Gebonden Staatsleningen

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


Gebonden Staatsleningen (LSS) worden door België toegekend aan ontwikkelingslanden voor de financiering van ontwikkelingsprojecten die worden uitgevoerd door Belgische bedrijven. Het gaat meestal om Belgische infrastructuurprojecten of de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten zoals watervoorziening, saneringswerken, gezondheidssector, enzovoort.

De staatsleningen hebben een dubbel doel. Enerzijds dragen ze bij tot de ontwikkeling in de begunstigde landen. Anderzijds ondersteunen ze de Belgische economie door de Belgische verre export te bevorderen.

Om zoveel mogelijk ondernemingen de gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen, worden de bedragen voor leningen van Staat tot Staat beperkt tot 12 miljoen euro.

Staatsleningen worden tegen zeer voordelige voorwaarden toegekend. De interestvoet is 2% en het schenkingsdeel is 35%. Het maximumbedrag van een pure staatslening is 12 miljoen euro.

De terugbetalingsperiode van een pure gebonden staatslening bedraagt 30 jaar met inbegrip van een gratieperiode van 10 jaar.


Toekenningscriteria voor een gebonden Staatslening


Om een gebonden Staatslening toe te kennen:

 • moet het project prioriteit zijn voor begunstigde land;
 • mag het project commercieel niet leefbaar zijn;
 • moet het project ontwikkelingsrelevant zijn;
 • moet er concurrentie bestaan;
 • moet het project voldoende Belgische belang hebben (40%).
   


Procedure

 • Het bedrijf dienst een dossier in bij Finexpo.
 • Het Finexpo Comité geeft advies.
 • Als het advies positief is, legt Finexpo het dossier voor aan de ministerraad.
 • Als dat dossier wordt goedgekeurd, maakt Finexpo een staatsleningsakkoord en volmachten op voor ondertekening.
 • Het commercieel contract wordt ondertekend door het bedrijf en de autoriteiten van het begunstigde land, en het Staatsleningsakkoord wordt getekend door de autoriteiten van het begunstigde land en de bevoegde Belgische Ambassadeur.
 • De Nationale Bank van België (NBB) opent een P-rekening voor de betaling aan het bedrijf. De NBB vraagt het begunstigde land om een aantal administratieve documenten op te sturen zoals een onherroepelijk betalingsorder en specimen-handtekeningen.
 • Het begunstigde land stuurt (via onze ambassade) de betalingsopdracht en de specimens van de handtekeningen van de personen die gemachtigd zijn om de facturen te ondertekenen "ter goedkeuring" naar de NBB.
 • Het project wordt uitgevoerd. Het bedrijf stuurt de facturen naar Finexpo en de NBB betaalt die na goedkeuring door Finexpo.