Belgian Art & Diplomacy

 

Opslag van de publicatie Invisible

Onzichtbaar

De FOD wil meer zichtbaarheid geven aan haar kunstcollectie. Na de zomertentoonstelling en publicatie “Kunst & Diplomatie” is er nu een nieuwe publicatie afgerond, “Onzichtbaar”. Deze publicatie omvat een selectie kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars. Onder meer door de wereldwijde verspreiding in de semi-publieke ruimtes in de Belgische diplomatieke posten waren deze kunstwerken tot dusver niet zo zichtbaar. De FOD wil tonen dat er duurzaam wordt ingezet op diplomatieke posten als plekken voor kunst waarin ook vrouwelijke stemmen gezien en gehoord worden. Deze diversiteit aan stemmen spelen een rol op het artistieke én het diplomatieke toneel. Ze dragen bij tot dialoog en begrip in een steeds veranderende wereld. Deze publicatie is - dat spreekt voor zich - een work in progress.

 Bekijk hier de publicatie (PDF, 5.88 MB)

 

Cover van de brochure Kunst in de residentie van de Belgische ambassadeur in Den Haag

Geen pure geldkwestie

In de residentie van de Belgische ambassadeur in Nederland treden in de tentoonstelling Geen pure geldkwestie kunstwerken uit de kunstcollecties van De Nederlandsche Bank, de Nationale Bank van België en van de FOD Buitenlandse Zaken in dialoog met elkaar. Deze publicatie biedt informatie over deze kunstwerken en schetst een breder kader aan de hand van drie thema’s: Kunst & Financiën, Bedrijfscollecties en hun diverse rollen, en tot slot de impact van Kunst & Diplomatie.

De deelnemende kunstenaars zijn: Hadassah Emmerich, Jennifer Tee, Maze de Boer, Guido Geelen, Christian Dotremont, Annemiek De Beer, Jan Dries, Johan Tahon, Ossip Zadkine, Benoît Platéus, Jean-Pierre Point, Dirk Braeckman, Marcel Mariën, Martin van Vreden, Katrien De Blauwer, Marie Zoliaman, Freek Wambacq, Stephan Vanfleteren, Maarten Vanden Eynde, Mon Colonel & Spit en Jacques Charlier.

De tentoonstelling loopt tot 1 juli 2023. Op 26 oktober vond de vernissage plaats. Daarbij aansluitend worden evenementen gepland zoals een uitwisseling tussen de Nederlandse en Belgische bedrijfscollecties en een meer algemeen event rond ‘witwassen van geld’.

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt dankzij de uitwisseling tussen de diverse partners en is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of reproductie van beelden zijn niet mogelijk zonder voorafgaandelijk akkoord van de kunstenaars.

 Bekijk hier de publicatie (PDF, 6.54 MB)

 

Internationale Museum Dag (IMD)

Het thema van IMD 2021 is 'De toekomst van musea: Herstellen en Recreëren'.

Ook al is de FOD Buitenlandse Zaken geen museum, we beheren wel een openbare kunstcollectie.

Op deze 18e mei delen we enkele video’s waarin de restauratrice Christine De Wilde enkele kunstwerken uit onze collectie behandelt. Wanneer kunstwerken het kunstdepot in Brussel passeren gaan we na of een behandeling nodig is. Als een kunstwerk in een Belgische diplomatieke post in het buitenland een behandeling nodig heeft, werken we graag samen met lokale restaurateurs en instellingen. Een voorbeeld hiervan is de recente restauratie van een schilderij door een restaurateur van het Benaki Museum in Athene. 

Graag een woord van dank aan Christine De Wilde en fotograaf Gert Cools en het socialemediateam Belgian Art & Diplomacy voor het beeldmateriaal. 

 

Foto van Bright Future op de cover van de publicatie over de Belgische PV bij de NAVO

Bright Future

De foto’s Bright Future en Memory of a Trip to Nowhere van Tom Woestenborghs keerden in 2020 terug uit de Belgische ambassade in Washington en prijken sindsdien aan de muur in de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO. De foto’s konden geen betere plek vinden. Waarom? Daarom:

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, kortweg NAVO, werd op 4 april 1949 opgericht door ‘Het Verdrag van Washington’. 

