Landen

Een overzicht van de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en andere ontwikkelingslanden die Belgische hulp ontvangen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Marokko

Marokko heeft een relatief sterk bruto binnenlands product in vergelijking met het Afrikaans gemiddelde. De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Marokko gebeurt via verschillende kanalen. Een overzicht van de gouvernementele samenwerking, niet-gouvernementele samenwerking, multilaterale samenwerking en Humanitaire Hulp in Marokko.
  1. Laatst bijgewerkt op

Het bruto binnenlands product van Marokko ligt vrij hoog vergeleken met het Afrikaanse gemiddelde. Geografisch gezien is Marokko een mix van berggebied en woestijnlandschappen. Het is een van de enige landen - samen met  Spanje en Frankrijk  - die zowel aan de Middellandse Zee als aan de Atlantische Oceaan grenzen.

Door de stabiele politieke situatie en de strategische ligging heeft het land een sleutelpositie op het internationale toneel. Marokko speelt een rol als schakel tussen Europa, Sub-Saharaans Afrika en de Maghreb, maar onderhoudt tegelijk nauwe banden met zijn culturele aanverwanten (de Golfstaten, Afrikaanse landen) en buurregio's (Europa, de Maghreb) en stelt zich ook open voor de grootmachten (China, VS).  Samen met die grootmachten treedt Marokko ook op als bondgenoot op het gebied van terrorismepreventie en -bestrijding. 
Het land staat evenwel nog steeds voor grote ontwikkelingsuitdagingen. 

Het hoofddoel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is het bereiken van een duurzame menselijke ontwikkeling. 

Dit kan enkel bereikt worden via bijdragen tot respect voor de mensenrechten en een duurzame en inclusieve economische groei om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren
Alsmede de socio-economische en socio-culturele ontwikkeling om armoede, uitsluiting en ongelijkheden uit te roeien.

Image
Marokko op een kaart

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Mali gebeurt via verschillende kanalen:

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Marokko wil de leefomstandigheden van de Marokkaanse bevolking verbeteren aan de hand van partnerschappen met de overheidsinstellingen van het land.

De samenwerking richt zich op twee belangrijke sectoren in overeenstemming met de ontwikkelingsstrategieën van Marokko, met name op de landbouwsector, water en sanitatie, de capaciteitsversterking en sinds enkele jaren ook op migratie.

Landbouw

Om de inkomens van de meest kwetsbare landbouwers in de oases, de bergen en de gebieden rond de Sahara fors te verhogen, heeft Marokko een solidaire strategie aangenomen:

Pijler II van het Plan Maroc Vert. In het noordoosten (Oriental) begeleiden we de ontwikkeling van de amandelteelt en in de regio’s Souss-Massa en Draa-Tafilalet doen we hetzelfde met de dadel- en de saffraanteelt. Daarbij wordt sterk rekening gehouden met de fragiele omgeving van de ecosystemen.

Wij ondersteunen de hele productieketen, van a tot z. In het begin van de keten leiden we de boeren en boerinnen op in landbouwtechnieken. Op het einde van de keten begeleiden we hen om coöperaties en economische samenwerkingsverbanden op te richten, en om hun producten op de markt te brengen.

Image
Landschap van Marokko

© Shutterstock

Water en sanitatie

De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking ondersteunt de nationale waterstrategie van Marokko.

Dat doen we door de productiecapaciteit te verhogen, distributienetten te bouwen en de waterkwaliteit te verbeteren. Verder zijn wij actief in de verwerking van afvalwater voordat het terug in de natuur terechtkomt en zorgen wij voor aansluiting op de riolering.

Wij verbeteren de toegang tot sanitaire voorzieningen in plattelandsscholen en faciliteren het beheer, het behoud en de bescherming van de watervoorraden. Bovendien willen wij de kwetsbaarheid voor natuurrampen reduceren en de informatiesystemen moderniseren. Wij verzorgen de communicatie rond de ontwikkeling van de watervoorziening en begeleiden de infrastructuurwerken over de hele duur. Op die manier willen we een draagvlak creëren bij de belanghebbenden zodat zij meegaan in het project.

