Wat is de impact van Brexit als ik mij wil laten vergezellen door leden van mijn gezin? Mogen ze zich daar bij mij voegen?

 
Tot 31 december 2020

Tot 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode overeenkomstig het terugtrekkingsakkoord tijdens dewelke de huidige situatie wordt gehandhaafd. Volgens de Europese wetgeving mag u in het Verenigd Koninkrijk vergezeld of vervoegd worden door uw naaste familieleden, zowel voor een kort als langdurig verblijf, ongeacht of zij onderdaan zijn van een EU-lidstaat of van een derde land. De volgende gezinsleden komen in aanmerking:

  • uw echtgeno(o)t(e) (inclusief huwelijken van hetzelfde geslacht);

  • uw wettelijk samenwonende partner;
  • uw rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn jonger dan 21 jaar of die ten laste zijn indien ouder (alsmede die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner);
  • uw rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste zijn (alsmede die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner);
  • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: uw feitelijk samenwonende partner, bij een naar behoren bewezen duurzame relatie;
  • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: elk ander lid van uw gezin dat ten laste is van u, of deel uitmaakt van uw huishouden, of dat vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door u behoeft;
  • personen van wie de aanwezigheid noodzakelijk is om uw verblijfsrecht niet te verliezen.

 
Vanaf 1 januari 2021

Als u voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020) wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft, kunnen uw gezinsleden er verder met u verblijven of zich bij u vervoegen in het Verenigd Koninkrijk. Dit betreft enkel personen, die bij het verstrijken van de overgangsperiode reeds deel uitmaken van uw naaste familie. Het gaat dus over gezinsleden die voor deze datum wettelijk met u verblijven en dit blijven doen, die in het buitenland wonen, maar zich bij u willen vervoegen, op voorwaarde dat zij op het ogenblik van het verstrijken van de overgangsperiode voldoen aan de voorwaarden van de Europese wetgeving (reeds gesloten huwelijk of wettelijk samenlevingsovereenkomst, …), en zelfs kinderen die na de overgangsperiode zijn geboren of geadopteerd (onder bepaalde voorwaarden).

Als u zich na de overgangsperiode (01/01/2021) in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, vallen u en uw gezinsleden onder de Britse immigratiewet die dan van toepassing zal zijn.

 

 

Terug naar de vragen