Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Mozambique

Mozambique is sinds 2001 een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het land geniet Belgische steun op verschillende vlakken, onder meer via de gouvernementele samenwerking.
 1. Laatst bijgewerkt op

De sociaal-politieke en economische situatie in Mozambique


Mozambique beschikt over waardevolle en gevarieerde natuurlijke hulpbronnen. Toch is de economie van het land voor een groot deel gebaseerd op landbouw. De industrie is echter aan het groeien, in het bijzonder:

 • de voedingsindustrie;
 • de productie van chemische producten;
 • de productie van aluminium;
 • de productie van petroleum.

Ook de toeristische sector is aan het uitbreiden.

Verder is Zuid-Afrika de belangrijkste handelspartner van Mozambique en de belangrijkste bron van directe buitenlandse investeringen.

Ook België is een van de belangrijkste economische partners van het land
 

De economische groei benutten voor iedereen


Mozambique heeft een van de snelst groeiende economieën in Sub-Sahara Afrika. Toch bestaat er een grote welvaartskloof in het land. Daardoor heeft de economische groei weinig tot geen invloed op  werkgelegenheid noch de verbetering van de levensomstandigheden van het grootste deel van de bevolking.

Zo blijft Mozambique een arm land dat sterk afhankelijk is van hulp. Eén van de grootste uitdagingen van het land is om de voordelen van de groeiende economie op een rechtvaardige manier te benutten voor iedereen.

Dat zou de wijdverspreide armoede, vooral op het platteland, verlichten en tegelijkertijd de grondslag van de economische groei verruimen tot meer dan enkele megaprojecten en de grote instroom van ontwikkelingshulp.
 

Een onstabiele veiligheidssituatie


Het land blijft zich in een kritieke veiligheidssituatie bevinden, ook al was er een periode van terugkeer naar vrede en herstel na de burgeroorlog in Mozambique (1975-1992).

Er zijn opnieuw politieke conflicten en opstanden. Bovendien blijven de extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering de bevolking in gevaar brengen.

Image
Mozambique op een kaart

© Shutterstock

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking


De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking is gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in Mozambique, via partnerschappen met de openbare instellingen van het land.

Image
Vrouwen in Mozambique

© Shutterstock

Hernieuwbare energie


België is actief in de sector van hernieuwbare energie met als doel om een duurzame, betaalbare en milieuvriendelijke energie te leveren.

Daarvoor ondersteunt België het ministerie van Minerale hulpbronnen en Energie door de capaciteit op centraal en provinciaal niveau te versterken.

Daarnaast wil België toegang tot energie in plattelandsgebieden bevorderen door te investeren in hernieuwbare energiesystemen, alsook in steunmechanismen om deze systemen duurzaam te maken. Er worden verschillende acties uitgevoerd, gericht op:

 • de financiering van betrouwbare mininetten;
 • de verbetering van de technische en financiële duurzaamheid;
 • de versterking van de capaciteit van het Nationaal Energiefonds.
   

Gezondheid


Mozambique is ook een partnerland van de Vlaamse overheid met acties die toegespitst zijn op de gezondheidssector.

In dat kader versterken wij:

 • de capaciteit op het vlak van financieel beheer en coördinatie met het ministerie van Volksgezondheid;
 • het provinciaal directoraat Volksgezondheid in de provincie Tête, met behulp van een sterk controle- en evaluatiesysteem.
Image
Vrouwen in Mozambique

© Shutterstock


Niet-gouvernementele samenwerking


De niet-gouvernementele samenwerking wordt in Mozambique uitgevoerd door twee organisaties: het Rode Kruis Vlaanderen en FOS (de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen). Deze twee organisaties zijn actief binnen de volgende domeinen:

 • gezondheidszorg;
 • vakbonden.

In het kader van deze programma’s bestaat er ook een nauwe samenwerking met lokale organisaties, zowel met het maatschappelijk middenveld als met openbare instellingen.

De belangrijkste doelstelling is om het maatschappelijk middenveld in Mozambique te ondersteunen en om de competenties en capaciteit van de openbare instellingen te versterken.
 

Multilaterale samenwerking


België ondersteunt ook de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Mozambique via partnerschappen met de agentschappen van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking wordt vooral concreet gemaakt via een beleid van core funding, namelijk bijdragen aan de algemene middelen van onze partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden.

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in Mozambique en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op de websites van deze verschillende agentschappen en organisaties:

Een andere dimensie van onze multilaterale samenwerking in Mozambique is de steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Ten slotte draagt ons land ook sterk bij tot de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Transitionele ontwikkeling en goed bestuur


In het kader van de transitionele ontwikkeling en goed bestuur heeft België verschillende projecten gelanceerd die gericht zijn op het aanpakken van de fundamentele oorzaken van kwetsbaarheid. Daarbij gaat een bijzondere aandacht naar jongeren tussen 15 en 24 jaar.
 

 

Humanitaire hulp


Indien nodig, ondersteunt België ook onrechtstreeks de acties van de humanitaire actoren die actief zijn in Mozambique. Dit gebeurt dankzij de humanitaire financiering die België toekent aan flexibele humanitaire fondsen of aan de algemene middelen van internationale actoren.