De NAVO is een politiek-militair bondgenootschap gesteund op de collectieve verdediging van de geallieerden, en gericht op het voorkomen van conflicten en het vrijwaren van vrede en veiligheid. Het bondgenootschap past zich continu aan de veranderende internationale veiligheidscontext en bedreigingen aan. Naast militaire afschrikking en verdediging, behoren ook niet-militaire instrumenten tot zijn toolkit. 

Sinds 2017 huist de NAVO in een nieuw hoofdkwartier in Brussel, gelegen op het terrein van de voormalige luchthaven van Haren. Het gebouw is opgevat als een samengevouwen hand, als blijk van samenwerking. In één van de vingers huist de Belgische Permanente Vertegenwoordiging, naast de Amerikaanse. 

Wapens, heldenhulde en portretten van helden in het werk van Tom Woestenborghs verwijzen naar het feit dat de mens al 4000 jaar geprogrammeerd is om veroveraar of soldaat te zijn. Naar zijn mening zijn wapens instrumenten die een illusie van macht geven. Hij ziet zichzelf als een toeschouwer en creëert zijn beelden als reflecties op de wereld die hij aan anderen voorstelt, als het ware hun territorium binnendringend. ‘Kunst is een kwestie van leven en dood. Dat is misschien melodramatisch, maar het is ook waar.’ Deze uitspraak van Bruce Neuman nodigt, in de context van de NAVO, uit tot gesprek. 

Door de foto van Bright Future op de cover van de publicatie over de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO te plaatsen, nodigen we uit tot nieuwsgierigheid, openheid en dialoog. De verwachte datum van de publicatie is 11 oktober, de dag waarop in 1967 het NAVO-hoofdkwartier na Londen en Parijs in Brussel neerstreek.

 

Afbeelding van het kunstwerk De omhelsing

De omhelzing

Op de Internationale vrouwendag zetten we the Embrace van Elke Andreas Boon in de kijker. Boon creëerde dit werk in 2014, waarbij een identieke tweeling elkaar in de armen sluit. Dit troostende gebaar komt in 2021 eerder als bedreigend over. Deze foto spreekt de hoop uit naar een toekomst waarin we elkaar weer mogen omhelzen. En het is ook een mooi beeld van ‘sisterhood’ en menselijke solidariteit. Het werk wordt opgesteld in de nieuwe VIP-eetkamer in het hoofdgebouw in Brussel en wordt opgenomen in de publicatie Onzichtbaar, over vrouwelijke kunstenaars uit de XXIste eeuw in de kunstcollectie van de FOD. De verwachte verschijningsdatum is 8 maart 2022. 
 

Foto van het kunstwerk The Embrace van Elke Andreas Boon   

 

#Showcase1 - Warre Mulder

Onlangs werden twee vitrines geïnstalleerd in de hoofdingang van de Belgische FOD van Buitenlandse Zaken in Brussel. Hier zullen kunstwerken worden tentoongesteld. Het eerste beeldhouwwerk is van Warre Mulder.
 

 
Canned energy freedom wizard (Blikje energie vrijheid tovenaar)

Deze figuur is gekleed in een blauw gewaad. Op de plaats van het gezicht bevindt zich een donkere leegte, waardoor de figuur op een spook lijkt. Het gewaad verwijst naar een spirituele traditie om zich in een gewaad te hullen. De kom boven het holle gezicht wekt de indruk dat de figuur gaat drinken. Alsof het drinken van een soort toverdrank de leegte zal opvullen die de figuur ervaart.

Doe nog maar een rondje

Het tweede beeld is geïnspireerd op een beeld van Pablo Picasso, Klein meisje dat touwtje springt.  Verschillende verwijzingen naar cyclische beweging zijn aanwezig: het springtouw, de lussen op de sokkel, de voeten van het meisje in houtskool. Door deze cyclische beweging symboliseert het beeld een nieuwe generatie, die voor een nieuwe ronde gaat.

Aan de nabijgelegen consulaire balies staan nog twee sculpturen van deze kunstenaar, zichtbaar vanaf de straat en 's avonds verlicht.

