Wie zijn we?

Wij zijn de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), bij het publiek ook wel bekend onder de naam ‘Belgische ontwikkelingssamenwerking’. Sinds 2002 maken we deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Onze organisatie

De DGD maakt integraal deel uit van de Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze bereidt het beleid voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp voor en organiseert de opvolging ervan in overeenstemming met het wettelijk en regelgevend kader. Onze algemene directie staat sinds 1 oktober 2021 onder leiding van mevrouw Heidy Rombouts.
 1. Laatst bijgewerkt op

Op het vlak van ontwikkelingssamenwerking is onze prioritaire doelstelling duurzame menselijke ontwikkeling. We moeten dit bereiken in samenwerking met lokale actoren. Aangezien deze doelstelling niet kan worden bereikt zonder dat de agenda voor duurzame ontwikkeling ook in rijke landen wordt uitgevoerd, maakt de Belgische samenwerking de Belgische burgers bewust van internationale uitdagingen en mobiliseert ze voor een duurzaam en gezamenlijk beleid.

De realiteit van humanitaire crisissen kan zeer divers zijn en omvat zowel eenmalige en plotselinge crises als chronische crises die zich vervolgens over vele jaren kunnen verspreiden. De oorsprong van deze crisissen kan voortkomen uit natuurrampen, door de mens veroorzaakte rampen of een combinatie van beide. De Belgische humanitaire hulp beperkt zich dus niet tot noodinterventies in geval van crisis, maar maakt het ook mogelijk om rampenparaatheidsacties en rehabilitatie- en wederopbouwacties te ondersteunen en zo te werken aan de veerkracht van de gesteunde gemeenschappen. Het richt zich zowel op door de mens veroorzaakte crises als op crises die volgen op een natuurramp. Het omvat ook acties die gericht zijn op het vergemakkelijken of mogelijk maken van toegang tot behoeftige bevolkingsgroepen en het vrije verkeer van hulp. De Belgische humanitaire hulp richt zich uitdrukkelijk op ontwikkelingslanden.

Ten slotte wenst België, gezien de zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van respect voor humanitaire actie op het terrein, ook elke actie ter bevordering van het internationaal humanitair recht te steunen die tot doel heeft om, om humanitaire redenen, de schadelijke gevolgen van gewapende conflicten te beperken. bescherming van degenen die niet of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden.

 

Onze visie:

 • We werken samen met onze partners om een rechtvaardige, billijke en duurzame wereld op te bouwen waar iedereen in vrede, veiligheid, vrijheid en vrijwaring van armoede leeft. 
 • We onderschrijven de fundamentele humanitaire principes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid om, via partnerorganisaties, hulp en bescherming te bieden aan mensen in een politieke context en vaak complexe veiligheid.
 • We onderschrijven de Internationale Ontwikkelingsagenda, de Europese consensus over humanitaire hulp en het goede humanitaire donorschap. We streven ernaar een effectieve speler te blijven door onze actie op resultaten te maximaliseren en te leren van onze fouten en onze successen.
 • Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling en betrokkenheid van onze medewerkers.

 

Image
Uitzicht op Luanda, hoofdstad van Angola

© Shutterstock

Onze opdracht:

We zetten ons in om bij te dragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van ontwikkelingslanden, aan hun sociaal-economische en culturele ontwikkeling, aan duurzame en rechtvaardige economische groei met respect voor de menselijke waardigheid, de rechtsstaat, fundamentele vrijheden, gendergelijkheid en mensenrechten. Ook milieu, gender en respect voor mensenrechten zijn cruciale thema's in onze aanpak. 

We werken samen met onze humanitaire partners - Belgische, internationale en lokale - om levens te redden, lijden te verlichten en de menselijke waardigheid te behouden tijdens en na natuurrampen en door de mens veroorzaakte crises, en om dergelijke situaties te voorkomen. We doen dit door humanitaire principes te respecteren, gebaseerd op de behoeften en mate van kwetsbaarheid van de getroffen bevolkingsgroepen (zoals waargenomen en beoordeeld door humanitaire actoren).

 • We maken Belgische burgers bewust van internationale uitdagingen en mobiliseren hen voor een duurzaam en verenigd beleid
 • We dragen ook bij aan het helpen van bevolkingsgroepen in crisissituaties volgens de principes van humanitaire hulp.
 • Op federaal niveau geven we vorm aan het ontwikkelings- en humanitaire hulpbeleid; het merendeel van de Belgische Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) toewijzen aan nationale en internationale actoren die deze hulp uitvoeren; we monitoren en evalueren dit beleid.
 • We nemen actief deel aan het debat over ideeën rond innovatieve concepten van ontwikkeling en humanitaire hulp en durven deze toe te passen in ons beleid.
 • We ondersteunen ontwikkelingsinspanningen en armoedebestrijding, geleid door actoren uit ontwikkelingslanden, in synergie met andere Belgische en internationale partners en donoren.
 • We ondersteunen de inspanningen van erkende humanitaire actoren in door crises getroffen landen, in samenwerking en in synergie met andere donoren of partners.

 

Onze waarden

 • Engagement en persoonlijke ontwikkeling
 • Respect
 • Transparantie
 • Professionalisme
 • Flexibiliteit
 • Teamgeest