Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Tanzania

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Tanzania wordt uitgevoerd via verschillende kanalen. Ontdek hier de doelstellingen en programma’s van de samenwerking met Tanzania.
 1. Laatst bijgewerkt op

Sociaaleconomische situatie in Tanzania

In 2020 heeft de Wereldbank verklaard dat het statuut van Tanzania geëvolueerd was van land met een laag inkomen naar dat van land met een lager-gemiddeld inkomen.

De hoge goudprijs, een boost voor de mijnindustrie van het land, en de voorzichtige integratie van Tanzania in de wereldmarkten hebben bijgedragen tot deze economische groei.

Het land heeft zich ook snel ontwikkeld op het vlak van de banksector, toerisme en telecommunicatie.

Dankzij de talrijke natuurlijke hulpbronnen en het toerisme heeft Tanzania hoge groeipercentages bereikt: 6 à 7% per jaar. Het land is er ook in geslaagd om honger en extreme ondervoeding te verminderen.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties heeft de recente groei van de nationale economie slechts een klein deel van de bevolking ten goede komt, terwijl de meeste Tanzanianen blijven in de kou staan.


Ontwikkeling tegen 2025

De regering heeft ambitieuze plannen gemaakt om groei te stimuleren. Het Tanzania Development Vision 2025 heeft als doel om tegen 2025 het land te laten evolueren van minder ontwikkeld land naar middeninkomensland.

De regering wil dat doel bereiken door te evolueren van een weers- en marktafhankelijke landbouweconomie naar een zelfstandige en semi-geïndustrialiseerde economie.

Zo heeft het Tanzania Development Vision 2025 is gericht op de ontwikkeling van industriële clusters en infrastructuur. Het programma wil Tanzania’s potentieel benutten als industrieel en logistiek centrum voor Oost- en Centraal-Afrika.

Deze ambitie wordt ondersteund door de uitbreiding en verbetering van de bestaande ontwikkelingscorridors en de opbouw van een export- en importplatform aan de kust.
 

Landbouw, katalysator voor verandering

De landbouw is tegenwoordig de motor van de Tanzaniaanse economie en draagt voor ongeveer 23% bij aan het BBP van het land. Het gaat hoofdzakelijk om zelfvoorzienende landbouw.

Zo importeert het land grote volumes van graanproducten en peulvruchten, die lokaal geproduceerd zouden kunnen worden.

De doelstelling voor 2025 is om de plattelandsgebieden te industrialiseren door middel van een strategie van “landbouwontwikkeling ten dienste van industrialisatie”.
 

Image
Tanzania op een kaart

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking gebeurt via verschillende kanalen:

Ook is er:

Gouvernementele samenwerking

De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking in Tanzania heeft als doel om de levensomstandigheden van de bevolking in het land te verbeteren. Dat gebeurt onder meer via partnerschappen met de openbare instellingen van het land.

Water en sanering

België ondersteunt het ministerie voor Water in Tanzania om de watervoorzieningen en sanering in afgelegen gebieden te verbeteren.

Ons land ondersteunt:

 • de ontwikkeling van technische oplossingen om de toegang tot water op het platteland te verbeteren;
 • de capaciteitsversterking van lokale gemeenschappen om water beter te beheren.

Duurzame landbouw

België ondersteunt de Tanzaniaanse regering bij de ontwikkeling van waardeketens in de landbouw en om de deelname van de privésector aan commerciële landbouwindustrieën te stimuleren.

Voor een maximale impact focust België op twee waardeketens die de grootste invloed hebben op voedselzekerheid en het meeste inkomen genereren, zowel voor vrouwen als mannen.

Zo zal de teelt van maniok en bonen als instappunt dienen om de waardeketens in de landbouw te optimaliseren in de regio Kigoma, van productie tot verwerking en verkoop.
 

Image
Groep vrouwen bij een meer in Tanzania

© Shutterstock

Niet-gouvernementele samenwerking

De organisaties van het lokale maatschappelijk middenveld spelen een belangrijke rol in Tanzania en worden zonder meer erkend als partners van de staat.

Hun ontwikkeling staat echter steeds meer onder druk door discussies over de kwaliteit en doeltreffendheid van hun werkzaamheden. Ze moeten ook omgaan met toenemende beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging.

De niet-gouvernementele samenwerking in Tanzania wordt uitgevoerd via 10 niet-gouvernementele actoren. De Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking die actief zijn in Tanzania werken samen met het lokale maatschappelijk middenveld.