Capaciteitsversterking

De prestaties en de efficiëntie van de Marokkaanse administratie vormen een hefboom voor economische en sociale ontwikkeling. Door de medewerkers van onze Marokkaanse partnerinstellingen op te leiden, kunnen zij hun dienstverlening aan de burgers verbeteren.

Vele partners kregen opleidingsbeurzen om studies of stages te volgen in Marokko of in België op het vlak van water, landbouw, gender, milieu en goed bestuur. In 2018 is de capaciteitsversterking van de ambtenaren gericht op de digitalisering van de administratie.

Migratie

België ondersteunt Marokko bij de uitvoering van zijn migratiebeleid. Ons land deelt zijn ervaring als immigratieland en zet tegelijk in op de mobilisering van de competenties van de Marokkanen die in België verblijven.

Het ‘Programma ter ondersteuning aan het beheer van het migratiebeleid’ is toegespitst op de economische integratie van migranten. Dat doet het door hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in Marokko te verbeteren. Verder begeleidt het Marokkanen die in België wonen om een onderneming te starten in Marokko.

Tot slot verbetert het de toegang van de migranten en vluchtelingen tot hun rechten. Hiervoor versterkt het de competenties van de actoren die deze toegang kunnen faciliteren.

Niet-gouvernementele samenwerking

De organisaties uit de Marokkaanse civiele maatschappij hebben te kampen met een schrijnend tekort aan mensen, middelen en capaciteiten. Dat leidt onder meer tot een gebrekkige structuur en organisatie, wat het moeilijk maakt om hun eisen te bezorgen aan lokale en regionale overheden en de naleving ervan te monitoren, en zorgt ervoor dat caritatieve acties de overhand hebben op initiatieven rond rechtenverdediging.

In Marokko zijn elf Belgische ngo’s actief in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Hun interventies worden via verschillende kanalen uitgevoerd: ngo’s, vakbondssamenwerking, universitaire samenwerking en gemeentelijke samenwerking.

De prioritaire thema’s van de niet-gouvernementele samenwerking zijn onder meer de capaciteitsopbouw van de netwerken van de actoren voor sociale verandering, gemeentelijk welzijnswerk en vrouwen- en kinderrechten.

  • Strategische doelstelling 1: ‘Iedereen gelijke toegang geven tot de basisrechten (gezondheidszorg, onderwijs, sociale dienstverlening, justitie, gendergelijkheid) en alle vrouwen en meisjes emanciperen, op weg naar een meer rechtvaardige en inclusieve maatschappij’.
  • Strategische doelstelling 2: ‘Een duurzame en inclusieve economische groei promoten die oog heeft voor de sociale en milieunormen, door strategieën te hanteren die de leefomstandigheden van de bevolking verbeteren’.
  • Strategische doelstelling 3: ‘De verantwoordingsplicht en de transparantie van de rechtsstatelijke instellingen, private actoren en verenigingen versterken, en ijveren voor duurzame steden en gemeenschappen, door de burgers meer inspraak te geven in de besluitvorming’.
Image
Een dorp in Marokko

© Shutterstock

De niet-gouvernementele samenwerking is in Marokko aanwezig via verschillende kanalen:

  • Belgische niet-gouvernementele organisaties (ngo's),
  • universitaire en wetenschappelijke instellingen,
  • vakbonden,
  • APEFE en VVOB,
  • steden en gemeenten

Een overzicht van de projecten van de Belgische Organisaties van de Civiele Maatschappij in Marokko

Multilaterale samenwerking

Om de ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken werkt België, samen met andere donoren zoals de Europese Unie en de Wereldbank, mee aan multilaterale programma’s op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, leefmilieu, humanitaire hulp en bestuur (verkiezingen, justitie).

België hanteert in de multilaterale samenwerking het principe van de “core funding” waarbij een bijdrage wordt geleverd tot de algemene middelen van de multilaterale partnerorganisaties.