Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Benin

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Benin is actief in verschillende sectoren. Ontdek hier de verschillende acties die uitgevoerd worden in het kader van deze samenwerking.
 1. Laatst bijgewerkt op

De sociaal-politieke situatie in Benin


Benin ligt in de onmiddellijke nabijheid van de Sahellanden. In 2020 veranderde de status van Benin van lage-inkomensland naar middelhoge inkomensland.

De economische groei van de afgelopen jaren heeft de armoede niet noemenswaardig teruggedrongen. De oorzaak? De ongelijke inkomensverdeling in combinatie met een snelle bevolkingsgroei.

Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft geen toegang tot elementaire sociale diensten en heeft geen economische vooruitzichten, vooral op het platteland. De grootste uitdaging blijft de werkloosheidsgraad.

Meer dan een miljoen inwoners van Benin hebben geen voedselzekerheid. Net zoals andere landen in West-Afrika lijdt Benin ook onder de gevolgen van de klimaatverandering. Daardoor is de beschikbaarheid van en de toegang tot basisvoedsel beperkt.

De strijd tegen armoede uit zich ook door een stagnatie van de gezondheidsindicatoren, onder meer de moedersterfte. De huidige situatie is deels te wijten aan een ongeschikt aanbod en het beperkt aantal mensen dat beroep kan doen op de gezondheidsdiensten.

Image
De vlag van Benin op een wereldkaart

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin gebeurt via verschillende kanalen:

 

Gouvernementele samenwerking


België en Benin werken samen om het welzijn van de bevolking, alsook de overheidsstructuren van Benin, te verbeteren. Die samenwerking verloopt in een sfeer van partnerschap en van gedeelde verantwoordelijkheden. Deze aanpak, uitgevoerd door Enabel, focust op de overdracht van competenties, duurzaamheid en innovatie.
 

Landbouw


De Beninse landbouwsector heeft te kampen met een tekort aan kwaliteitsvolle productiemiddelen, een grillig klimaat en beperkte verwerkings- en afzetmogelijkheden voor hun productie. Hoewel de landbouwsector een belangrijke plaats inneemt in de economie, slaagt Benin er niet in om in de eigen voedselbehoeften te voorzien.

België werkt samen met de overheid van Benin om de landbouw meer slagkracht te geven. Daarbij wordt een dubbele doelstelling nagestreefd:

 • de voedselsoevereniteit op een duurzame manier waarborgen,
 • bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling van het land.

Onze partnerschappen in Benin dragen bij tot:

 • de creatie van waardige en duurzame jobs;
 • verhoogde inkomens voor economische spelers en gezinnen;
 • de verbetering van het macro-economische evenwicht in Benin.

Zo ondersteunt België bijvoorbeeld de teelt van ananas, rijst en cashewnoten. We focussen daarbij op alle delen van de waardeketen en dragen bij tot een duurzame productie, verwerking en afzet van deze drie producten.
 

De havensector


België helpt bij de modernisering van de haven van Cotonou om deze competitiever en performanter te maken. Het doel is om de positie van de haven te versterken als een van de grootste havens van West-Afrika. Dit gebeurt door:

 • een gunstig investeringsklimaat te scheppen;
 • de vaardigheden van de verschillende havenactoren te versterken;
 • sterk in te zetten op het milieuaspect.
   

Gezondheid


Ondanks de inspanningen die de overheid levert, blijven malaria, bloedarmoede en luchtwegeninfecties de voornaamste doodsoorzaken in Benin. Het aantal hiv-/aidsbesmettingen blijft stabiel, maar nieuwe ziektes steken de kop op. De oorzaak? Veranderende leefgewoonten op het vlak van voeding, verstedelijking en een sedentair bestaan.

België is betrokken bij ieder niveau van het gezondheidssysteem en ondersteunt zowel het ministerie van Gezondheid als ziekenhuizen en gezondheidscentra.

Via het ontwikkelingsagentschap Enabel draagt België bij aan:

 • een beter beheer van de demografische dynamiek in Benin;
 • een vermindering van de kwetsbaarheid van de bevolking voor gezondheidsrisico’s en -schokken;
 • de bevordering van het recht op en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, om de risico’s op moedersterfte te verminderen;
 • de digitalisering van data binnen de gezondheidszorg, om de middelen te optimaliseren en een correcte opvolging te verzekeren.
   

De ordediensten


België steunt de operationalisering van de republikeinse politie van Benin en draagt zo bij tot:

 • de definiëring en de voltooiing van het organisatorisch kader en de territoriale dekking van de republikeinse politie;
 • de verbetering van de kwaliteitscontrole van de verschillende hervormingsprocessen;
 • de bredere ondersteuning van de republikeinse politie door zowel intern als extern een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

In al deze sectoren houdt België rekening met de transversale thema’s van gender, milieu, een benadering gebaseerd op mensenrechten, waardig werk en digitalisering.

Image
Luchtfoto van een stad in Benin

© Shutterstock


Niet-gouvernementele samenwerking


De Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking – ANGS’en – spelen een belangrijke rol in Benin en zijn erkend als volwaardige partners van de overheid. De niet-gouvernementele samenwerking in Benin gebeurt via 2 soorten actoren:

 • de Organisaties van de Civiele Samenleving - CSO;
 • de Institutionele Actoren - IA.

De Belgische Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking die actief zijn in Benin werken samen met het lokale maatschappelijk middenveld.
 

De actiedomeinen


In 2022 werden de nieuwe vijfjarige programma’s van de ANGS’en goedgekeurd. Deze programma’s lopen tot 2026 en maken deel uit van een Gemeenschappelijke Strategische Kader. Dit kader bakent de actiedomeinen af:

 • gezondheid;
 • landbouw en voedingsveiligheid;
 • onderwijs en beroepsopleidingen;
 • bestuur.
   

De strategische doelstellingen


Tot 2026 zullen 23 actoren werken om 6 strategische doelstellingen, zoals bepaald in het gemeenschappelijke kader, te behalen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals bepaald door de Verenigde Naties.


Vrede en gerechtigheid


De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil bijdragen aan vredevolle en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling. Daarvoor is het nodig om op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen; met respect voor mensenrechten, een bijzondere aandacht voor gendergelijkheid en de bescherming van het milieu.

Deze doelstelling draagt bij tot de verwezenlijking van de Doelstelling voor duurzame ontwikkeling n° 16
 

Goede gezondheid en welzijn


Het is belangrijk om voor iedereen, op eender welke leeftijd, een goede gezondheid en meer welzijn na te streven. Daarom zet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich in voor de verbetering van de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen; met een bijzondere aandacht voor kinderen, vrouwen, oudere mensen en mensen met een handicap.

Deze doelstelling draagt bij tot de verwezenlijking van de Doelstelling voor duurzame ontwikkeling n° 3
 

Schoon water en sanering


Iedereen heeft recht op een gelijke toegang tot duurzaam beheerde watervoorzieningen en sanering.

Deze doelstelling draagt bij tot de verwezenlijking van de Doelstelling voor duurzame ontwikkeling n° 6
 

Geen honger


De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet zich ook in om honger te bestrijden, de voedselveiligheid te waarborgen, de voeding en de levensomstandigheden te verbeteren door een duurzame familielandbouw te bevorderen, in het bijzonder voor vrouwen en jongeren.

Deze doelstelling draagt bij tot de verwezenlijking van de Doelstelling voor duurzame ontwikkeling n° 2


Kwalitatief onderwijs


Verder dient iedereen een gelijke toegang te hebben tot kwalitatief onderwijs en kwalitatieve beroeps- en technische opleidingen. Daarnaast wil België ook academische onderzoek ondersteunen, cultuur promoten alsook het levenslang leren aanmoedigen.

Deze doelstelling draagt bij tot de verwezenlijking van de Doelstelling voor duurzame ontwikkeling n° 4


Waardig werk en economische groei


Ten slotte zet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich in om productieve activiteiten, waardig werk, ondernemerschap (in het bijzonder van vrouwen) en innovatie te bevorderen; de levensvatbaarheid en de prestaties van micro-ondernemingen en van kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren en helpen om vlotter te integreren in de formele sector; om zo een sociale en solidaire economie te bevorderen.

Deze doelstelling draagt bij tot de verwezenlijking van de Doelstelling voor duurzame ontwikkeling n° 8
 

De transversale doelstellingen


Bij alle doelstellingen draagt het Gemeenschappelijke Strategische Kader ook transversaal bij tot de thema’s:

Multilaterale samenwerking


België ondersteunt ook de verwezenlijking van de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in Benin via partnerschappen met de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking wordt vooral gerealiseerd via een beleid van core funding, namelijk bijdragen aan de algemene middelen van de partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in Benin en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op deze websites:

Een ander aspect van onze multilaterale samenwerking in Benin is steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Ten slotte draagt ons land ook sterk bij aan de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Humanitaire hulp


Indien nodig, ondersteunt België ook onrechtstreeks de humanitaire actoren die actief zijn in Benin. Dit gebeurt via de humanitaire financiering die België toekent aan flexibele humanitaire fondsen of aan de algemene middelen van internationale actoren.