Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Senegal

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Senegal is actief in diverse sectoren. Ontdek hier de acties die uitgevoerd worden in het kader van de samenwerking met Senegal.
 1. Laatst bijgewerkt op

Sociaaleconomische situatie in Senegal

Meer dan de helft van de inwoners van Senegal woont op het platteland en de bevolking is ongelijk verdeeld tussen de regio’s.

Senegal is altijd al een gastland geweest voor volkeren van diverse oorsprong. Paradoxaal genoeg staat de internationale emigratie vanuit Senegal opnieuw volop in de belangstelling. De emigratie wordt vooral gekenmerkt door:

 • Zuid-Zuidstromen, vooral naar landen in de West-Afrikaanse subregio;
 • Zuid-Noordstromen richting de geïndustrialiseerde landen in Europa en Noord-Amerika.

Op economisch vlak heeft Senegal gedurende zes opeenvolgende jaren een groei van meer dan 5% gekend. De verwachte effecten van deze economische groei bleven echter achterwege voor de bevolking die actief is in de informele sector, die geen deel uitmaken van de traditionele openbare en private sector, of op het platteland.
 

Image
Senegal op een kaart

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking gebeurt via verschillende wegen:

Ook is er:

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De Belgische gouvernementele samenwerking voor de ontwikkeling in Senegal is gericht op de verbetering van de levensomstandigheden van de Senegalese bevolking. Dat gebeurt via partnerschappen met de openbare instellingen van het land.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is vooral actief in:

 • de regio van het “aardnotenbekken” (Kaolack, Kaffrine, Diourbel en Fatick), die zwaar getroffen is door armoede;
 • de regio Thiès, het gebied dat grenst aan het “aardnotenbekken”.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het huidige gouvernementele samenwerkingsprogramma in Senegal is de bevordering van het duurzame ondernemerschap en het creëren van waardige jobs.

Plan for an Emerging Senegal

Het samenwerkingsprogramma is ingebed in de richtlijnen van het “Plan for an Emerging Senegal” en draait rond de volgende pijlers:

 1. de bevordering van duurzaam ondernemerschap en het creëren van waardige jobs in het gebied Sine-Saloum;
 2. de reproductieve gezondheid, ter verbetering van:
  1. de toegang tot het recht op informatie, opleiding en onderwijs op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid;
  2. de preventie en aanpak in het geval van gender gerelateerd geweld;
  3. kwalitatieve seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten  aanbieden;
 3. vaardigheden en capaciteit versterken: via opleidingen, onderzoek en expertise;
 4. steun aan de heropleving van de farmaceutische sector: gelijke toegang tot kwalitatieve medicijnen en vaccins bevorderen.

De gouvernementele samenwerking heeft ook geleid tot de de portefeuille “klimaat in Sahel” (regionale portefeuille 2022-2026). Het doel is om de bevolking van het Sahelgebied veerkrachtiger te maken door middel van concrete acties:

 • een beter geïntegreerd beheer van natuurlijke hulpbronnen;
 • het duurzame herstel van natuurlijke ecosystemen in het Sahelgebied.

Op deze manier draagt België bij tot de strijd tegen woestijnvorming andere negatieve effecten van klimaatverandering.
 

Image
Een groep vrouwen deelt een maaltijd

© Shutterstock

Niet-gouvernementele samenwerking

De organisaties van het maatschappelijk middenveld spelen een belangrijke rol in Senegal en worden zonder meer erkend als partners van de staat. Onze partnerorganisaties van het maatschappelijk middenveld hebben contacten met talrijke lokale partners, overheden en lokale entiteiten. Ze zijn actief in de regio’s Thiés, Fatick, Kaolack, Dakar, Saint-Louis, Louga en Tambacounda.

De Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking werken rond 5 gezamenlijke strategische doelstellingen, vastgelegd in het “Gezamenlijke Strategische Kader”:

 1. bevorderen van veerkrachtige gebieden, goed lokaal bestuur, respect voor mensenrechten en het betrekken van alle burgers bij het beheer van duurzaam lokaal beleid;
 2. bevorderen van een duurzame voedselbenadering in de gebieden waar we actief zijn, door de agro-ecologische transitie en de ontwikkeling van inclusieve markten voor producten uit die gebieden;
 3. een kwalitatief en inclusief onderwijs waarborgen, alsook de sociale, economische en ondernemersdynamiek stimuleren om de werkgelegenheidskansen te verhogen en de inclusieve en duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen;
 4. gezondheidsrisico’s anticiperen en voorkomen door een multidisciplinaire aanpak die afgestemd is op een reactief, toegankelijk en efficiënt gezondheidssysteem;
 5. het Gezamenlijke Strategische Kader operationeel maken als kader voor harmonisatie, samenwerking, synergie en wederzijds leren.

Bovendien stelt de niet-gouvernementele samenwerking inclusiviteit steeds centraal, volgens het ‘leave no one behind’-principe.
 

Image
Een Senegalees kind

© Shutterstock

Multilaterale samenwerking

Om de ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken werkt België, samen met andere donoren zoals de Europese Unie en de Wereldbank, mee aan multilaterale programma’s op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, leefmilieu, humanitaire hulp en bestuur (verkiezingen, justitie).

België hanteert in de multilaterale samenwerking het principe van de “core funding” waarbij een bijdrage wordt geleverd tot de algemene middelen van de multilaterale partnerorganisaties.

Er zijn de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen op het vlak van de private sector.  

België draagt bij aan een programma voor de bestrijding van klimaatverandering dat door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) wordt uitgevoerd in de regio van Fatick en aan een programma voor opleiding en beroepsinschakeling dat wordt uitgevoerd door de Luxemburgse Coöperatie. Overigens kent ons land beurzen toe om de capaciteit te versterken van de Senegalese partnerinstellingen.

België ondersteunt ook de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Senegal via partnerschappen met de agentschappen van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking wordt vooral concreet gemaakt via een beleid van core funding, namelijk bijdragen aan de algemene middelen van onze partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden.

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in Senegal en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op de websites van deze verschillende agentschappen en organisaties:

Een andere dimensie van onze multilaterale samenwerking in Senegal is de steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Tenslotte draagt ons land ook sterk bij tot de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Image
Een markt in Senegal

Humanitaire hulp

Indien nodig ondersteunt België onrechtstreeks het antwoord van humanitaire actoren die actief zijn in Senegal. Dit gebeurt via de humanitaire financiering die België toekent aan flexibele humanitaire fondsen of aan de algemene middelen van internationale actoren.