Resultaten en evaluaties: hoe meten we de impact van onze acties?

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp meet de impact van de acties op verschillende niveaus. In de bilaterale partnerlanden onderschrijft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de resultatenkaders van de partnerlanden.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vijf basisprincipes
 

1. Resultaatgericht beheer


De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp streeft goede ontwikkelingsresultaten na door met die actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te werken die de capaciteit hebben om resultaatsgericht te beheren
 

2. Resultaatgerichte financiering


Nieuwe financieringen moeten rekening houden met de ontwikkelingsresultaten van het verleden, zonder evenwel het belang van innovatie uit het oog te verliezen.

Deze redenering kan op verschillende niveaus van toepassing zijn:

  • de keuze van de plaatsen van de activiteiten
  • de sectoren/thema’s
  • de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
  • de lokale partners
  • nieuwe activiteiten
     

3. Leren uit het verleden


Door resultaten te meten, weten we nauwkeuriger welke acties gewerkt hebben en welke niet. Deze lessen moeten gedeeld worden met alle actoren en met het grote publiek.

De lessen moeten nuttige informatie verstrekken aan de volledige Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, aan alle actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, alsook aan onze lokale partners.
 

4. Rapporten en communicatie


Wij communiceren op een transparante manier over de behaalde resultaten, onder meer via een databank en het jaarverslag.

De actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking rapporteren conform de norm van het International Aid Transparency Initiative (IATI). 
 

5. Versterking van de lokale capaciteit


Betrouwbare lokale gegevens moeten de donoren helpen om beter te begrijpen hoe alle partijen bijdragen aan de verwezenlijking van lokale doelstellingen. Daarom nemen wij initiatieven om de lokale capaciteit te versterken op het vlak van opvolging en evaluatie.

Het doel is om op langere termijn van de lokale partners meer en betere informatie te verkrijgen over de resultaten, deze informatie te gebruiken en te delen. We willen ook informatie over de verwerkingsmethodes en de conclusies delen met de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en met de lokale partners.
 

Transparante communicatie en rapportage


De DGD verbindt zich ertoe om rekenschap af te leggen over de behaalde resultaten aan de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Deze focus op resultaten ligt in lijn met het engagement van de DGD om een doeltreffendere samenwerking te beogen – een internationaal engagement zoals overeengekomen in het kader van het mondiale partnerschap voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking (Busan 2011).

De aanpak ligt ook in lijn met het engagement om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD en Agenda 2030) en om deze bijdrage zichtbaar te maken.

De DGD meet de resultaten met behulp van verschillende instrumenten. Op die manier verkrijgt de DGD een duidelijker beeld van de doeltreffendheid en zet het in op een transparante communicatie en verslaggeving.
 

Openaid


De website Openaid bevat informatie over alle projecten, programma’s, internationale bijdragen, uitgaven voor humanitaire hulp of andere uitgaven sinds 2014, die deel uitmaken van de officiële Belgische Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.
 

Dienst Bijzondere Evaluatie


De Dienst Bijzondere Evaluatie is verantwoordelijk voor de evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De DBE is een onafhankelijke dienst en draagt bij tot een doeltreffendere, efficiëntere en transparantere ontwikkelingssamenwerking.

De resultaten worden vaak opgevolgd in het kader van sectorspecifieke of thematische platforms, waarbij het partnerland en de verschillende donoren worden samengebracht.

Voor de donorgemeenschap zijn deze fora ook de geschikte plaats om een technische en politieke dialoog te voeren met de partner op basis van de behaalde resultaten.

Daarnaast volgt de DGD ook de resultaten van de interventies op die de Belgische niet-gouvernementele partners uitvoeren.

Tussentijdse evaluaties helpen om te bepalen of de beoogde resultaten behaald zijn, maar ook om lessen te trekken, eventueel met het oog op een nieuwe fase of een nieuwe interventie.

Tenslotte worden de evaluaties aan het einde van een activiteit gebruikt om rekenschap af te leggen over de behaalde resultaten.