It takes spirit to know how to dance,  it takes a monkey to get into trance
(Het vergt geest om te weten hoe te dansen, het vergt een aap om in trance te raken)

Lamassu, de melodie gaat verder

Deze beelden zijn in een geheel andere stijl. Mulder's figuren zijn vaak kleurrijk en opgebouwd uit een speelse combinatie van allerlei vormen, materialen en technieken. Ze hebben iets herkenbaars en ook iets absurds. Hij put inspiratie uit vele bronnen in verschillende culturen, van prehistorische rotstekeningen tot geometrische motieven uit Afrikaanse culturen en zelfs uit kinderspeelgoed. De werken wekken de indruk dat ze overal ter wereld gemaakt zouden kunnen zijn. Mulder werkt zelf vanuit zijn ateliers in Zeeland en Antwerpen. Hij werd geboren in 1984 en studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

 

UITGESTELD:
Symposium Belgian and Dutch Embassy buildings: Multi-Layered projects of Representation

Wegens COVID-19 wordt het symposium voor een tweede maal uitgesteld.

Een nieuwe datum wordt zo snel als mogelijk aangekondigd.
 

Poster Belgian and Dutch Embassy Buildings

Meer informatie:
http://www.belgiananddutchembassybuildings.be

 

Belgian Art & Diplomacy

Kunst en diplomatie worden niet meteen met elkaar in verband gebracht. De wereld van de diplomatie is er een van consensus en compromis, van protocollaire regels en wetgevende kaders, van plooien gladstrijken en discreet te werk gaan. Kunst en kunstenaars daarentegen hebben veeleer een rebels of tegendraads imago of worden op zijn minst als kritisch en bevragend gezien. Ze schuwen het intrappen van heilige huisjes niet en hebben lak aan etiketten. Toch hoeft men zich niet vast te pinnen op clichématige voorstellingen van beide werelden. Stond Rubens tenslotte ook niet bekend om zijn diplomatieke talenten?
 

logo belgian art & diplomacy

 
Mission statement

De kunstwerken in de publieke ruimtes van de diplomatieke posten en van het hoofdbestuur ondersteunen een kerntaak van de FOD, met name de representatie van België. Ze scheppen een beeld van België en zetten aan tot culturele dialoog. Ze dragen bij tot een dynamische werksfeer, het aanscherpen van de kritische geest, creëren kansen tot geestelijke verruiming. Ze bieden een reflectie op de steeds veranderende wereld. Ze helpen bij het uitdragen van de waarden van Buitenlandse Zaken, zoals respect, communicatie, transparantie, professionaliteit en duurzaamheid. Door het aanreiken van een divers, hedendaags palet aan artistiek talent dat verder reikt dan landsgrenzen en nationale identiteit, sluit de kunstcollectie aan bij de wereld.  Buitenlandse Zaken wil goed scoren op de kerntaken van het collectiebeheer en als betrouwbare, professionele partner met een scherp profiel en haar collectie als sterk merk een plaats innemen in het wereldwijde artistieke landschap.

 
Positionering, collectieprofiel en samenwerking

De kunstcollectie van de FOD Buitenlandse Zaken kan bestempeld worden als een semi-publieke bedrijfscollectie. Het is een collectie die deel uitmaakt van de Belgische Staat. De collectie vindt haar plaats naast de collecties van andere federale ministeries en de federale wetenschappelijke instellingen, collectiebeherende instellingen (Parlementen, Universiteiten, Koninklijk Paleis,…), bedrijfscollecties (financiële instellingen), musea en kunstencentra. Het beheer van de collectie is het meest vergelijkbaar met die van de Ministeries van Buitenlandse Zaken van andere landen. Enkele voorbeelden: Ierland; Italië; Nederland; Verenigd Koninkrijk; US State Department

 
Collectiebeheer

Het beheer van de kunstcollectie focust op vier kerntaken: inventarisatie & documentatie, verzamelen, behoud en beheer en ten slotte presentatie. Brussel, en meer bepaald de dienst kunstpatrimonium, stippelt het beleid uit.

 
Verzamelbeleid

De collectie is organisch opgebouwd sinds de creatie van de Belgische Staat in 1830. Sinds die tijd en vooral na de Tweede Wereldoorlog werden diplomatieke posten in het buitenland geopend. Ondertussen gaat het om zo’n 240 gebouwen wereldwijd verspreid. 

