Landen

Een overzicht van de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en andere ontwikkelingslanden die Belgische hulp ontvangen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Benin

Benin ligt in de onmiddellijke nabijheid van de Sahel. De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin gebeurt via verschillende kanalen. Een overzicht van de gouvernementele samenwerking, niet-gouvernementele samenwerking en multilaterale samenwerking in Benin.
  1. Laatst bijgewerkt op

De economische groei van de voorbije jaren heeft niet geleid tot een gevoelige daling van de armoede, wat te wijten is aan een combinatie van ongelijke inkomensverdeling en een snelle bevolkingsgroei. Het gros van de bevolking, vooral dan in de landelijke gebieden, moet het stellen zonder elementaire sociale dienstverlening en heeft geen enkel economisch perspectief. De grootste uitdaging blijft de werkloosheidsgraad.

Wat de voedselzekerheid betreft, verkeren meer dan een miljoen mensen in een precaire situatie. Net zoals andere landen in deze subregio heeft ook Benin te lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering. Die laten zich steeds sterker voelen en hinderen de beschikbaarheid van en de toegang tot basisvoedsel.

Benin kampt met armoede, en dit uit zich ook in een stagnatie van de gezondheidsindicatoren, onder meer moedersterfte. De huidige toestand is deels te wijten aan een ongeschikt aanbod en het beperkt aantal mensen dat gezondheidsdiensten bezoekt.

Image
De vlag van Benin op een wereldkaart

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin gebeurt via verschillende kanalen:

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking in Benin streeft ernaar de leefomstandigheden van de Beninse bevolking te verbeteren, door partnerschappen aan te gaan met de overheidsinstellingen van het land.

België en Benin werken samen om het welzijn van de lokale bevolking te verbeteren en het Beninse staatsbestel te versterken, in een geest van partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Die aanpak zet in op samenwerkingsverbanden, competentiedeling, duurzaamheid en innovatie.

De Belgische gouvernementele samenwerking in Benin, uitgevoerd door ons Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel, spitst haar activiteiten toe op de volgende sectoren :

Landbouw

Hoewel de Beninse economie sterk afhangt van de landbouw, slaagt het land er niet in om in de eigen voedselbehoeften te voorzien. De landbouwsector heeft te kampen met een tekort aan kwaliteitsvolle productiemiddelen, een grillig klimaat en beperkte verwerkings- en afzetmogelijkheden voor hun productie.

België helpt Benin om de opbrengsten van de landbouw te vergroten, zodat het land op een duurzame manier zelf kan voorzien in zijn voedsel- en voedingssoevereiniteit en zo een sterker economisch en maatschappelijk weefsel kan uitbouwen.

Onze interventies dragen bij tot de ontwikkeling van waardig - en duurzame werkgelegenheid, tot de verhoging van het inkomen van de economische actoren en gezinnen, en tot de verbetering van het macro-economische evenwicht in Benin. Dit gebeurt door een inclusieve en duurzame versterking van de doelgerichte waardeketens (ananas, rijst en cashew) en hun positionering op de markt, maar ook de creatie van een gunstig klimaat voor de ontwikkeling en innovatie van deze doelgerichte waardeketens.

We bieden hulp in elke schakel van de waardeketen zodat de productie, de verwerking en de afzet van de ananas- , de rijst- en cashewteelt duurzaam kunnen worden opgeschaald.

De havensector

De haven van Cotonou is een van de grootste van West-Afrika. België helpt Benin bij de modernisering van de haven, om deze competitiever en performanter te maken. De ambitie is om haar concurrentiepositie te versterken, door een gunstig investeringsklimaat te scheppen, de vaardigheden van de verschillende havenactoren te versterken en sterker in te zetten op het milieuaspect.

Gezondheid

Ondanks de inspanningen die de overheid heeft geleverd, blijven malaria, bloedarmoede en luchtweginfecties de voornaamste doodsoorzaken in Benin. Het aantal hiv-/aidsbesmettingen blijft stabiel (1,2%), maar nieuwe ziektes steken de kop op.  Dit is te wijten aan de invoering van nieuwe levensstijlen in verband met voeding, Veranderende leefgewoonten, die te maken hebben met voeding, verstedelijking en een sedentair bestaan.

Via Enabel levert België inspanningen op alle niveaus van de gezondheidszorg en ondersteunt het zowel het ministerie van Volksgezondheid als de ziekenhuizen en gezondheidscentra. België draagt geleidelijk bij tot een betere beheersing van de demografische dynamiek in Benin en tot een vermindering van de kwetsbaarheid van de bevolking voor gezondheidsrisico’s en – schokken, zodat de sociaaleconomische vooruitgang van het land niet in gevaar komt en de stabiliteit van het menselijk kapitaal niet wordt belemmerd. Enabel bevordert ook het recht op en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Om de middelen in de sector optimaal te benutten en te zorgen voor een gepaste opvolging, ondersteunt Enabel ook de digitalisering van kwaliteitsdata binnen de gezondheidszorg.

Operationalisering van de republikeinse politie

België steunt ook de operationalisering van de republikeinse politie, die moet bijdragen tot (1) de omschrijving en de voltooiing van het organieke kader en de territoriale dekking van de republikeinse politie, (2) de verbetering van de kwaliteitscontrole van de verschillende hervormingsprocessen en (3) de verbreding van het draagvlak voor de republikeinse politie door zowel intern als extern een zo breed mogelijke steun aan te moedigen.

In al deze interventiesectoren zorgt België voor de integratie van de transversale thema’s: gender, milieu, mensenrechten, waardig werk en digitalisering.

Image
Luchtfoto van een stad in Benin

© Shutterstock

Niet-gouvernementele samenwerking

De actoren van niet-gouvernementele samenwerking (ACNG)  spelen een sleutelrol in Benin en worden zonder meer erkend als partners van de staat. Bij de niet-gouvernementele samenwerking in Benin zijn 2 soorten actoren betrokken: de maatschappelijke organisaties (CSO’s) en de institutionele actoren (IA’s).De actoren van de Belgische niet-gouvernementele samenwerking die actief zijn in Benin, werken nauw samen met de lokale civiele maatschappij. Hun huidige strategische doelstellingen zijn erop gericht

  • Bij te dragen tot SDG 16 door te werken aan vredevolle en inclusieve gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, en op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit te bouwen, om zo de mensenrechten te vrijwaren met extra oog voor gendergelijkheid
  • Bij te dragen tot SDG 3 door een goede gezondheid te verzekeren en welzijn voor iedereen en alle leeftijden te promoten, en door de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren met bijzondere aandacht voor kinderen, vrouwen, ouderen en mensen met een handicap.
  • Bij te dragen tot SDG 6 door voor iedereen een eerlijke en gendergelijke toegang tot een duurzaam beheerde watervoorziening en sanering te verzekeren.
  • Bij te dragen tot SDG 2 door honger te beëindigen, voedselzekerheid en verbeterde voeding en leefomstandigheden te bereiken, en duurzame familielandbouw te bevorderen, in het bijzonder voor vrouwen en jongeren.
  • Bij te dragen tot  SDG 4 door gelijke toegang te verzekeren tot kwaliteitsvol onderwijs en kwaliteitsvolle technische en beroepsopleiding, het academisch onderzoek te ondersteunen, en een cultuur van en mogelijkheden voor levenslang leren te bevorderen
  • Bij te dragen tot subdoelstelling 8.3 van SDG 8 door productieve activiteiten, de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, vooral bij vrouwen, en innovatie te bevorderen; door de levensvatbaarheid, prestaties en formalisering van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren en te bevorderen

Naast deze 6 strategische doelstellingen, zorgt België ook voor de integratie van de transversale thema’s: vrouwenrechten en genderongelijkheden (SDG 5), en milieubescherming, behoud van natuurlijke hulpbronnen, aanpassing en bestrijding van de klimaatverandering (SDG 13).

Image
Een straat in Benin

© Shutterstock

Multilaterale samenwerking

Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)  te bereiken werkt België, samen met andere donoren zoals de Europese Unie en de Wereldbank, mee aan multilaterale programma’s .

België hanteert in de multilaterale samenwerking het principe van de “core funding” waarbij een bijdrage wordt geleverd tot de algemene middelen van de multilaterale partnerorganisaties.