Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Guinee

België is via verschillende kanalen actief om de ontwikkeling in Guinee te ondersteunen: gouvernementele samenwerking, niet-gouvernementele samenwerking en multilaterale samenwerking. Ontdek hier onze acties in Guinee.
 1. Laatst bijgewerkt op

Guinee is sinds 2015 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking. Met dit partnerschap wil België de mensenrechten en de sociaaleconomische ontwikkeling van het land structureel ondersteunen.
 

Sociaaleconomische situatie in Guinee


Guinee heeft een 320 kilometer lange kustlijn die toegang geeft tot de Atlantische Oceaan. Guinee beschikt over heel wat natuurlijke hulpbronnen; zoals bauxiet, dat gebruikt wordt voor de productie van aluminium. Toch leeft de bevolking in grote armoede.

De economie in Guinee is grotendeels gebaseerd op de landbouwsector. De economische prestaties blijven structureel zwak en weerspiegelen niet het grote potentieel van de natuurlijke en menselijke hulpbronnen van het land.

Guinee kampt met grote problemen op het vlak van elektriciteitsbevoorrading, communicatienetwerken en onderwijs. De economische groei werd ook sterk vertraagd door de ebola-epidemie die eind 2013 uitbrak en die de Guineese bevolking zwaar heeft getroffen.

Image
Kaart van Guinee

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Guinee gebeurt via verschillende kanalen:

 

Gouvernementele samenwerking


De Belgische gouvernementele samenwerking voor de ontwikkeling van Guinee wil de levensomstandigheden van de bevolking in het land verbeteren via partnerschappen met de publieke instellingen en het maatschappelijk middenveld.

Het huidige samenwerkingsprogramma focust op drie thema’s:

 • ondernemerschap;
 • seksuele en reproductieve rechten;
 • capaciteitsversterking.
   

Ondernemerschap


De ambitie is om de economische, technische en sociale prestaties van de Guineese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren.

Deze samenwerking spitst zich toe op drie domeinen:

 • de landbouwsector, met een focus op de ananas-, mango- en aardappelketens;
 • ondernemerschap in steden, met incubatoren en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT);
 • vrouwelijk ondernemerschap.
   

Seksuele en reproductieve rechten


Het programma “She Decides” versterkt de toegang tot seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen en jongeren. Dit initiatief wil ook gender gerelateerd geweld aanpakken.
 

Capaciteitsversterking


Het derde luik van de gouvernementele samenwerking gaat over de capaciteitsversterking van actoren (ngo’s, kleine ondernemingen of maatschappelijk middenveld) in beloftevolle sectoren.

Er worden onder meer workshops georganiseerd waar overlegd wordt over hun behoeften en oplossingen om hun productiviteit te verhogen.

Image
Een straat in Guinee

© Shutterstock


Niet-gouvernementele samenwerking


De niet-gouvernementele samenwerking in Guinee wordt uitgevoerd door Belgische ngo’s die samenwerken met het lokale maatschappelijk middenveld. Er werden vier strategische doelstellingen bepaald.
 

De strategische doelstellingen
 

 1. Landbouw

  De doelstelling is om de familielandbouw in Guinee daadkrachtiger, inclusiever en duurzamer te maken. De acties zijn ingeschreven in het ‘Plan National de Développement Agricole de la Guinée’ dat onder meer gericht is op de verbetering van de productiviteit en de weerbaarheid van de productiesystemen.
   
 2. Technische opleidingen, ondernemerschap en tewerkstelling van jongeren

  De doelstelling is om de capaciteiten van kleine ondernemers te versterken. Hierbij gaat er extra aandacht naar vrouwen en jongeren: door deze organisaties te steunen willen de ngo’s een gunstig ondernemersklimaat scheppen.

  Naast ondernemerschap is de doelstelling ook om:
  • de inzetbaarheid te bevorderen, als werknemer of als zelfstandige;
  • de beroepsinschakeling van kwetsbare mensen te bevorderen.
    
 3. Gezondheid

  De doelstelling is om bij te dragen aan een betere toegang tot en een betere kwaliteit van de gezondheidsdiensten voor de hele Guineese bevolking.
   
 4. Gender en inclusie

  De thema’s gender en inclusie worden transversaal ingezet in alle strategische doelstellingen. Dat betekent dat de actoren van de Belgische niet-gouvernementele samenwerking en hun lokale partners zich inzetten om, in hun acties, de gelijkheid tussen geslachten en de empowerment van vrouwen en jongeren te bevorderen.
Image
Landschap van Guinee

© Shutterstock


Multilaterale samenwerking


België ondersteunt ook de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Guinee via partnerschappen met de agentschappen van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking verloopt hoofdzakelijk via een beleid van core funding, namelijk bijdragen aan de algemene middelen van onze partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden.

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in Guinee en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op de websites van deze verschillende agentschappen en organisaties:

Een andere dimensie van onze multilaterale samenwerking in Guinee is de steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Ten slotte draagt ons land ook sterk bij aan de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Humanitaire hulp


Indien nodig, ondersteunt België ook onrechtstreeks de acties van de humanitaire actoren die actief zijn in Guinee. Dit gebeurt dankzij de humanitaire financiering die België toekent aan flexibele humanitaire fondsen of aan de algemene middelen van internationale actoren.