Belgische steun voor innovatief landbouwonderzoek

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt de komende vier jaar tien miljoen euro vrij voor innovatief landbouwonderzoek van de ‘Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)’, een wereldwijd netwerk van onderzoeksinstellingen die bijdragen tot productiviteit, voedselzekerheid en duurzaamheid van de landbouw. Het geld gaat onder meer naar de verdere uitbouw van de bananendatabank aan de KU Leuven.
 
Alexander De Croo: “België is een absolute wereldleider op het vlak van landbouwonderzoek in zowel noord als zuid. Waar je ook gaat ter wereld vind je Belgische onderzoekers op belangrijke posities. In België zelf huisvesten we aan de KU Leuven een indrukwekkende bananencollectie die ten dienste staat van ngo's, universiteiten, ministeries van landbouw of bedrijven in meer dan honderd verschillende landen. Het promoten van landbouwonderzoek is een investering in ontwikkeling met hoog rendement. Voor elke euro die jaarlijks geïnvesteerd wordt in landbouwonderzoek verdient men minstens zeventien euro terug.”
 
Aanpassing bananenplanten aan klimaatopwarming
Dit voorjaar maakte de minister zijn visie op de Belgische steun aan landbouw en voedselzekerheid in het zuiden bekend in de  nieuwe strategienota Landbouw en Voedselzekerheid (PDF, 2.3 MB). Conform deze visie maakt minister De Croo de komende vier jaar middelen vrij om de ‘Bioversity ITC bananendatabank’ aan de KU Leuven te steunen.
 
Het Leuvense onderzoekscentrum wordt gevraagd om specifiek in te zetten op onderzoek dat voedselzekerheid en kwalitatief hoogstaande voeding in het Zuiden kan verbeteren onder andere door specifieke aanpassingen van bananenplanten tegen klimaatopwarming. Ook wordt geld vrijgemaakt om de databank op termijn uit te breiden met andere gewassen zoals aardappelen en andere knol- en wortelgewassen.
 
Privésector en innovatie
Een belangrijk gedeelte van de Belgische steun gaat naar het ‘Consortium for Improving Agriculture-based Livelihoods in Central Africa’ (CIALCA).   Ondanks de moeilijke lokale omstandigheden in DRC, Burundi en Rwanda hebben evaluaties aangetoond dat landbouwers die met CIALCA samenwerken er financieel op vooruit gaan. De komende jaren verwacht de minister dat CIALCA nog meer inzet op de ondersteuning van privé-initiatieven in de landbouw, op diversiteit die bijdraagt tot duurzame voedselzekerheid en op innovatie.
 
Het onderzoeksprogramma rond ‘Beleid, Instellingen en Markten’ legt de nadruk op rurale transformatie en hoe deze kunnen bijdragen tot inclusieve groei. Er wordt nagegaan hoe men op de meest kosten-efficiënte manier kan investeren in landbouw, in samenwerking met de privésector, en hoe zulke investeringen mogelijkheden kunnen creëren voor kleinschalige landbouwers, in het bijzonder vrouwen en jongeren. Er wordt ook specifiek ingezet op een nauwere samenwerking met Belgische en lokale kennisinstellingen.
 
Rijst in West-Afrika
Ook Africa Rice, gevestigd in Ivoorkust en heel actief in West-Afrika, krijgt voor het eerst sinds jaren opnieuw steun van België. Rijst is een belangrijk gewas in West-Afrika en met de hulp van Africa Rice hoopt België dat de landen van de regio de productiviteit en duurzaamheid van de rijstsector opschroeven. 
 
België is sinds lang een trouwe partner van de CGIAR en de zesde Europese donor. Ons land zetelt in de Raad van Bestuur en heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de recente hervormingen. CGIAR is sinds kort ook op zoek naar innovatieve financieringskanalen en wil nauwer samenwerken met de privésector, een initiatief dat België ten volle steunt.   
 
Meer weten?