Financieringsmogelijkheden (Subsidies)

 1. Laatst bijgewerkt op
Image
Geld

© Shutterstock

Stage- en studiebeurzen

De Belgische ontwikkelingssamenwerking financiert studie- en stagebeurzen via verschillende kanalen:

Binnen de programma’s van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking
In het kader van de programma’s van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking worden studie- en stagebeurzen toegekend via de koepelorganisaties van de universitaire samenwerking ARES en VLIRUOS, zowel binnen hun respectievelijke programma’s van institutionele samenwerking en projecten, maar ook via het beurzentoekenningsprogramma voor cursussen en opleidingen die specifiek gericht zijn op studenten afkomstig uit ontwikkelingslanden.

Meer informatie:

Verder worden er ook beurzen toegekend door de actoren van de wetenschappelijke samenwerking via het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Meer informatie:

 

Ontwikkelingseducatie

Onze missie op dit gebied is tweeledig. Enerzijds draait het om het stimuleren van weloverwogen standpunten van Belgische burgers t.o.v. de ontwikkelingsproblematiek, anderzijds om het ontwikkelen van individuele en collectieve attitudes en gedragingen ten gunste van een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking draagt op die manier bij tot de versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Ze ontwikkelt een strategie die een samenwerking met nga’s beoogt ter versterking van de solidariteit tussen Noord en Zuid. Ter realisatie van deze strategie kent de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp subsidies toe aan sensibiliseringsactiviteiten en -programma’s.

Om meer te weten over onze aanpak m.b.t. ontwikkelingseducatie, klik hier.

 

Media en audiovisuele sector

Ook de audiovisuele sector ondersteunt de ontwikkelingseducatieve opdracht van DGD. Deze sector kan hulp bieden bij de productie van films, documentaires en radio- of tv-programma’s waarin de Noord-Zuidrelaties of een bepaald ontwikkelingsvraagstuk aan bod komen. Om aanspraak te maken op cofinanciering moeten ook deze projecten aan een aantal voorwaarden en criteria voldoen.

De publieke markt voor de cofinanciering van audiovisuele producties (2022) is verschenen. Hieronder vindt u het lastenboek :

Image
Energiebesparing

© Shutterstock

Cofinanciering van niet-gouvernementele organisaties

De Belgische overheid biedt vijf mogelijkheden aan voor de cofinanciering van niet-gouvernementele organisaties (ngo's):

1. Cofinanciering van programma's (75% of 85%) van door de federale overheid erkende, geregistreerde en in België verankerde ngo's.

 • Belgische vzw's die wensen erkend te worden als ontwikkelings-ngo kunnen alle informatie over de voorwaarden verkrijgen bij DGD.
 • Ngo's van ontwikkelingslanden kunnen ook financiering verkrijgen maar enkel via partnerschap met een erkende Belgische ngo die in hun land aanwezig is. Voor het aangaan van dergelijk partnerschap wordt best direct contact opgenomen met de betreffende Belgische ngo. Zie lijst van de erkende Belgische ngo's.

2. Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten

De Belgische overheid financiert projecten en programma's in potentiële conflictgebieden en post-conflictgebieden, uitsluitend vanwege internationale organisaties en verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de Belgische ambassades of bij de Dienst Vredesopbouw.

3. Maatschappijopbouw

Deze budgetlijn maakt het ook mogelijk om projecten uit te voeren in fragiele en door crisis getekende landen die niet op de lijst van de 14 partnerlanden staan. Zo lanceerde ons land bijvoorbeeld een project om GBV in Libanon aan te pakken.

 

Vrijstelling van giften

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen e.a. zetten zelf een project van internationale solidariteit op in het Zuiden. De giften voor deze niet gesubsidieerde burgerinitiatieven kunnen in aanmerking komen voor belastingsvermindering, indien de vzw hiertoe erkend is. Belangstellende organisaties dienen om erkend te worden als "instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden" in het kader van de belastingvermindering voor giften in geld

 • een dossier in te dienen bij de Minister van Financiën ten laatste op 31 december van het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor erkenning gevraagd wordt:
  • ofwel per e-mail: giften@minfin.fed.be
  • ofwel per post:
        FOD Financiën
        Administrateur-generaal van de Fiscaliteit
        AAFisc - KMO - Dienst Giften
        Koning Albert II-laan 33 bus 554
        1030 Brussel
  Inlichtingen hierover en een formulier zijn terug te vinden op de website van de FOD Financiën.
   
 • De Minister van Financiën stuurt vervolgens een kopie van het dossier naar het regeringslid bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. De administratie moet over voldoende gedetailleerde informatie beschikken om het dossier te kunnen beoordelen. Het dossier bevat onder meer een activiteitenverslag en een financieel verslag over het afgelopen jaar. Welke middelen werden verzameld en via welke activiteiten? Hoe worden de middelen gebruikt, welke kosten in het noorden en welke aanwending in het ontwikkelingsland? De informatie moet nauwkeurig en controleerbaar zijn, met name over de lokale partners, de plaats van interventie, de begunstigden.