Financieringsmogelijkheden (Subsidies)

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Geld

© Shutterstock

Stage- en studiebeurzen

De Belgische ontwikkelingssamenwerking financiert studie- en stagebeurzen via verschillende kanalen:

Binnen de programma’s van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking
In het kader van de programma’s van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking worden studie- en stagebeurzen toegekend via de koepelorganisaties van de universitaire samenwerking ARES en VLIRUOS, zowel binnen hun respectievelijke programma’s van institutionele samenwerking en projecten, maar ook via het beurzentoekenningsprogramma voor cursussen en opleidingen die specifiek gericht zijn op studenten afkomstig uit ontwikkelingslanden.

Meer informatie:

Verder worden er ook beurzen toegekend door de actoren van de wetenschappelijke samenwerking via het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Meer informatie:

Ontwikkelingseducatie

Onze missie op dit gebied is tweeledig. Enerzijds draait het om het stimuleren van weloverwogen standpunten van Belgische burgers t.o.v. de ontwikkelingsproblematiek, anderzijds om het ontwikkelen van individuele en collectieve attitudes en gedragingen ten gunste van een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking draagt op die manier bij tot de versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Ze ontwikkelt een strategie die een samenwerking met nga’s beoogt ter versterking van de solidariteit tussen Noord en Zuid. Ter realisatie van deze strategie kent de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp subsidies toe aan sensibiliseringsactiviteiten en -programma’s.

Om meer te weten over onze aanpak m.b.t. ontwikkelingseducatie, klik hier.

Image
Energiebesparing

© Shutterstock

Cofinanciering van niet-gouvernementele organisaties

De Belgische overheid biedt vijf mogelijkheden aan voor de cofinanciering van niet-gouvernementele organisaties (ngo's):

1. Cofinanciering van programma's (75% of 85%) van door de federale overheid erkende, geregistreerde en in België verankerde ngo's.

  • Belgische vzw's die wensen erkend te worden als ontwikkelings-ngo kunnen alle informatie over de voorwaarden verkrijgen bij DGD.
  • Ngo's van ontwikkelingslanden kunnen ook financiering verkrijgen maar enkel via partnerschap met een erkende Belgische ngo die in hun land aanwezig is. Voor het aangaan van dergelijk partnerschap wordt best direct contact opgenomen met de betreffende Belgische ngo. Zie lijst van de erkende Belgische ngo's.

2. Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten

De Belgische overheid financiert projecten en programma's in potentiële conflictgebieden en post-conflictgebieden, uitsluitend vanwege internationale organisaties en verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de Belgische ambassades of bij de Dienst Vredesopbouw.

3. Maatschappijopbouw

Deze budgetlijn maakt het ook mogelijk om projecten uit te voeren in fragiele en door crisis getekende landen die niet op de lijst van de 14 partnerlanden staan. Zo lanceerde ons land bijvoorbeeld een project om GBV in Libanon aan te pakken