Europa

Vind meer informatie over betrekkingen van België met Centraal-, West- en Zuidoost-Europa.

Zuidoost-Europa

Vind meer informatie over de betrekkingen tussen België en Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, en Turkije.
  1. Laatst bijgewerkt op

Albanië

België steunt de ambitie van Albanië om toe te treden tot de Europese Unie zodra aan de voorwaarden hiervoor is voldaan. Het land zou de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie in een nabije toekomst kunnen starten, voor zover de cruciale hervormingen op het gebied van justitie worden verdergezet en dat significante vooruitgang wordt geboekt in strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad.

België en Albanië onderhouden goede bilaterale betrekkingen, maar de handelsbetrekkingen blijven redelijk beperkt. België heeft een vrij omvangrijke Albanese gemeenschap, die bijdraagt tot de banden tussen onze twee landen. Regelmatig vinden er ontmoetingen plaats tussen Belgische en Albanese verantwoordelijken. Ongegronde asielaanvragen van Albanese burgers in België zijn een punt van zorg, hoewel de bilaterale samenwerking op dit gebied goed is. Albanië valt onder onze ambassade in Sofia.

Bosnië-Herzegovina

België steunt het perspectief op euro-Atlantische integratie van Bosnië-Herzegovina, net als een versterkte aanwezigheid van de Europese Unie in het land. Om tot de EU te kunnen toetreden, moet Bosnië-Herzegovina een aantal belangrijke hervormingen doorvoeren, met name op constitutioneel niveau en op het gebied van justitie en de strijd tegen corruptie.

De betrekkingen van België met Bosnië-Herzegovina zijn goed en veelzijdig, hoewel onze economische en handelsbanden beperkt zijn. De culturele samenwerking is dynamisch en regelmatig worden er in ons land of in Bosnië-Herzegovina projecten opgezet.

Kosovo

België was een van de eerste landen dat de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 erkende en heeft zich vanaf het begin aanzienlijk ingezet voor de nieuwe staat, met name via de NAVO-missie KFOR en de EU-missie EULEX. Principieel steunt België de toetreding van Kosovo tot internationale organisaties, voor zover het land aan de specifieke toetredingsvoorwaarden voor elke organisatie voldoet.

Onze twee landen onderhouden regelmatige contacten op politiek en administratief niveau. De aanwezigheid van de Europese instellingen in Brussel vergemakkelijkt deze contacten.

Kosovo is op dit moment een mogelijke kandidaat om toe te treden tot de Europese Unie, waarmee het in 2016 een stabilisatie- en associatieverdrag afsloot. België steunt het principe van een toetreding van Kosovo tot de Europese Unie. Op dit moment lijkt een toetreding echter weinig waarschijnlijk omdat vijf EU-lidstaten Kosovo niet erkennen.

België moedigt Servië en Kosovo aan een globaal en wettelijk bindend akkoord te sluiten om hun betrekkingen te normaliseren.

De bilaterale betrekkingen zijn goed. Het bilaterale rechtskader wordt momenteel versterkt.

Noord-Macedonië

België erkende het land in 1993 onder de voorlopige benaming "Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië" als gevolg van het geschil met Griekenland over de naam. Met de inwerkingtreding van het Prespa-akkoord tussen Griekenland en Noord-Macedonië in februari 2019 werd deze kwestie definitief geregeld. België erkent het land nu onder de benaming "Noord-Macedonië".

Dat akkoord maakt ook de weg vrij voor Noord-Macedonië om lid te worden van de NAVO en maakt het mogelijk om op korte termijn de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie op te starten. Griekenland heft zijn veto voor de toetreding van het land tot deze twee organisaties namelijk op. In februari 2019 werd het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO ondertekend. Het land zal volwaardige lid worden zodra dit protocol door alle NAVO-lidstaten is ondertekend.

Noord-Macedonië is een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, die in de nabije toekomst de toetredingsonderhandelingen zou kunnen opstarten. België steunt de Europese aspiraties van het land, maar benadrukt tegelijk de strikte naleving van de voorwaarden die de EU stelt, met name met betrekking tot de rechtsstaat.

De bilaterale betrekkingen zijn goed en relatief intens, ondanks het feit dat er in Skopje geen Belgische ambassade is. Het land valt onder onze ambassade in Sofia. De economische banden zijn de voorbije jaren toegenomen. 

Montenegro

België erkende Montenegro op 23 juni 2006, twintig dagen na de onafhankelijkheidsverklaring, en was vanaf het begin voorstander van het perspectief op euro-Atlantische integratie van het land. Montenegro trad in juni 2017 toe tot de NAVO en startte in 2012 met de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie. Het land heeft ondertussen zo goed als alle onderhandelingshoofdstukken geopend. België hecht in het bijzonder belang aan de vooruitgang met betrekking tot de rechtsstaat en de grondrechten.

De bilaterale betrekkingen tussen België en Montenegro zijn hartelijk, maar beperkt en gekenmerkt door dialoog en regelmatige ontmoetingen. Montenegro valt onder onze ambassade in Belgrado.

Servië

België en Servië, destijds het Koninkrijk Servië, onderhouden sinds 1878 diplomatieke betrekkingen. De betrekkingen tussen België en Servië kenden een moeilijke periode in de jaren 90 door de conflicten die leidden tot het uiteenvallen van Joegoslavië. Vandaag zijn de bilaterale betrekkingen goed, ondanks de andere aanpak van ons land met betrekking tot Kosovo. Er zijn regelmatig ontmoetingen op hoog niveau, zoals het bezoek van eerste minister Charles Michel aan Belgrado in april 2018. De handelsbetrekkingen nemen regelmatig toe. Servië telt een aantal Belgische ondernemingen.

Servië startte de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie in 2014. België steunt de Europese ambities van Servië, maar blijft aandachtig voor bepaalde kwesties zoals de rechtsstaat, de persvrijheid en het beheer van de problematiek van oorlogsmisdaden.

Turkije

De betrekkingen tussen België en Turkije waren de laatste jaren bewogen. Ze blijven stevig door de aanwezigheid van een aanzienlijke Turkse gemeenschap in ons land, en door de zeer sterke economische en handelsbetrekkingen. Turkije is een belangrijke partner op verschillende gebieden, met name migratie en de strijd tegen terrorisme. Als schakel tussen Europa en Azië speelt Turkije tevens een grote rol in een regio die strategisch belangrijk is voor ons continent.

België heeft de staatsgreep van 2016 snel veroordeeld, maar is tegelijk bezorgd over de onderdrukking die erop volgde. België stelt vast dat Turkije zich beetje bij beetje afwendt van de Europese Unie, waardoor de toetredingsonderhandelingen vandaag bevroren zijn. Het is niet mogelijk nieuwe hoofdstukken te openen of te sluiten of de werkzaamheden met het oog op de modernisering van de douane-unie verder te zetten. Samen met alle andere EU-lidstaten heeft België de illegale activiteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee veroordeeld. Ons land heeft Turkije gevraagd zich van dergelijke acties te onthouden, in een geest van goed nabuurschap te handelen en de soevereiniteit en soevereine rechten van de Republiek Cyprus na te leven, overeenkomstig het internationaal recht.