Nieuws

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Evaluatie van de internationale klimaatfinanciering

Hoe pakt België de wereldwijde klimaatuitdaging aan in kwetsbare landen?
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Un agriculteur

© Enabel

In oktober 2021 publiceerde de Dienst Bijzondere Evaluatie het eindverslag van haar evaluatie van de internationale klimaatfinanciering door de Belgische federale overheid in de periode 2013 tot 2019. Het eindrapport is beschikbaar in het Engels. Er is ook een Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige policy note.

Zonder te pleiten voor wat een billijke Belgische bijdrage aan de klimaatfinanciering zou moeten zijn, onderzoekt de evaluatie het kader (regelgevend, beleidsmatig en operationeel) en de instrumenten die worden gebruikt om de doelstellingen van de federale klimaatfinanciering te verwezenlijken.

Klimaatfinanciering is de lokale, nationale of multilaterale financiering die mitigatie- en adaptatiemaatregelen ondersteunt om de klimaatverandering aan te pakken. De Belgische Internationale Klimaatfinanciering bestaat voor 97% uit Officiële Ontwikkelingshulp en heeft betrekking tot een brede waaier van sectoren, waaronder landbouw, onderwijs, energie, milieu, bestuur, gezondheid, humanitaire hulp, water & sanitair, en duurzame steden.

Een reeks belangrijke interventies werd geselecteerd voor diepgaande casestudies in Burkina Faso, Niger, Rwanda en Vietnam, alsook in Senegal en Tanzania, waar terreinmissies plaatsvonden.

Adaptatie en mitigatie

De Belgische internationale klimaatactie is voornamelijk gericht op klimaatadaptatie in kwetsbare landen. Bepaalde projecten kunnen zowel elementen van adaptatie als van mitigatie bevatten, zoals landbouw-, milieu- en onderwijsprojecten.

Klimaatadaptatie heeft tot doel de kwetsbaarheid van menselijke of natuurlijke systemen voor de effecten van klimaatverandering te verminderen door het aanpassingsvermogen in stand te houden of te vergroten. Voorbeelden zijn wateropvang en -beheer, bodembeheer en kustbescherming.

Klimaatmitigatie draagt bij tot de stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer door de uitstoot te verminderen of te beperken. Voorbeelden zijn bosuitbreiding, bosbeheer en hernieuwbare energiebronnen.

De evaluatie doet een aantal aanbevelingen aan de federale regering, DGD, Enabel, BIO, de niet-gouvernementele en institutionele actoren, en de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Remote video URL
Video provided by:

« Evaluation of International Climate Finance How is Belgium tackling
the global climate challenge in vulnerable countries »