Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) en Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC ondertekenen samenwerkingsakkoord

Op 2 juni 2017 ondertekenden de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC een samenwerkingsakkoord met als doel de Belgische publieke expertise te mobiliseren om de gouvernementele samenwerking met de veertien partnerlanden te versterken.

De FOD Beleid en Ondersteuning integreert de vroegere FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) en Empreva (Preventie en bescherming op het werk). Ze beschikt dus over unieke competenties waarmee de partners van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking hun voordeel kunnen doen. Het partnerschap is bijzonder interessant om interventies te ondersteunen die overheidsinstellingen in de partnerlanden moeten versterken.

“Voor de Belgische gouvernementele samenwerking is het meer dan ooit belangrijk om partnerschappen aan te gaan met de Belgische overheidsdiensten. Deze diensten hebben immers waardevolle expertise in huis, die internationaal hoog staat aangeschreven,” zegt Carl Michiels van het Belgisch ontwikkelingsagentschap.

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap heeft al een dertigtal partnerschapsovereenkomsten gesloten met de Belgische en federale overheidsdiensten in uiteenlopende domeinen: justitie, voedselzekerheid, beroepsopleiding, sociale zekerheid, leefmilieu, mensenrechten, gezondheidszorg, watervoorziening, klimaatverandering en e-governance.

Met deze overeenkomst stelt Alfons Boon, voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning, experts ter beschikking in alle domeinen van het openbaar bestuur. Fedict had onlangs een overeenkomst ondertekend met BTC voor het opzetten van systemen op het gebied van e-governance en e-government. In de praktijk kunnen de partnerlanden bijvoorbeeld hulp genieten om elektronische identiteitskaarten te ontwikkelen, een nationaal register aan te maken, hun infrastructuur te beveiligen en strategisch advies rond e-government in te winnen. Er worden reeds concrete acties overwogen in Mozambique. In juli 2017 is in het kader van deze nieuwe overeenkomst een ondersteuningsmissie gepland voor een project in Benin, waarbij het systeem voor competentiebeheer en de prestatiebeoordeling van de Beninse administratie wordt gereorganiseerd.

 
Voor meer informatie:

Jacques Druart | International Coordination – BOSA
+32 (0) 479 85 72 09 | jacques.druart@p-o.belgium.be

Jeanine Simbizi | Transversal Support Coordinator – BTC
+32 (0) 2 505 37 58  | +32 (0) 475 84 00 40 | jeanine.simbizi@btcctb.org