Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Marokko

België is via verschillende kanalen actief om de ontwikkeling in Marokko te ondersteunen: gouvernementele, multilaterale en niet-gouvernementele samenwerking. Ontdek hier onze acties in Marokko.
 1. Laatst bijgewerkt op

Marokko heeft een relatief hoog bruto binnenlands product in vergelijking met het Afrikaanse gemiddelde. Daarom is het geclassificeerd als een middeninkomensland.
 

Sociaal-politieke situatie in Marokko


Marokko heeft een sleutelpositie op het internationale toneel. Door de geografische ligging verbindt het land  Europa, Sub-Sahara Afrika en de Maghreb.

Ondanks de status van middeninkomensland, staat het land voor heel wat uitdagingen. Om de levensomstandigheden van de Marokkaanse bevolking te verbeteren, is de ontwikkelingssamenwerking actief op het vlak van:

 • naleving van de mensenrechten;
 • duurzame en inclusieve economische groei.

Het doel is om armoede, uitsluiting en ongelijkheid te beëindigen door in te zetten op sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkeling.

Image
Marokko op een kaart

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Mali gebeurt via verschillende kanalen:

Gouvernementele samenwerking


Conform de ontwikkelingsstrategieën in Marokko, is de samenwerking met België toegespitst op enkele belangrijke sectoren:

 • landbouw;
 • opleiding van de administraties;
 • migratie;
 • vrouwenrechten;
 • ondernemerschap van jongeren.
   

Landbouw


Onze gouvernementele samenwerking is gebaseerd op Pijler II van het Plan Maroc Vert. Deze solidariteitsstrategie heeft als doelstelling om de inkomsten van de meest kwetsbare landbouwers op een duurzame manier te verbeteren door de dadelproductie te ontwikkelen.

België verleent steun in de hele waardeketen:

 • landbouwers opleiden rond landbouwtechnieken;
 • landbouwers begeleiden in de oprichting en het beheer van coöperatieven en economische samenwerkingsverbanden;
 • landbouwers begeleiden in de commercialisatie van hun producten.
Image
Landschap van Marokko

© Shutterstock

Opleidingen voor en de modernisering van de administratie


De prestaties en de doeltreffendheid van de Marokkaanse administratie zijn een hefboom voor economische en sociale ontwikkeling. Door de personeelsleden van de publieke partneradministraties in Marokko op te leiden, kunnen wij hen begeleiden om hun dienstverlening aan de bevolking te verbeteren. Daarvoor focussen wij op digitalisering.
 

Migratie


België ondersteunt Marokko in de uitvoering van het migratiebeleid. Ons land deelt ervaringen als immigratieland en mobiliseert tegelijkertijd de competenties van Marokkanen die in België verblijven.
 

Ondernemerschap van jongeren


De samenwerking voor de bevordering van het jongerenondernemerschap in Marokko heeft als doelstelling om, zowel kwalitatief als kwantitatief, bij te dragen tot werkgelegenheid en zelfstandigheid van de Marokkaanse jongeren.
 

Vrouwenrechten


Vrouwenrechten zijn een van de prioritaire thema’s van het partnerschap tussen het Koninkrijk Marokko en het Koninkrijk België.

Dankzij het Belgisch-Marokkaanse partnerschap is er een uitwisseling van expertise en ervaringen in het kader van de versterking van de veiligheidsdiensten en in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

De samenwerking wil:

 • de opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld verbeteren. Daarvoor worden de reeds bestaande opvangmechanismen verder ondersteund;
 • de actoren van de veiligheidsdiensten in staat stellen om beter en op een geïntegreerde manier om te gaan met situaties van geweld en met de begeleiding van slachtoffers.

Er gaat ook aandacht naar kwalitatieve informatie en de sensibilisering van vrouwen rond rechten en procedures. Bovendien zal er ook aandacht gaan naar cybergeweld tegen vrouwen en meisjes.
 

Nieuwe gouvernementele portefeuille 2023-2027


In een algemeen kader van de bevordering van waardig werk, zal het de bedoeling zijn om verder bij te dragen aan de inclusieve en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van Marokko.

Die algemene doelstelling zal worden geoperationaliseerd in twee complementaire en verweven pijlers:

 • Pijler 1 is gericht op het verbeteren van de economische inclusie van vrouwen en jongeren op de nationale arbeidsmarkt. Dat gebeurt via de verbetering van hun vaardigheden en begeleiding richting tewerkstelling en ondernemerschap.
 • Pijler 2 is gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden van arbeiders. Dat gebeurt in het bijzonder door de informele sector te ondersteunen en te professionaliseren, de sociale dialoog en fundamentele arbeidsrechten te versterken en toegang tot sociale bescherming te verbeteren.

De nieuwe portefeuille is gebaseerd op de huidige context in Marokko, de comparatieve voordelen van België en de lessen die getrokken worden uit voorgaande ervaringen.
 

Niet-gouvernementele samenwerking


De Marokkaanse organisaties van het maatschappelijk middenveld hebben te kampen met een groot tekort aan mensen, middelen en capaciteit. Dit tekort leidt onder meer tot:

 • afwezigheid van structuur en organisatie;
 • onvermogen om hun eisen door te drukken bij lokale en regionale overheden;
 • het feit dat liefdadigheidsacties de bovenhand hebben op initiatieven rond rechtenverdediging.

De actoren van de Belgische niet-gouvernementele samenwerking zijn via verschillende kanalen actief in Marokko: ngo’s, universitaire samenwerking en gemeentelijke samenwerking.
 

Strategische doelstellingen


De Belgische actoren die actief zijn in Marokko hebben hun programma’s opgebouwd volgens drie strategische doelstellingen:

 • Strategische doelstelling 1: “Iedereen gelijke toegang geven tot de fundamentele rechten (gezondheid, onderwijs, sociale diensten, justitie, gendergelijkheid) en alle vrouwen en meisjes emanciperen voor een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving”.
 • Strategische doelstelling 2:  “Een duurzame en inclusieve economische ontwikkeling bevorderen die oog heeft voor sociale en milieunormen, door strategieën aan te nemen die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren”.
 • Strategische doelstelling 3: “De verantwoordingsplicht en de transparantie van de rechtstatelijke instellingen, de private actoren en verenigingen versterken en ijveren voor duurzame steden en gemeenten, door de burgers meer inspraak te geven in de besluitvorming”.
Image
Een dorp in Marokko

© Shutterstock

Multilaterale samenwerking


België ondersteunt ook de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Marokko via partnerschappen met de agentschappen van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking verloopt hoofdzakelijk via een beleid van core funding, namelijk bijdragen aan de algemene middelen van onze partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden.

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in Marokko en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op de websites van deze verschillende agentschappen en organisaties:

Een andere dimensie van onze multilaterale samenwerking in Marokko is de steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Ten slotte draagt ons land ook sterk bij aan de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Humanitaire hulp


Indien nodig, ondersteunt België ook onrechtstreeks de acties van de humanitaire actoren die actief zijn in Marokko. Dit gebeurt via de humanitaire financiering die België toekent aan flexibele humanitaire fondsen of aan de algemene middelen van internationale actoren.