Innovatie-instrument voor kmo’s

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


Finexpo kan uw kmo ondersteunen als dat voldoet aan alle onderstaande voorwaarden: 

 • U bent een Belgische kmo.
 • U heeft een innovatief uitrustings- of investeringsgoed en aanverwante dienst.
 • U wilt dat goed of die dienst voor de eerste keer exporteren naar een ontwikkelingsland.
 • Het goed of de dienst heeft een voldoende Belgische toegevoegde waarde.
 • Het contractbedrag is maximaal 876 000 euro.
 • U heeft een publieke klant.

Finexpo kan u dan ondersteunen door een gift toe te kennen tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde met een maximum van 700 000 euro, en 500 000 euro afhankelijk van het Belgisch belang.
 

Belgische kmo


Voor de bepaling of een bedrijf al dan niet een kleine of middelgrote onderneming is wordt de Europese definitie gehanteerd. De bepaling is afhankelijk van:

 • het aantal werknemers;
 • het omzetcijfer of het balanstotaal;
 • de zelfstandigheid. Dat wil zeggen dat niet meer dan 25% van een onderneming in handen mag zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet.

Om in een bepaalde groottecategorie te vallen, moet aan elk van de drie elementen voldaan zijn.
 

Innovatief product


De doelstelling van Finexpo is om de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen. Dat betekent dus dat andere goederen en diensten buiten de scope vallen.

De producten en aanverwante diensten, die ontwikkeld worden, moeten volledig functioneel zijn. Het gaat dus over eerste versies van afgewerkte producten, en dus over niet producten die zich in een testfase bevinden. Toch kunnen ontwikkelingen ter aanpassing aan de lokale context ook gefinancierd worden.

Deze producten moeten ook innovatief zijn. Om te bepalen of een product al dan niet innovatief is, wordt beroep gedaan op de definities die de regio’s, federale en Europese instellingen en agentschappen die rond innovatie werken, hanteren. Producten die met publieke innovatiesteun zijn ontwikkeld worden als dusdanig erkend. De steun kan gebeurd zijn in het O&O-proces en/of de product- of procesontwikkeling. Als een product niet ontwikkeld is met publieke steun, kan het nog steeds in aanmerking worden genomen. In dat geval moet gedetailleerde informatie over de innovatie worden verstrekt. Deze zal voor analyse aan de Belgian Science Policy Office (Belspo) voorgelegd worden.  De producten en aanverwante diensten mogen commercieel haalbaar zijn.

De training aan personeelsleden van de cliënt om met dit product na levering aan de slag te gaan, mag gefactureerd worden.

De innovatiekost moet minimaal 40% uitmaken van de totale projectkost. Volgende elementen kunnen daarvoor mee in de berekening genomen worden:

 • de kost van alle productiefactoren, zoals kapitaal, arbeid en grondstoffen, die tot dit verbeterde product behoren;
 • als het nieuwe product bestaat uit een combinatie van al dan niet nieuwe producten, de kost van (alle afzonderlijke productiefactoren van) de verschillende producten;
 • kosten die bij aanpassen van het innovatief product aan de context horen;
 • reserve-onderdelen.

De volgende kostenposten vallen buiten deze berekening:

 • transport en andere logistieke kosten;
 • financiële kosten;
 • managementkosten;
 • trainingskosten;
 • onderhoudskosten; 
 • installatiekosten;
 • marge en overhead.
   

Eerste export van het product


De steun mag maar een keer aangevraagd worden voor eenzelfde product en het moet gaan over de eerste export van een product naar een land op de DAC-lijst.
 

Ontwikkelingsland


Het regelgevend kader van Finexpo laat de World Trade Organization (WTO), de Wereldbank en de OESO uitsluitend steun toe in de vorm van gebonden en ongebonden hulp aan ontwikkelingslanden. Die steun moet relevant zijn voor de ontwikkeling van deze landen.
 

Voldoende Belgische toegevoegde waarde


Enkel projecten van Belgische kmo’s met een voldoende Belgisch belang (30% of 50%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.

De berekening van het belang vindt u terug in het Finexpo-vademecum. Daarin staat ook dat het project moet passen binnen de langetermijn-, strategische exportvisie van het bedrijf.
 

Maximum contractbedrag


Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 50% is, worden contracten tot 700 000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 874 000 euro maar het bedrag boven de 700 000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt, behalve voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 700 000 euro is.

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 30% is, worden contracten tot 500 000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 624 000 euro, maar het bedrag boven de 500 000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt behalve, voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 500 000 euro is.

De maximum contractbedragen moeten gerespecteerd worden, omdat het kmo-instrument volgens het OESO-arrangement een gift-element van minstens 80% moet inhouden, en voor MOL-landen zelfs 100%.
 

Aan een publieke klant


De cliënt moet een publieke entiteit zijn.
 


Procedure


Voor de projecten waarvoor deze steun wordt aangevraagd, moeten de betrokken Belgische bedrijven een dossier samenstellen aan de hand van een vragenlijst. Die vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.
 

Stappen van de procedure

 • Het dossier wordt ingediend bij Finexpo.
 • Na analyse van het project, wordt het voorgelegd aan het Finexpo Comité.
 • Als het advies van het Comité positief is, wordt het dossier achtereenvolgens voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en aan de ministerraad.
 • Als het dossier goedgekeurd wordt door de ministerraad, geeft Finexpo een belofte tot interventie.
 • Het handelscontract mag niet ondertekend worden voordat de ministerraad het dossier goedgekeurd heeft.
 • Na ondertekening van het contract, wordt een ministerieel besluit uitgevaardigd waarbij de gift toegekend wordt.
 • De Nationale Bank van België opent een rekening voor de betaling aan het bedrijf.