Interestbonificatie met of zonder gift

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


Voor dit instrument wordt een schenkingsdeel van 38% gegeven. Dat schenkingsdeel wordt berekend door de combinatie van een interestvoet van 0% met een lange terugbetalingsperiode, tussen 10 en 15 jaar. De terugbetalingstermijn van het krediet hangt onder andere af van het gedifferentieerde discontopercentage of Differentiated Discount Rate (DDR) dat bepaald wordt door de OESO en elk jaar verandert.

Bij gebruik van de interestbonificatie betaalt Finexpo de volledige interestkosten van het krediet, (contractbedrag plus de Credendopremie), dat wordt toegekend aan de klant. Die laatste betaalt gewoon het kapitaal terug.

Concreet betaalt Finexpo het verschil tussen de referentierentevoet die gebruikt wordt door de betrokken bank, en de 0%-rentevoet die aan de klant op het krediet wordt toegekend. Finexpo betaalt die interestkosten tijdens de uitvoerings- en terugbetalingsperiode op basis van de documenten die haar elke zes maanden door de bank worden opgestuurd.

Een aanvullende gift kan toegevoegd worden om de terugbetalingstermijn korter te maken. Als bijvoorbeeld het schenkingsdeel van de klassieke interestbonificatie verminderd wordt van 38% naar 20% en het verschil van 18% onder de vorm van een gift betaald wordt, dan vermindert de terugbetalingstermijn aanzienlijk. Op die manier wordt het bedrag van de Credendopremie ook verminderd.

De betaling van die gift kan afhankelijk de grootte van de gift verspreid worden over meerdere budgetjaren, zonder dat de trekkingsperiode overschreden wordt. De interestbonificatie met de gift vormen samen een 38% schenkingsdeel. De duur van de terugbetalingsperiode wordt voor elk dossier berekend door Finexpo.

De steun van Finexpo kan enkel gegeven worden aan projecten met een krediet uitgedrukt in euro. Het contractbedrag van de interestbonificatie met of zonder gift mag niet meer dan 10 miljoen euro bedragen.
 

Toekenningscriteria voor een interestbonificatie


Om een interestbonificatie toe te kennen:

 • mag het project mag niet commercieel leefbaar zijn. Er mag dus geen positieve investeringscashflow zijn gedurende de eerste 10 jaar.
 • moet het project ontwikkelingsrelevant zijn;
 • moet het project een prioriteit zijn voor het begunstigde land,
 • moet er concurrentie bestaan die ook hulp krijgt,
 • moet het project voldoende Belgisch belang hebben.
 • moet het project gedekt worden door Credendo.

Het krediet moet uitgedrukt zijn in euro. Vanwege de beperkte budgettaire mogelijkheden mag het contractbedrag van de interestbonificatie niet meer bedragen dan 10 miljoen euro.
 


Procedure


Voor de projecten waarvoor interestbonificaties worden aangevraagd, moeten de betrokken Belgische bedrijven een dossier samenstellen aan de hand van een vragenlijst. Die vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.
 

Stappen van de procedure

 • Het dossier wordt ingediend bij Finexpo, vergezeld van een kopie van het aanvraagformulier van Credendo.
 • Na analyse van het project, wordt het voorgelegd aan het Finexpo Comité.
 • Als het advies van het Comité positief is, wordt het dossier achtereenvolgens voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en aan de ministerraad.
 • Als het dossier goedgekeurd wordt door de ministerraad, geeft Finexpo een belofte tot interventie.
 • Het handelscontract mag niet ondertekend worden voordat de ministerraad het dossier goedgekeurd heeft.
 • Na ondertekening van het contract en van de kredietovereenkomst, wordt een ministerieel besluit uitvaardigen waarbij de bonificatie aan de bank toegekend wordt.