Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik mij wil laten vergezellen door leden van mijn familie? Mogen ze zich daar bij mij voegen?

 
Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Volgens de Europese wetgeving mag u vergezeld of vervoegd worden door uw naaste familieleden in het Verenigd Koninkrijk, zowel voor een kort als langdurig verblijf, ongeacht of zij onderdaan zijn van een EU-lidstaat of van een derde land.

De volgende familieleden komen in aanmerking:

 • uw echtgeno(o)t(e) (inclusief huwelijken van hetzelfde geslacht);
 • uw wettelijk samenwonende partner;
 • uw rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar of ten laste (alsmede die van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner);
 • uw rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en ten laste (alsmede die van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner);
 • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: uw feitelijk samenwonende partner, bij een deugdelijk bewezen duurzame relatie;
 • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: elk ander lid van uw familie dat ten laste is van u, of deel uitmaakt van uw huishouden, of voor wie u om ernstige gezondheidsredenen persoonlijk moet zorgen;
 • personen van wie de aanwezigheid noodzakelijk is om uw verblijfsrecht niet te verliezen.

 
Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

 
Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

a) Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd. De leden van uw naaste familie kunnen u dus vergezellen of zich bij u voegen overeenkomstig de voorwaarden van de Europese wetgeving.

b) Hierna:

 1. Als u reeds wettelijk verblijft in dit land voordat de overgangsperiode verstrijkt: uw gezinsleden kunnen bij u blijven en zich bij u voegen in het Verenigd Koninkrijk.

  Dit betreft enkel de personen die vóór het verstrijken van de overgangsperiode reeds deel uitmaakten van uw naaste familie. Het betreft dus uw familieleden die reeds wettelijk bij u verbleven vóór die datum en dit blijven doen, zij die in het buitenland verbleven maar zich bij u willen voegen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van de Europese wetgeving op het ogenblik van het verstrijken van de overgangsperiode (reeds gesloten huwelijk of wettelijke samenwoning, ...), en zelfs kinderen die zijn geboren of geadopteerd na afloop van de overgangsperiode (onder bepaalde voorwaarden).
   
 2. Indien u zich na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, zullen u en uw gezinsleden onderworpen zijn aan de regeling van de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake hun toekomstige betrekkingen. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

 
Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dat moment niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden de naaste familieleden van een Europese onderdaan wiens verblijfsrecht wordt gehandhaafd, toe te staan bij hem te blijven wonen of zich bij hem te voegen, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

 

Terug naar de vragen