Adviseurs in economische diplomatie

  1. Laatst bijgewerkt op

Onze diplomatieke posten hebben vandaag meer dan ooit behoefte aan de medewerking van mannen en vrouwen van op het terrein die nauwe banden hebben met de lokale politieke en economische kringen.

Met het koninklijk besluit van 24 januari 2013 wilde de minister uitvoering geven aan een project waartoe zijn voorgangers de aanzet hebben gegeven, meer bepaald de oprichting van een netwerk van adviseurs in economische diplomatie. De manier van benoeming en van werken is vergelijkbaar met de vroegere regeling voor de adviseurs voor de buitenlandse handel, maar het nieuwe netwerk heeft een nieuwe naam gekregen en de expertisegebieden van de adviseurs werden aangepast. De kandidaat-adviseurs in economische diplomatie moeten voldoende kennis hebben van het institutioneel kader en van het sociale en economische klimaat van België en ervaring hebben met sociale, economische en financiële aangelegenheden van het land waar ze werken. Om verwarring te vermijden, werden de taken duidelijk afgebakend ten aanzien van de economische en handelsattachés zodat er geen risico op overlapping van de verantwoordelijkheden bestaat.

Wie zijn ze?

De adviseurs worden niet vergoed en hebben hun vaste woonplaats in het land waarvan ze de gebruiken van de politieke, financiële en zakenkringen goed kennen. Er wordt verwacht dat ze contactvaardig zijn en door hun lange beroepservaring vele contacten in de zakenwereld hebben. Het zijn vaak personen met de Belgische nationaliteit, maar het kunnen ook burgers zijn van het land waar ze hun taak uitvoeren, of van een derde land. Er werd geen leeftijdsgrens bepaald.

Wat doen ze?

De adviseurs verstrekken inlichtingen aan de minister via onze diplomatieke en consulaire posten en geven advies over alle vraagstukken van economische en financiële aard of over mogelijkheden voor ons land. Dankzij de terreinervaring van dit vrijwilligersnetwerk worden onze belangen in de wereld beter verdedigd en worden de groei en de tewerkstelling in België gestimuleerd.