24 oktober, Dag van de Verenigde Naties

Op 24 oktober 1945 trad het Handvest van de Verenigde Naties (VN) in werking. Naar aanleiding van deze verjaardag herhaalt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het belang van de Verenigde Naties en van multilaterale samenwerking voor België. Het Handvest is de grondtekst van de VN. Het vormt nog altijd de basis waarop alle initiatieven van de VN over de hele wereld gebouwd worden.

Meer dan ooit staan de waarden en principes van het Handvest centraal in onze gezamenlijke inspanningen voor vrede en ontwikkeling. De VN zijn verre van achterhaald. Het blijft een plaats voor open dialoog en globale besluitvorming, met een meerwaarde en een blik op de toekomst. De Verenigde Naties vormen een kader waarbinnen globale antwoorden kunnen worden gevonden voor wereldwijde uitdagingen zoals vrede en veiligheid, respect voor mensenrechten, duurzame ontwikkeling, klimaat en milieu, migratie, gezondheid en tal van andere vraagstukken.

Gedurende 70 jaar heeft België aan een efficiënt en inclusief multilateralisme meegewerkt. In al zijn VN-initiatieven toont ons land dat geïntegreerde en gecoördineerde actie nodig is om duurzame vrede te garanderen voor iedereen. België steunt dan ook de inspanningen van de secretaris-generaal van de VN om het hele VN-systeem efficiënter en coherenter te maken en om meer op conflictpreventie te focussen.

België begint op 1 januari 2019 aan zijn mandaat als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad. Minister Reynders engageert zich om de slogan van België in de praktijk te brengen: 'consensus smeden en bouwen aan vrede'. Ons land zal dat doen in een Veiligheidsraad die vaak verdeeld en soms zelfs verlamd is.

België zal zich vastberaden inzetten voor vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Met het VN-Handvest als leidraad. Ons land zal bewijzen dat het een betrouwbare en ambitieuze partner in dienst van de vrede is.