5 strategische doelstellingen

Duurzame voedselsystemen 

De doelstellingen zijn:

 • het commerciële, sociale en institutionele klimaat verbeteren voor alle actoren om zo duurzame voedselsystemen op poten te kunnen zetten op districts-, regionaal en landelijk niveau;
 • de landbouwers en andere actoren binnen de voedselsystemen ondersteunen in hun transitie naar duurzame productiemethodes (waaronder de bevordering van agro-ecologie), alsook naar een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bij de teelt van gewassen en veeteelt;
 • de marktintegratie en implementatie van duurzame en eerlijke opslag-, verwerkings- en verkoopsystemen voor voedingsproducten verbeteren, zodat landbouwers een inkomen ontvangen waarmee ze een waardig leven kunnen leiden;
 • consumenten aanmoedigen om zich in te zetten voor duurzame voedselsystemen. De toegang tot kwalitatieve, betaalbare en veilige voeding voor iedereen waarborgen;
 • de diensten voor landbouwers en landbouworganisaties toegankelijker maken, vooral de toegang tot financiering en landbouwgrondstoffen;
 • de gelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken, alsook het betrekken van jongeren in duurzame voedselsystemen en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen bevorderen;
 • landbouworganisaties ondersteunen zodat deze professionele zakenpartners worden, die in staat zijn om diensten te leveren aan hun leden en de stem van de landbouwers kunnen vertegenwoordigen bij lokale en nationale overheden.
Ondernemerschap

De doelstellingen zijn:

 • organisaties uit de private sector versterken en het commerciële klimaat voor kmo’s verbeteren;
 • inclusief ondernemerschap en economische zelfredzaamheid promoten, in het bijzonder voor vrouwen en jongeren;
 • kmo’s en ledenorganisaties helpen om bij te dragen tot een inclusievere en groenere stedelijke ontwikkeling. 
Onderwijs

De doelstellingen zijn:

 • de vraag naar inclusief en buitengewoon onderwijs stimuleren;
 • een kwalitatief en inclusief onderwijs waarborgen in basisscholen, middelbare scholen en centra voor beroepsopleidingen;
 • een kwalitatief buitengewoon onderwijs waarborgen voor kinderen die niet naar school kunnen gaan in het reguliere onderwijs. Een veilig klimaat ondersteunen, zowel in de scholen als in de gemeenschappen, en zo de toegang tot onderwijs en de autonomie van meisjes en jonge vrouwen verbeteren;
 • de sociaal-professionele en maatschappelijke integratie van kwetsbare jongeren ondersteunen door kwalitatieve beroepsopleidingen aan te bieden en hun vaardigheden te ontwikkelen
 • de opleidingsinstellingen van leerkrachten; ondersteunen om te voldoen aan de behoefte en de vraag naar gekwalificeerde leerkrachten in Tanzania, alsook om een inclusief onderwijs te waarborgen;
 • het bestuur ondersteunen om een inclusief en buitengewoon onderwijs aan te bieden. Pleiten voor een betere onderwijskwaliteit en voor gendergelijkheid.
Gezondheid

De doelstellingen zijn:

 • de ontwikkeling van diensten voor oogzorg ondersteunen;
 • de toegang tot drinkwater en sanitaire installaties verbeteren Veilige hygiënepraktijken aanmoedigen;
 • de bloedtoevoer verhogen via vrijwillige en onbezoldigde giften, alsook via steun aan de nationale dienst voor bloedtransfusies;
 • de capaciteit van vrijwilligers en leken versterken op het vlak van eerste hulp door opleidingen aan te bieden, de instellingen te versterken en eerste hulpmateriaal te leveren;
 • de capaciteit van de gemeenschappen en de structuren van het Rode Kruis versterken om de gezondheidsrisico’s als gevolg van gevaarlijke gebeurtenissen te beperken en hierop te reageren;
 • de capaciteit van de gezondheidsdiensten versterken om gevallen van tuberculose op te sporen en te behandelen. Dat gebeurt onder meer met ratten die getraind zijn om de ziekte te detecteren;
 • wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en de resultaten toepassen op het programma om de doeltreffendheid van gezondheidsinterventies te verbeteren;
 • deelnemen aan het opstellen van modellen voor de levering van gezondheidsdiensten (bijvoorbeeld systemen om stalen af te nemen en patiënten door te verwijzen) en productontwikkeling (bijvoorbeeld tuberculosediagnostiek);
 • gelijkheid waarborgen in de uitvoering van onze acties en de empowerment van vrouwen bij gezondheidsinterventies bevorderen;
 • de milieu-impact van onze gezondheidsgerelateerde activiteiten beperken door aangepast afvalbeheer, het gebruik van schone energie, enz.
Justitie en bestuur

De doelstelling is:

 • de Tanzaniaanse gemeenschappen, organisaties van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties te ondersteunen.
   
Image
Een Maasai vrouw en haar kinderen in Tanzania

Multilaterale samenwerking

België ondersteunt ook de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Tanzania via partnerschappen met de agentschappen van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking wordt vooral concreet gemaakt via een beleid van core funding, namelijk bijdragen aan de algemene middelen van onze partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden.

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in Tanzania en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op de websites van deze verschillende agentschappen en organisaties:

Een andere dimensie van onze multilaterale samenwerking in Tanzania is de steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Tenslotte draagt ons land ook sterk bij tot de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Humanitaire hulp

Indien nodig ondersteunt België onrechtstreeks het antwoord van humanitaire actoren die actief zijn in Tanzania. Dit gebeurt via de humanitaire financiering die ons land toekent aan flexibele humanitaire fondsen of aan de algemene middelen van internationale actoren.