Economische diplomatie binnen de Belgische institutionele context

Op grond van de bevoegdheidsverdeling in de Belgische grondwet valt de economische diplomatie onder de bevoegdheid van federale en gewestelijke actoren alsook onder parastatale organen. Sinds de staatshervormingen van 1988, 1992 en 2002 ligt het zwaartepunt van de buitenlandse handel, wat een belangrijk aspect van economische diplomatie is, bij de gewesten.

  1. Laatst bijgewerkt op

Gewestelijke agentschappen en Federale Overheidsdiensten

De drie gewesten hebben elk een eigen agentschap om de buitenlandse handel te bevorderen en investeringen aan te trekken, namelijk: 

  • FIT in het Vlaamse Gewest;
  • Hub.brussels in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
  • AWEX in het Waalse Gewest.

Ze werken nauw samen met de Federale Overheidsdiensten die bevoegd zijn voor economie, financiën en buitenlandse zaken. De Federale Overheidsdienst Financiën biedt bijvoorbeeld ondersteuning aan in de vorm van informatie over de fiscale troeven waarover België beschikt en over de toepassing van de Belgische fiscale wetgeving. De Belgische interfederale samenwerking is ook van belang in het buitenland waar een ruim netwerk bestaat van Belgische ambassades en consulaten-generaal en van economisch- en handelsattachés. Zij dragen elke dag bij en geven vorm aan een doeltreffende economische diplomatie die zo dicht mogelijk aansluit bij de Belgische belangen in het buitenland. 

Naast de gewestelijke agentschappen en de Federale Overheidsdiensten dragen ook enkele parastatale organen hun steentje bij aan de economische diplomatie.
 

Parastatale organen


Agentschap voor Buitenlandse Handel

Bij het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten werd het Agentschap voor Buitenlanse Handel (ABH) opgericht dat een belangrijke speler is van onze economische diplomatie. Het ABH is belast met de logistieke organisatie van de staatsbezoeken van Zijne Majesteit de Koning en is ook betrokken bij de organisatie van de Belgische economische missies onder leiding van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, samen met FIT, Hub.brussels, Awex en de FOD Buitenlandse Zaken. Het ABH heeft ook de opdracht informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten te ontwikkelen en te verspreiden bij de gewestelijke diensten die belast zijn met buitenlandse handel. Verder is het ABH bevoegd voor de taken van algemeen belang waarover de Raad van Bestuur unaniem beslist.
 

Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen

De Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI) heeft de opdracht buitenlandse investeringen van Belgische ondernemingen op middellange of lange termijn te co-financieren en zo de belangen van het gastland alsook de Belgische economische belangen te beschermen.
 

Credendo

Credendo is een kredietverzekeringsgroep die werkzaam is in alle segmenten van de kredietverzekering en de verzekering van politieke risico’s en die een waaier aan producten aanbiedt die de risico’s over de hele wereld dekken.
 

Credendo en Finexpo

De bijzondere wet van 13 juli 2001 voorziet in de regionalisering van het afzet- en uitvoerbeleid, met uitzondering van

  1. waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s verstrekken;
  2. het multilaterale handelsbeleid.

Het verstrekken van waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s valt onder de bevoegdheid van Finexpo en Delcredere, vandaag genaamd Credendo. 

In tegenstelling tot Credendo is Finexpo geen apart orgaan, maar een interministerieel raadgevend comité onder leiding van de Directie Financiële Steun aan de Export (B2) binnen de FOD Buitenlandse Zaken en de Administratie internationale en Europese financiële aangelegenheden van de FOD Financiën. Finexpo is bedoeld om de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen