Landen

Een overzicht van de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en andere ontwikkelingslanden die Belgische hulp ontvangen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Guinee

Guinee is sinds 2015 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking. De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Guinee gebeurt via verschillende kanalen. Een overzicht van de gouvernementele samenwerking, niet-gouvernementele samenwerking, multilaterale samenwerking en Humanitaire Hulp in Guinee.
 1. Laatst bijgewerkt op

Guinee is sinds 2015 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking. Met dit partnerschap wil België de mensenrechten en de sociaal-economische ontwikkeling van het land structureel ondersteunen.

Guinee heeft een 320 km lange opening naar de Atlantische Oceaan. Hoewel Guinee heel wat natuurlijke hulpbronnen heeft (met name bauxiet, dat onder andere wordt gebruikt in de productie van aluminium), leeft de Guineese bevolking in grote armoede. Momenteel is de economie grotendeels gebaseerd op de landbouwsector. (statistieken eventueel in de marge-plaats in armoede per hoofd van de bevolking). De economische prestaties blijven structureel zwak en weerspiegelen nog niet het immense potentieel van de natuurlijke en menselijke hulpbronnen van het land. Het land kampt met grote problemen op het gebied van elektriciteitsbevoorrading, communicatienetwerken en onderwijs. Bovendien werd de economische groei vanaf eind 2013 zwaar belemmerd door de ebola-epidemie die de Guineese bevolking trof.

Image
Kaart van Guinee

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Guinee gebeurt via verschillende kanalen:

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking in Guinee heeft tot doel de levensomstandigheden van de Guinese bevolking te verbeteren via partnerschappen met de overheidsinstellingen van het land.

Het actuele samenwerkingsprogramma spitst zich toe op ondernemerschap, seksuele en reproductieve rechten, en capaciteitsversterking. Deze aanpak moet snelle en concrete resultaten garanderen die de Guineese bevolking ten goede komen. Naast het bilaterale programma worden ook twee programma's uitgevoerd met financiering van de Europese Unie.

Ondernemerschap

Dit programma heeft als ambitie om de economische, technische en sociale prestaties van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Het spitst zich toe op drie domeinen:

 • de landbouwsector, met prioriteit voor de ananas-, mango- en aardappelketen;
 • het ondernemerschap in de stad, met NICT (de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën) en incubatoren;
 • het vrouwelijk ondernemerschap.

Seksuele en reproductieve rechten

‘She Decides’ versterkt de toegang tot seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen en jongeren. Het heeft ook als doel gender gebaseerd geweld aan te pakken.

Capaciteitsversterking

Een derde onderdeel van de gouvernementele samenwerking zet in op de capaciteitsversterking van spelers – ngo’s, kleine ondernemingen of de civiele maatschappij – in veelbelovende sectoren. Het organiseert meer bepaald workshops waar overlegd wordt en waar gepeild wordt naar de behoeften en oplossingen om de productiviteit te verhogen.

Image
Een straat in Guinee

© Shutterstock

Niet-gouvernementele samenwerking

De Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking in Guinee werken samen met de lokale civiele maatschappij. De vier huidige strategische doelstellingen zijn gericht op landbouw, ondernemerschap, gezondheid en gender en integratie. Elke doelstelling heeft haar subdoelen:

 • Doelstelling 1 'Landbouw': de familiale landbouw in Guinee rendabeler, inclusiever en duurzamer maken.  Deze doelstelling speelt in op een hoofdbekommernis uit het Plan National de Développement Agricole, dat Guinee uitwerkte om onder meer de productiviteit in de sector op te krikken en de weerbaarheid van de productiesystemen te versterken.
 • Doelstelling 2 'Technische opleiding, ondernemerschap en tewerkstelling van jongeren': de capaciteiten van kleine ondernemers versterken, met extra aandacht voor vrouwen en jongeren, en hun organisaties helpen om een gunstig ondernemersklimaat te scheppen. Naast ondernemerschap is deze tweede doelstelling ook gericht op de inzetbaarheid (als werknemer of zelfstandige) en de beroepsinschakeling van de begunstigden - vooral jongeren, vrouwen en meisjes, werklozen, jongeren die niet of nauwelijks naar school gaan, mensen in werkonzekerheid en sociaal-economisch kwetsbare personen.
 • Doelstelling 3 'Gezondheid': bijdragen tot een betere toegang en een hogere kwaliteit, ten gunste van alle componenten van de Guineese samenleving en in het bijzonder van de meest kansarmen, aan de hand van preventie, curatieve gezondheidszorg, heraanpassing en bewustmaking. 
 • Doelstelling 4 'Gender en integratie': een transversaal doel, dat dus wordt opgenomen in de programma's van alle stakeholders van het GSK. Het gaat erom dat de actoren van de Belgische niet-gouvernementele samenwerkingen hun lokale partners zich ertoe verbinden om in hun acties te ijveren voor gendergelijkheid en zelfredzaamheid van vrouwen en jongeren.
Image
Landschap van Guinee

© Shutterstock

De niet-gouvernementele samenwerking is in Guinee aanwezig via Belgische niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en universitaire en wetenschappelijke instellingen.

Er zijn in totaal 7 organisaties actief in verscheidene domeinen:

 • Milieu,
 • Gezondheid
 • Gender
 • Ondernemerschap

Multilaterale samenwerking

Om de ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken werkt België, samen met andere donoren zoals de Europese Unie en de Wereldbank, mee aan multilaterale programma’s op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, leefmilieu, humanitaire hulp en bestuur (verkiezingen, justitie).

België hanteert in de multilaterale samenwerking het principe van de “core funding” waarbij een bijdrage wordt geleverd tot de algemene middelen van de multilaterale partnerorganisaties.