Over de Dienst Bijzondere Evaluatie

Onze evaluaties hebben drie doelstellingen: het gebruik van overheidsmiddelen verantwoorden, lessen trekken en beleidsvorming ondersteunen. Lees meer over onze taken, samenwerkingen en geschiedenis.

Taken

Onze evaluaties hebben drie doelstellingen: het gebruik van overheidsmiddelen verantwoorden, lessen trekken en beleidsvorming ondersteunen. Lees meer over onze taken, samenwerkingen en geschiedenis.
  1. Laatst bijgewerkt op

Inleiding

De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE) is verantwoordelijk voor de evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De dienst plant en voert de evaluaties uit in samenwerking met de Belgische ontwikkelingsactoren en partnerlanden.

DBE is een externe evaluatiedienst, administratief geplaatst onder de autoriteit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze positie garandeert haar onafhankelijkheid in de keuze, de uitvoering en de verspreiding van haar evaluaties.

Elk jaar publiceert DBE een rapport met daarin de resultaten van de evaluaties. Ze bezorgt dit jaarrapport aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, die dat verslag van commentaar kan voorzien. Het jaarverslag wordt vervolgens in het federaal Parlement besproken. De Bijzondere Evaluator presenteert de resultaten en aanbevelingen van de evaluaties tijdens een zitting van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

Evaluatie helpt om verantwoording te geven over het gebruik van overheidsfondsen, om lessen te trekken om zo de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te verbeteren, en om besluitvorming te ondersteunen.

Lees hier onze jaarverslagen.

 

Opgelet: de evaluatie is geen audit.

De audit heeft betrekking op de conformiteit met de regelgeving en de procedures. De evaluatie richt zich op het behalen van de resultaten en op de praktijken en probeert te verklaren waarom sommige interventies resultaten opleveren en andere niet.

Taken

De Dienst Bijzondere Evaluatie heeft zes wettelijke taken, vastgelegd in het Koninklijk Besluit (KB) van 25 februari 2010, en het wijzigende KB van 25 april 2014.

  1. Plannen, uitvoeren en opvolgen van evaluaties. Deze evaluaties kunnen betrekking hebben op elke vorm van hulp, door elk instrument, organisatie of kanaal dat wordt gefinancierd of medegefinancierd door de federale staat.
  2. Verantwoording afleggen tegenover het Parlement en de publieke opinie over het gevoerde beleid en de besteding van de middelen.
  3. Conclusies trekken uit evaluaties en aanbevelingen formuleren die optimaal bruikbaar zijn om het beleid over ontwikkelingssamenwerking te verbeteren of bij te sturen.
  4. Deelnemen aan internationale gemeenschappelijke evaluaties en aan activiteiten ter ondersteuning van de evaluatiecapaciteit in partnerlanden.
  5. Technische ondersteuning bieden aan de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).
  6. Harmoniseren en certificeren van de evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be