Het beleid van België binnen de EU

Deze rubriek geeft een overzicht van het beleid van België binnen de Europese Unie.

Energie en klimaat

Het energie en klimaatbeleid van de Europese Unie steunt op drie cruciale pijlers: energiezekerheid, competitiviteit en duurzaamheid. In het nieuwe beleidskader horizon 2030 is de tussentijdse doelstelling opgenomen om de broeikasgassen met ten minste 55% procent te reduceren ten opzichte van 1990. Het gaat hierbij om een tussenstap om de doelstelling klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, meer bepaald de doelstelling uit de Green Deal.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Afbeelding met een boom, een elektrische wagen, zonnepannelen

© Shutterstock

Kort samengevat


Het energie en klimaatbeleid van de Europese Unie steunt op drie cruciale pijlers:

  • energiezekerheid: bevoorradingszekerheid staat voorop, in dit verband is ook voldoende diversificatie aangewezen;
  • competitiviteit: belang van energieprijzen en kosten-efficiëntie alsook het vervolmaken van de interne energiemarkt;
  • duurzaamheid: een geïntegreerde klimaat-en energiebeleid draagt bij tot het halen van de klimaatdoelstellingen opgenomen in het akkoord van Parijs en is in lijn met de inspanningen die de EU op mondiaal levert met het oog op het bereiken van een nieuw allesomvattend klimaatakkoord.

In deze crisistijd en om de doelstellingen rond klimaat- en energietransitie te behalen bouwt de Europese Unie aan strategische autonomie om de Unie energieonafhankelijk te maken. Om die reden en als reactie op de energieprijsstijging werd het REPowerEU-plan op poten gezet. Het zorgt er mee voor dat de pijlers van het Europese energie- en klimaatbeleid worden verwezenlijkt. Het ‘Fit for 55’-pakket weerspiegelt de klimaat- en energieambities van de Commissie zodat alle economische sectoren in de EU die doelstelling kunnen bereiken. Het pakket zet de EU op het juiste spoor om haar klimaatdoelstellingen op een billijke, rendabele en concurrentiële manier te bereiken.

Om op de huidige uitdagingen van de Europese Unie te kunnen inspelen werd in lijn met deze 3 assen een nieuw beleidskader horizon 2030 ontwikkeld. Dat steunde op een doelstelling om de broeikasgassen met ten minste 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Om die doelstellingen te bereiken heeft de Commissie een pakket met 13 wetgevende voorstellen geïmplementeerd die in de brede context van de Green Deal passen.

Alle sectoren van de economie moeten bijdragen om deze transitie te bewerkstelligen en de verhoogde ambitie waar te maken. Naar aanleiding van de voorstellen van de Europese Commissie en via het wetgevingspakket Fit for 55 wordt het Europese emissiehandelsysteem (ETS) versterkt, maar ook uitgebreid met scheepvaart. Het ETS-systeem voor luchtvaart wordt verstrengd en er komt ook een apart ETS voor gebouwen en wegtransport. De CO2-normen voor personenwagens en bestelwagens worden aangescherpt en wat betreft de land- en bosbouwsectoren krijgen de lidstaten nationale doelstellingen opgelegd, zoals dit nu reeds het geval is onder de zogenaamde verordening inzake de verdeling van inspanningen. Ook de energiedoelstellingen – hernieuwbare energie en energie-efficiëntie – werden opgeschroefd, en er zijn specifieke subdoelstellingen voor sectoren op dit gebied vastgesteld, meer bepaald voor transport.

 
Doelstellingen voor België


Ons land heeft de bovenstaande Europese beleidsassen van een geïntegreerd klimaat- en energiebeleid steeds op constructieve wijze ondersteund. Klimaatbeleid enerzijds en energiezekerheid en het vervolmaken van de interne energiemarkt anderzijds sluiten elkaar niet uit, maar zijn, integendeel, complementair met elkaar. België streeft eveneens de Europese doelstelling na om Europese energieonafhankelijkheid te bereiken.

Het ETS-systeem – m.a.w. het systeem van emissiehandel, waarbij bedrijven emissierechten moeten aankopen indien hun uitstoot de aan hen toegewezen emissierechten overschrijdt – zal nog verder structureel versterkt worden en blijft ook voor de periode na 2030 een van de hoekstenen van het Europese klimaatbeleid. Een aangescherpt kader inzake koolstoflekkage, meer bepaald via de maatregel voor koolstofgrenscorrecties om de Europese energie-intensieve industrie te beschermen is en blijft een volgehouden aandachtspunt voor ons land. Het stimuleren van moderne koolstofarme technologieën en innovatie blijft eveneens een prioriteit en daartoe werden naar aanleiding van een akkoord over de ETS-herziening de diverse bestaande fondsen nog verhoogd. Ons land zal hiermee van kunnen profiteren.

Ons land schrijft zich in in de Europese ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Wat betreft de Green Deal, deelt ons land de brede bestaande consensus met betrekking tot de duurzame transformatie van onze samenleving en onze economie en het idee dat de Green Deal ook heel wat opportuniteiten en een positieve agenda kan bieden.