Brexit: algemene situatie van personen

 

Situatie van Belgen in het Verenigd Koninkrijk

Vermits het terugtrekkingsverdrag een overgangsperiode tot en met 31 december 2020 instelt, blijft de situatie van Belgen die reeds in het Verenigd Koninkrijk verblijven of er heen willen reizen, zo lang zeker onveranderd.

Na deze overgangsperiode zullen de toepasselijke regels verschillen naargelang de situatie:

 1. Voor Belgen die reeds in het VK verblijven of er ten laatste op 31/12/2020 zullen verblijven, en er zich tijdig registreren onder het EU-vestigingsregime (EU Settlement Scheme), zal de situatie ook daarna grotendeels dezelfde blijven zoals bepaald in het terugtrekkingsverdrag (zie vragen 12 en 3).
   
 2. Belgen die na 31/12/2020 wensen te verblijven in het VK zullen zich niet langer kunnen beroepen op het terugtrekkingsverdrag. Ze zullen moeten voldoen aan de specifieke vereisten onder de Britse immigratiewet die dan van toepassing zal zijn. Het Britse Home Office zal namelijk een immigratievergunning (visum voor lang verblijf) afhankelijk maken van een op punten gebaseerde doorlichting van kandidaten (zie vraag 3). De omzetting van een kort verblijf van maximum 3 maanden, waarvoor geen visum vereist zal zijn, naar lang verblijf (regularisatie) zal niet mogelijk zijn tijdens uw verblijf. Het correcte visum voor lang verblijf moet dus absoluut vóór uw vertrek verkregen worden. Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij de Britse ambassade in Brussel en het informatieportaal van de Britse overheid.
   
 3. Belgen die na 31/12/2020 naar het VK reizen voor een korte vakantie of verblijf zullen dit in principe voor maximum 3 maanden kunnen doen zonder visumplicht (zie vraag 4 voor specifieke modaliteiten en uitzonderingen). Momenteel kunnen Belgen nog met zowel hun geldige identiteitskaart als hun geldig paspoort naar het VK reizen. Vanaf 1 oktober 2021 zal de Britse overheid enkel nog een geldig paspoort aanvaarden voor reizen van korte duur in het VK. Bovendien wordt aan Belgen aangeraden om een particuliere ziekteverzekering te overwegen. Na 31/12/2020 zal de European Health Insurance Card immers niet meer geldig zijn.

Meer informatie hierover vind u op ‘praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd’ en de ‘FAQ’.

 
Situatie van Britten in België

Click here if you are a British national who resides in Belgium under a special identity card from the Protocol Directorate

Britten en hun familieleden die in België verblijven dienen zich, conform de nu reeds geldende regels, in te schrijven bij de gemeente waar zij verblijven, en deze informatie geactualiseerd te houden.

Vermits het terugtrekkingsverdrag die overgangsperiode tot en met 31 december 2020 instelt, blijft de situatie van Britten die reeds in België verblijven of er heen willen reizen, zo lang zeker onveranderd.

Na deze overgangsperiode zullen de toepasselijke regels verschillen naargelang de situatie:

 1. Britten en hun familieleden die voor het einde van de overgangsfase, op 31 december 2020, gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer door in België te verblijven of er als grensarbeider actief te zijn, kunnen een aanvraag indienen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsverdrag. Bepaalde familieleden die een verwantschapsband kunnen aantonen met een begunstigde van het terugtrekkingsverdrag zullen hun familielid ook nog na de overgangsfase kunnen vervoegen. Britten en hun familieleden die reeds wettelijk in België verblijven zullen later dit jaar per brief uitgenodigd worden om een nieuwe verblijfstatus in België aan te vragen. Zij zullen minstens tot  30 juni 2021 tijd krijgen om dat te doen. Deze verblijfsstatus zal hen toestaan zich te beroepen op de rechten die hen verleend worden in het terugtrekkingsverdrag.
   
 2. Britten die na 31/12/2020 in België wensen te verblijven zullen zich niet langer kunnen beroepen op het terugtrekkingsverdrag. Ze zullen moeten voldoen aan de algemene regels die in België zullen gelden voor immigranten die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben. Er bestaat echter een uitzondering voor bepaalde familieleden die een verwantschapsband kunnen aantonen met een begunstigde van het terugtrekkingsverdrag die hun familielid ook nog na de overgangsfase kunnen vervoegen (zie punt 1).
   
 3. Britten die na 31/12/2020 naar België reizen voor een verblijf van korte duur (maximum 90 dagen over een periode van 180 dagen) zullen dat nog steeds kunnen zonder over een visum te beschikken.

Meer informatie is via deze link beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken. Gelieve deze website regelmatig te consulteren om op de hoogte te blijven van eventuele updates.