Het kunstpatrimonium omvat minstens 4500 werken, een 600-tal schilderijen, een 500-tal wandtapijten, een 3000-tal werken op papier en een 200-tal sculpturen, van de XVIde eeuw tot vandaag. Recenter werden daar ook andere media aan toegevoegd zoals fotografie, mixed media, installaties en video’s en in situ werken. Zo goed als alle kunstwerken worden permanent tentoongesteld. Soms komen ze tijdelijk naar Brussel voor restauratie of voor verzending naar een andere bestemming. Bij nieuwe aankopen ligt de focus op hedendaagse kunst, voornamelijk Belgische kunst evenals - na prospectie - ook lokale kunstenaars. Er wordt projectmatig gewerkt. Zowel in de prospectie- als in de valideringsfase speelt het extern kunstaankoop- en adviescomité, met externe experten en interne leden van de organisatie, een rol. De uiteindelijke resultaten zijn de “gecureerde ambassades en ambtswoningen”. Om een idee te krijgen van de collectie, volgen hierbij namen van 100 hedendaagse kunstenaars wiens werk in de collectie van de FOD Buitenlandse Zaken is opgenomen: 

Francis Alÿs - Nobuyoshi Araki - Carla Arocha-Abel Auer - Virginie Bailly - Sammy Baloji - Charlotte Beaudry - Charif Benhelima - Marcel Berlanger - Lieve Blancquaert - Guy Bleus - Delphine Boël - Sébastien Bonin - Mon Colonel & Spit - Berlinde De Bruyckere - Celine Butaye - Patrick Van Caeckenbergh - Sarah Carlier - Fia Cielen - David Claerbout - Sara Conti - Delphine Deguislage - Carl De Keyzer - Edith Dekyndt - Colin Delfosse - Ronny Delrue - Wim Delvoye - Alfred d’Ursel - Fred Eerdekens - Hadassah Emmerich - Thierry Falisse - Michel François - Lara Gasparotto - Kaif Ghaznavi -Tina Gillen - Shilpa Gupta - Mona Hatoum - Kati Heck - Ann Veronica Janssens - Viviane Joakim - Reina Saina Kallat - Nikita Kadan - Eddy Kamuanga Ilunga - Anish Kapoor -Marin Kasimir - Jean Katambayi Mukendi - Anne-Mie Van Kerckhoven - An-Sofie Kesteleyn - Aglaia Konrad - Sophie Kuijken - Marie-Jo Lafontaine - Sophie Langhor - Corinne Lecot - Elisabeth Lecourt - Namsa Leuba - Emilio Lopez Menchereo - Mark Luyten - Sarah Van Marcke - Cécile Massart - Michäel Matthys - Marcelo Moscheta - Aimé Mpane - Johan Muyle - Maryam Najd - Otobong Nkanga - Aimé Ntakayica - Sophie Nys - Hans Op de Beeck - Goedele Peeters - Max Pinckers - Marina Pinsky - Tinka Pittoors - Benoît Platéus - Marie-Françoise Plissart - Bernard Queeckers - Kelly Schacht - Georges Senga - Stefan Serneels - Helmut Stallaerts - Bart Stolle - Elly Strik - Walter Swennen - Johan Tahon - Pascale Marthine Tayou - Ana Torfs - Luc Tuymans - Sarah Vanagt - Koen van den Broek - Maarten vanden Eynde - Carole Vanderlinden - Catherina Van Eetvelde - Rinus Van De Velde - Yves Velter - Angel Vergara - Pieter Vermeersch - Katrien Vermeire - Ana Vester - Leen Voet - Jeff Wall - Sophie Whettnall

 
Tentoonstellingsbeleid

Het Egmontpaleis is nog steeds een onbekend pareltje cultureel erfgoed in het culturele hart van de Belgische hoofdstad, op een boogscheut van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Bozar, het Koninklijk Paleis en de Kleine Zavel.   

Sinds 2012 worden, naar aanleiding van de Belgische Nationale Feestdag op 21 juli, zomertentoonstellingen georganiseerd in dit paleis. Deze tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk voor het groot publiek en hebben een heel divers bereik. Ze lokken telkens ongeveer 5000 bezoekers, in 2015 zelfs 12 000, onder wie erfgoedadepten, kunstliefhebbers, Brusselfanaten, toeristen evenals toevallige, nieuwsgierige voorbijgangers. 

Deze tentoonstellingen worden gerealiseerd door het intern kunstcomité, het “kunstcomitéd’art”, en dankzij de hulp van diverse diensten en vrijwilligers.
 

logo kunstcomitéd’art

 
Afgelopen zomertentoonstellingen Egmontpaleis

 
Publicaties

 
Sociale media

 
Vragen?

art@diplobel.fed.be