Didier Reynders: België zet zich in tegen dodelijke autonome wapensystemen

In de aanloop naar de internationale onderhandeling van 25 tot 29 maart in Genève herinnert vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders eraan dat België zich inzet tegen het gebruik van dodelijke autonome wapensystemen die problemen op ethisch en humanitair vlak vormen.

De vooruitgang op het gebied van robotica en artificiële intelligentie roept een aantal belangrijke ethische vragen op, meer bepaald over het mogelijke gebruik van die technologieën in dodelijke autonome wapensystemen (Lethal Autonomous Weapons Systems of LAWS).

Om in de multilaterale onderhandelingen vooruitgang te brengen, schuift België nu samen met Luxemburg en Ierland een aantal concrete pistes naar voor om die LAWS te omschrijven en internationaal te reglementeren. Er moet duidelijk afgesproken worden welke autonome wapensystemen precies verboden zouden moeten worden. Concreet denkt België aan autonome wapens die in staat zijn te doden zonder enige menselijke tussenkomst .

In lijn met de Belgische traditie op vlak van wapenbeheersing neemt ons land al van bij het begin actief deel aan de internationale besprekingen binnen de expertengroep in Genève. Dat gebeurt via een nauwe samenwerking tussen Defensie en Buitenlandse Zaken. Deze internationale besprekingen zijn intensief en een werk van lange adem. Een eerste complexe maar noodzakelijke opdracht is om te bepalen wat wel en wat niet als een dodelijk autonoom wapensysteem kan worden beschouwd. De minister hoopt dat het uiteindelijk mogelijk zal zijn om op internationaal niveau een doeltreffende aanpak overeen te komen die op brede steun kan rekenen en dus een werkelijke impact heeft.

In eigen land bestaan al middelen om te voorkomen dat wapens in gebruik worden genomen die in strijd zijn met het internationale humanitaire recht. Meer bepaald past ons land artikel 36 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève van 1949 toe. Dat protocol verplicht landen ertoe om de conformiteit van nieuwe wapens met het internationale recht te toetsen.