Technische assistentie

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


Technische assistentie is een instrument waarbij gebonden hulp is toegelaten, zelfs in landen waar men vindt dat de hulp ontbonden moet worden.

Technische assistentie in het kader van een investeringsproject in een ontwikkelingsland bestaat uit diensten die expertise opbouwen bij ambtenaren, arbeiders en bedienden in het begunstigde land in het kader van de uitvoering van een investeringsproject;

De door Finexpo verleende technische assistentie heeft uitsluitend betrekking op de opleiding die ambtenaren, arbeiders en bedienden van het begunstigde land in staat zal stellen deskundigheid te ontwikkelen in het gebruik en het onderhoud van kapitaalgoederen in het kader van de uitvoering van een door Finexpo gesteund investeringsproject.

De gift voor technische assistentie moet altijd gecombineerd worden met een ongebonden lening van Staat tot Staat of met een intereststabilisatie. Deze gift kan niet gecombineerd worden met een interestbonificatie of met een gebonden lening van Staat tot Staat of met een ander Finexpo-instrument.
 

Criteria ter beoordeling van de aanvragen voor een gift voor technische assistentie


De gemotiveerde en goed gedocumenteerde aanvraag voor een gift voor technische assistentie moet via een specifiek aanvraagformulier gebeuren.

Hieronder vindt u de criteria voor de aanvraag van een gift voor technische assistentie:

 • Enkel Belgische bedrijven kunnen een beroep doen op deze ondersteuning.
 • De klant moet een overheidsinstelling zijn.
 • De maximale financiering is 1 miljoen Speciale Trekkingsrechten (STR) of 3% van het contractbedrag. Het laagste van die bedragen wordt gebruikt als maximumdrempel.
   

Voorbeeld van technische assistentie

Een Belgisch bedrijf dat op commerciële basis bussen wil exporteren naar een ontwikkelingsland, kan een gift voor technische assistentie aanvragen. Het Belgische bedrijf kan met deze gift lokale buschauffeurs opleiden zonder dat de kost voor de opleiding in het contract moet worden opgenomen. Het bedrijf kan daardoor zijn prijzen verlagen, waardoor het een voordeel heeft ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Hetzelfde kan gebeuren als het bedrijf deelneemt aan een internationale aanbesteding in het kader van ongebonden hulp. Het bedrijf kan de opleiding uit de offerte laten, zijn prijzen verlagen en zo een concurrentievoordeel bekomen.
 


Procedure


Voor de projecten waarvoor technische assistentie worden aangevraagd, moeten de betrokken Belgische bedrijven een dossier samenstellen aan de hand van een vragenlijst. Die vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.
 

Stappen van de procedure

 • Het dossier wordt ingediend bij Finexpo.
 • Na analyse van het project, wordt het voorgelegd aan het Finexpo Comité.
 • Als het advies van het Comité positief is, wordt het dossier achtereenvolgens voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en aan de ministerraad.
 • Als het dossier goedgekeurd wordt door de ministerraad, geeft Finexpo een belofte tot interventie.
 • Het handelscontract mag niet ondertekend worden voordat de ministerraad het dossier goedgekeurd heeft.
 • Na ondertekening van het contract, wordt een ministerieel besluit uitgevaardigd waarbij de gift voor technische assistentie toegekend wordt
 • De Nationale Bank van België opent een rekening voor de betaling aan het bedrijf.