Mededeling B-FAST

Op dinsdag 2 oktober had België Indonesië noodhulp aangeboden via B-FAST.

Na een evaluatie van de mogelijkheden stelde België de Indonesische autoriteiten voor om ofwel twee waterzuiveringsinstallaties, vergezeld van 23 deskundigen, ofwel eerstelijnshulpgoederen te sturen.

De lokale technische omstandigheden, zoals beschreven door Indonesië in hun antwoord, evenals de organisatorische verplichtigen die eruit voortvloeien, laten echter niet toe de voorgestelde missie op een degelijke en efficiënte manier uit te voeren.

Als gevolg van deze omstandigheden kan B-FAST niet nuttig worden ingezet in de getroffen zone.

B-FAST ("Belgian First Aid and Support") is een interdepartementale structuur die bestaat uit de diensten van de eerste minister, van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Begroting en het Ministerie van Defensie.