Gezamenlijke boodschappen met het oog op de bewustmaking van EU-burgers en -ondernemingen aangaande hun betrokkenheid bij financiële en economische activiteiten in de Israëlische nederzettingen

De Europese Unie en haar lidstaten zijn van oordeel dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn naar internationaal recht, vrede in de weg staan en een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict onmogelijk dreigen te maken.

De Europese Unie en haar lidstaten zijn van oordeel dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn naar internationaal recht, vrede in de weg staan en een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict onmogelijk dreigen te maken. De EU en haar lidstaten zullen geen wijzigingen erkennen ten opzichte van de grenzen van vóór 1967 die niet door de partijen zijn overeengekomen, ook niet ten aanzien van Jeruzalem. De Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Golanhoogvlakte zijn gebieden die sinds 1967 door Israël worden bezet.

Volgend uit het bovenstaande willen de Europese Unie en haar lidstaten Europese burgers en ondernemingen wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan economische en financiële activiteiten in de nederzettingen. Financiële transacties, investeringen, aankopen, aanbestedingen maar ook andere economische activiteiten (zoals dienstverlening in bijvoorbeeld toerisme) in, of ten gunste van Israëlische nederzettingen, gaan gepaard met juridische en economische risico's die voortvloeien uit het feit dat de Israëlische nederzettingen, naar internationaal recht, zijn gebouwd in bezet gebied en niet als rechtmatig onderdeel van het grondgebied van Israël worden erkend. Dit kan leiden  tot betwistbare rechten op de grond, water, mineralen of andere natuurlijke hulpbronnen die het voorwerp zijn van aankopen of investeringen.

Voorts moet rekening worden gehouden met mogelijke schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten.

Potentiële kopers en investeerders dienen zich ervan bewust te zijn dat een toekomstig vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, of tussen Israël en Syrië, gevolgen zou kunnen hebben voor de eigendommen die zij verwerven of de economische activiteiten die zij in deze nederzettingen ontwikkelen. Bij geschillen kan het voor lidstaten erg moeilijk blijken hun nationale belangen te beschermen.

EU-burgers en -ondernemingen dienen zich voorts bewust te zijn van mogelijke reputatieschade wanneer zij betrokken raken bij economische en financiële activiteiten in de nederzettingen.

EU-burgers en -ondernemingen die overwegen economische of financiële betrekkingen aan te gaan in nederzettingen, dienen eerst adequaat juridisch advies in te winnen.

* * *

Verdere informatie over van toepassing zijnde richtsnoeren en beleidslijnen die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Natiesvoorstaan, is te raadplegen op volgende websites: