Minister Goffin benadrukt de expliciete inzet van België tegen terrorisme

Gisteren, op 28 januari 2020, verwierp het Hof van Cassatie in Brussel het cassatieberoep in de zogenaamde "Ariadne"-zaak en bevestigde zo het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 8 maart 2019.

  1. Laatst bijgewerkt op

Gisteren, op 28 januari 2020, verwierp het Hof van Cassatie in Brussel het cassatieberoep in de zogenaamde "Ariadne"-zaak en bevestigde zo het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 8 maart 2019. Daarrmee wordt definitief een einde gemaakt aan de procedure die in 2008 is ingeleid op grond van de Belgische antiterrorismewetgeving tegen personen en entiteiten die banden hebben met de PKK(*).

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, herinnert eraan dat "het besluit van het Hof van Cassatie de uitdrukking is van de rechterlijke macht, die strikt onafhankelijk is van de uitvoerende macht, en als zodanig door alle actoren moet worden begrepen. Het moet ook in zijn ware betekenis worden begrepen:

  • Het houdt geenszins in dat de leden van de PKK in België niet meer vervolgd kunnen worden. Zij kunnen te allen tijde worden vervolgd voor misdrijven en andere strafbare feiten in het kader van het wetboek van strafrecht waaraan zij zich schuldig maken.
  • Bovendien wordt in het arrest van de Afdeling Aanklacht van het Hof van Beroep van Brussel, dat door het Hof van Cassatie is bevestigd, duidelijk gesteld dat het arrest geen afbreuk doet aan het vermogen van de Belgische Staat om zijn internationale verplichtingen in de strijd tegen het terrorisme na te komen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de PKK of de organisaties die op een of andere manier met hem verbonden zijn.
  • Net als haar partners in de Europese Unie en andere landen zoals de Verenigde Staten en Canada, is het standpunt van de Belgische regering ondubbelzinnig: de PKK is een terroristische organisatie. België zal daarom de opname van de PKK en de andere Turkse terroristische groepen zoals het DHKP/C et de TAC op de Europese lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden(**) blijven verdedigen en haar justitiële autoriteiten zullen blijven samenwerken met hun Europese en andere partners die betrokken zijn bij de vervolging van personen bij de PKK, zoals zij dat al jaren doen.

Voor de Belgische regering is één ding echter duidelijk: België is en blijft vastberaden om zijn relaties met Turkije te onderhouden en bij te dragen aan de ontwikkeling daarvan en aan de handhaving van een voortdurende en toekomstgerichte politieke dialoog op hoog niveau over kwesties van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat. De betrekkingen tussen België en Turkije zijn gebaseerd op een langdurige en solide basis van vertrouwen en samenwerking. De twee landen werken binnen dezelfde militaire alliantie sinds 1952 samen op alle terreinen van de internationale samenwerking, ook in de strijd tegen het terrorisme. Minister Goffin benadrukte hoe "onze twee landen met elkaar verbonden zijn door de culturele, economische, handels- en toeristische relaties die zich de afgelopen decennia sterk hebben ontwikkeld, en door de vele vriendschappelijke menselijke banden. Dat blijkt uit de aanwezigheid in België, sinds de jaren zestig, van een sterke Turkse gemeenschap, een band tussen onze landen en een belangrijke motor voor de ontwikkeling van onze relaties.

  • (*) PKK ("Koerdische Arbeiderspartij").
  • (**) Lijst vastgesteld overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931 van de EU en regelmatig herzien; laatstelijk herzien op 13 januari 2020. Deze bevat o.a. de PKK, de TAC en het DHKP/C.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen