Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Palestijns gebied

België draagt via verschillende kanalen bij tot de ontwikkeling van de bezette Palestijnse gebieden: gouvernementele samenwerking, multilaterale samenwerking of humanitaire hulp. Ontdek hier onze acties in Palestina.
 1. Laatst bijgewerkt op

Situatie in Palestina 

De bezette Palestijnse gebieden bestaan uit de Westelijke Jordaanoever (inclusief het oosten van Jeruzalem) en de Gazastrook.

De bevolking staat voor grote uitdagingen op het vlak van een eerlijke toegang tot land, onderwijs, werk, gezondheidszorg en veiligheid.

Ook het milieu, het respect voor de rechtsstaat en energie zijn belangrijke uitdagingen voor de Palestijnse bevolking. Het zijn factoren die ook een impact hebben op de leefbaarheid van een toekomstige Palestijnse staat, in het kader van de tweestatenoplossing die ondersteund wordt door België en de Europese Unie.

Palestina is een partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en is na het Grote Merengebied de belangrijkste begunstigde van de ontwikkelingssamenwerking van ons land.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking gebeurt via verschillende kanalen:

Ook is er

Gouvernementele samenwerking 

Het doel van de gouvernementele samenwerking is om de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking te verbeteren. Dat gebeurt via partnerschappen met de openbare instellingen in het land.

Het programma 2022-2026 heeft twee belangrijke doelstellingen vastgelegd: 

 1. empowerment van jongeren via opleidingen, ontwikkeling van vaardigheden, toegang tot werkgelegenheid en het stimuleren van ondernemerschap;
 2. klimaatactie die duurzame ontwikkeling en economische belangen combineert.

Empowerment van jongeren 

De eerste pijler van de portefeuille is toegespitst op de empowerment van jongeren tussen 10 en 29 jaar, waarbij ze begeleid worden van de schoolbanken tot hun tewerkstelling.

Het doel is drieledig: 

 1. het onderwijs en leerproces herbekijken, vooral in functie van de vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw, zoals technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde (STEM). Het is ook uiterst belangrijk om het algemene onderwijs en de infrastructuur te versterken.
 2. de sociale rol van jongvolwassenen erkennen, door acties uit te voeren op het vlak van burgerengagement, bescherming, informatie, sensibilisering en steun voor democratisering, mensenrechten, burgerruimte, burgerschap, gezondheid en seksuele en reproductieve rechten. Hierbij gaat er ook een bijzondere aandacht naar kinderen die getroffen zijn door gewapende conflicten.
 3. Vaardigheden, werkgelegenheid en ondernemerschap beklemtonen. Het gaat om:
  • de mismatch tussen opleidingen en de reële noden van de sectoren rechtzetten; 
  • de integratie van jonge vrouwen en afgestudeerden op de arbeidsmarkt ondersteunen; 
  • jongeren en vrouwen ondersteunen in de oprichting van bedrijven, met respect voor de hoogste normen op het vlak van milieu en mensenrechten;
  • een gunstig ondernemersklimaat ondersteunen.
    
Image
Schoolkinderen in Palestina

© Shutterstock

Duurzame ontwikkeling en economische belangen combineren

Het doel is om bij te dragen tot:  

 • een duurzame en inclusieve Palestijnse maatschappij;
 • de terugdringing van de milieurisico’s;
 • de vermindering van de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen.

Dit werk is actief gebaseerd op de steun aan de ontwikkeling van een groene en circulaire economie. Het is ook het resultaat van de uitvoering van de bijdragen zoals bepaald door de Palestijnse autoriteiten.

Waardeketens versterken 

Eén van de doelstellingen is de ontwikkeling en versterking van waardeketens. Dit leidt tot sociaaleconomische ondernemingskansen en werkgelegenheid in een opkomende groene economie.

Deze sociaaleconomische ontwikkeling zou kunnen toegepast worden op verschillende sectoren zoals energie, water, landbouw, afval, recyclage, bouw, transport of industrie.

Duurzaamheid ontwikkelen 

Het doel is de ontwikkeling van duurzame steden, openbare diensten en gebieden. Bovendien wordt er gefocust op specifieke niches:

 • de vermindering, recyclage en hergebruik van afval; 
 • hernieuwbare energie;
 • energie-efficiëntie.
   
Image
Kinderen in Palestina

© Shutterstock

Niet-gouvernementele samenwerking

De lokale organisaties van het maatschappelijk middenveld spelen een belangrijke rol in Palestina en zijn zonder meer erkend als partners van de internationale gemeenschap. Hun ontwikkeling staat echter steeds meer onder druk.

De Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking werken samen met het lokale maatschappelijk middenveld op strategische doelstellingen, zoals bepaald door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Strategische doelstellingen 

Kwalitatieve en inclusieve opleidingen en onderwijs 

België wil de toegang voor alle kinderen en jongeren, zonder discriminatie, tot onderwijs, opleidingen en buitenschoolse activiteiten verbeteren, in alle veiligheid en zonder onderbrekingen.

Verder draagt België bij tot een gunstig klimaat op sociaal, politiek, juridisch, economisch en ecologisch niveau. Daarnaast wordt er ook ingezet op het verbeteren van de toegang tot kwalitatief en inclusief onderwijs.

Toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg 

Eén van de doelstellingen van de niet-gouvernementele samenwerking is het recht op gezondheidszorg voor alle Palestijnen.

België sensibiliseert en promoot en verbeteringen in de sociale gezondheidsdeterminanten, in het bijzonder:

 • de toegang tot algemene gezondheidszorg; 
 • gezonde werkomstandigheden;
 • de noden van kwetsbare groepen; 
 • de impact van conflicten.

Internationaal recht, goed bestuur en de rol van het maatschappelijk middenveld om het respect voor de rechtstaat te waarborgen

België ondersteunt de actoren van het Palestijnse, Israëlische en internationale maatschappelijk middenveld ter bevordering van het internationaal recht, goed bestuur en de rol die het maatschappelijk middenveld speelt in de bevordering van de rechtstaat en de mensenrechten.
 

Image
Kinderen in Palestina

© Shutterstock

Inclusief en participatief voedselsysteem op poten zetten 

De Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking werken aan een inclusief, participatief, duurzaam, rendabel en op rechten gebaseerd Palestijns voedselsysteem. Hun acties:

 • versterken de veerkracht van de Palestijnse landbouwgemeenschappen en andere actoren binnen de waardeketen;
 • ijveren voor een vlot verkeer van goederen en mensen, alsook voor de toegang tot hulpbronnen.
   

Multilaterale samenwerking

België ondersteunt ook de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de bezette Palestijnse gebieden via partnerschappen met de agentschappen van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking wordt vooral concreet gemaakt via een beleid van core funding, namelijk aan de algemene middelen van onze partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden.

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in de bezette Palestijnse gebieden en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op de websites van deze verschillende agentschappen en organisaties:

Een andere dimensie van onze multilaterale samenwerking in de bezette Palestijnse gebieden is de steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Tenslotte draagt ons land ook sterk bij tot de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Humanitaire hulp

De bezette Palestijnse gebieden lijden al meerdere decennia onder een crisis die een sterke negatieve impact heeft op de humanitaire situatie voor alle volkeren die er wonen.

De afgelopen jaren is het klimaat nog beperkender geworden. In de Westelijke Jordaanoever wordt de Israëlische kolonisatie steeds sterker.

Bijgevolg ondervinden de Palestijnen in het gebied grote moeilijkheden om waardige huisvesting te vinden. Ze worden vaak uit hun huizen gezet, hun huizen worden vernietigd en ze hebben geen toegang tot basisvoorzieningen.

In de Gazastrook, waar meer dan 2 miljoen mensen op een oppervlakte van 365 km² wonen (3de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld), leeft de bevolking sinds 2007 onder een blokkade.

De bevolking is grotendeels geïsoleerd van de rest van de wereld en heeft geen toegang tot basisinfrastructuur. Ze kunnen niet voorzien in hun levensbehoeften en leven in voortdurende onveiligheid.

De directe Belgische humanitaire hulp in het gebied heeft als belangrijkste doelstelling om de bevolking te beschermen tegen schendingen van hun fundamentele rechten.

Zo ondersteunt België, samen met andere Europese actoren, de inspanningen van het West Bank Protection Consortium om de vernietigingen van huizen en uitzettingen van gezinnen op de Westelijke Jordaanoever (en in Oost-Jeruzalem) tegen te gaan en te voorkomen.

Tenslotte steunt België ook de cruciale acties van UNRWA (het VN-agentschap dat instaat voor de humanitaire hulpverlening en steun voor inkomensgenererende activiteiten voor Palestijnse vluchtelingen), waarbij de nadruk ligt op de bescherming van de bevolkingen toegang tot onderwijs voor Palestijnse jongeren.