Wat is de impact van Brexit als ik mij wil laten vergezellen door leden van mijn gezin? Mogen ze zich daar bij mij voegen?

 
Tot 31 januari 2020

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Volgens de Europese wetgeving mag u in het Verenigd Koninkrijk vergezeld of vervoegd worden door uw naaste familieleden, zowel voor een kort als langdurig verblijf, ongeacht of zij onderdaan zijn van een EU-lidstaat of van een derde land.

De volgende gezinsleden komen in aanmerking:

 • uw echtgeno(o)t(e) (inclusief huwelijken van hetzelfde geslacht);
 • uw wettelijk samenwonende partner ;
 • uw rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn jonger dan 21 jaar of die ten laste zijn indien ouder (alsmede die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner);
 • uw rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste zijn (alsmede die van uw echtgeno(o)t(e)  of wettelijk samenwonende partner);
 • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: uw feitelijk samenwonende partner, bij een naar behoren bewezen duurzame relatie;
 • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: elk ander lid van uw gezin dat ten laste is van u, of deel uitmaakt van uw huishouden, of dat vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door u behoeft;
 • personen van wie de aanwezigheid noodzakelijk is om uw verblijfsrecht niet te verliezen.

 
Vanaf 1 februari 2020

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

 
Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

a) Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd. De leden van uw naaste familie kunnen u dus vergezellen of zich bij u vervoegen overeenkomstig de voorwaarden van de Europese wetgeving.

b) Hierna:

 1. Als u voor het einde van de overgangsperiode reeds wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft, kunnen uw gezinsleden er verder met u verblijven of zich bij u vervoegen in het Verenigd Koninkrijk. Dit betreft enkel personen die bij het verstrijken van de overgangsperiode reeds deel uitmaakten van uw naaste familie. Het gaat dus over gezinsleden die voor deze datum reeds wettelijk met u verbleven en dit blijven doen, die in het buitenland woonden maar zich bij u willen vervoegen,  op voorwaarde dat zij op het ogenblik van het verstrijken van de overgangsperiode voldoen aan de voorwaarden van de Europese wetgeving (reeds gesloten huwelijk of wettelijk samenlevingsovereenkomst, …), en zelfs kinderen die na de overgangsperiode zijn geboren of geadopteerd (onder bepaalde voorwaarden).
   
 2. Als u zich na de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, vallen u en uw gezinsleden onder de regeling van de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake de toekomstige betrekkingen. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

 
Bij gebrek aan een terugtrekkingsakkoord:

In principe zal het Verenigd Koninkrijk de EU op 1 november 2020 verlaten. Vanaf dan zal de EU-wetgeving er niet langer van toepassing zijn. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden personen die reeds deel uitmaakten van de naaste familie van een Europees onderdaan die de "pre-settled status" of "settled status" heeft verkregen, toe te staan bij deze onderdaan te blijven wonen of zich bij hem te vervoegen tot 29/03/2022 overeenkomstig de voorwaarden die in de Europese wetgeving zijn vastgesteld, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. In de toekomst zal de hereniging van het gezin (echtgenoten, partners) vanaf 31/12/2020 onder Britse voorwaarden gebeuren.

 

Terug naar de vragen