Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

  1. Laatst bijgewerkt op

Informatie betreffende de verwerking in het VIS van uw persoonsgegevens

De verzameling van uw persoonsgegevens bij de indiening van uw aanvraag, het nemen van uw foto en het nemen van uw vingerafdrukken zijn verplicht teneinde uw visumaanvraag te kunnen onderzoeken. Indien u weigert om uw gegevens te geven, zal uw aanvraag onontvankelijk verklaard worden. 
 

De verwerkingsverantwoordelijken: 

De voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke overheden in België zijn:

De Minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in zijn/haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:  

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel

De Minister van Buitenlandse Zaken in zijn/haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Algemene Directie Consulaire Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
 

De contactgegevens van de functionarissen voor de gegevensbescherming: 

De functionaris voor de gegevensbescherming
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel
E-mail: dpo.dvzoe[at]ibz.fgov.be
Tel.: +32 2 793 80 00  

De functionaris voor de gegevensbescherming
De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Algemene Directie Consulaire Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
E-mail: dpo[at]diplobel.fed.be
Tel.: +32 2 501 34 46  
 

De verwerking van persoonsgegevens: 

Verordening (EG) nr. 767/2008 (VIS-verordening), Verordening (EG) nr. 810/2009 (Visum-code) en het Besluit 2008/633/JBZ vormen de rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. 

De gegevens zullen worden gedeeld met de bevoegde overheden van de Lidstaten (1) en door hen verwerkt worden teneinde een uitspraak te kunnen doen over uw visumaanvraag.  

Deze gegevens en de gegevens betreffende de beslissing die over uw aanvraag wordt genomen of een beslissing om een afgegeven visum te annuleren, in te trekken of te verlengen worden ingevoerd en bijgehouden in het VIS gedurende maximaal vijf jaar. Tijdens deze periode zullen de gegevens toegankelijk zijn voor de bevoegde visumautoriteiten, voor de overheden die belast zijn met de visumcontrole aan de binnenen buitengrenzen van de Lidstaten en voor de asiel- en immigratieoverheden teneinde te controleren of voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied van de Lidstaten, teneinde de personen te identificeren die niet (meer) voldoen aan deze voorwaarden, teneinde een asielaanvraag te bestuderen en/of teneinde te bepalen welke Lidstaat een dergelijke aanvraag moet onderzoeken. Onder bepaalde voorwaarden zijn de gegevens ook beschikbaar voor de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en voor Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige criminaliteit.  
 

Derde landen en internationale organisaties:

Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgestuurd worden naar derde landen of naar internationale organisaties, teneinde de identiteit van onderdanen van derde landen te bewijzen, onder meer voor terugkeerdoeleinden. Dergelijke doorgifte kan slechts onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden (2). Om meer te weten te komen over deze voorwaarden en hoe in uw dossier aan deze voorwaarden is voldaan kan u contact opnemen met de instantie verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens (zie contactgegevens hierboven).
 

Transparantie en rechten van de betrokken persoon: 

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (3) en de VIS-verordening, hebt u recht op inzage in uw persoonsgegevens, kan u er een kopie van krijgen, en u mag vragen welke Lidstaat uw gegevens in het VIS ingebracht heeft. U hebt tevens recht op rectificatie of vervollediging van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben, recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden en recht op gegevenswissing in geval van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kan uw aanvraag tot inzage, rectificatie, beperking van de verwerking of gegevenswissing rechtstreeks richten aan de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie (zie contactgegevens hierboven). Verdere informatie betreffende de uitoefening van deze rechten, met inbegrip van de rechtsmiddelen overeenkomstig de nationale wetgeving van de betrokken Staat, zijn beschikbaar op de website van de desbetreffende instantie of op aanvraag. 

U kan uw aanvraag tevens richten tot elke andere Lidstaat.

De lijst van de bevoegde autoriteiten en hun contactgegevens is beschikbaar op de volgende website
 

Klacht indienen:

Indien u meent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt werden heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit van de Lidstaat waar de inbreuk gepleegd zou zijn, of van eender welke andere Lidstaat. De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit is:  

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: Contact[at]apd-gba.be
Tel.: +32 2 274 48 00  
 

--------------------------

(1) https://eur-lex.europa.eu/

(2) Artikel 31 van de Verordening (EG) nr. 767/2008 (VIS-verordening).

(3) Artikelen 15 tot 19 van de Verordening (EG) nr. 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming)