EU herziet belangrijkste instrument over wapenuitvoer

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders is tevreden dat de Europese Unie op 16 september een consensus bereikte over de modernisering van het Gemeenschappelijk Standpunt over Wapenuitvoer.

Het Gemeenschappelijk Standpunt is het belangrijkste beleidsinstrument van de EU als het over wapenuitvoer gaat. Het bevat criteria die alle EU-lidstaten moeten aftoetsen alvorens wapenuitvoervergunningen af te leveren. Deze criteria peilen onder meer naar de naleving van de mensenrechten in het land van bestemming en naar het risico dat het uitgevoerde wapen kan betekenen voor de vrede, veiligheid en stabiliteit van het land of de regio.

In België vormen deze EU-criteria de basis voor de regelgeving over wapenuitvoer, hoofdzakelijk een gewestelijke bevoegdheid sinds 2003.

Op voorstel van België scherpt de nieuwe versie van het Gemeenschappelijk Standpunt de rapporteringsregels aan, wat de transparantie en de onderlinge informatie-uitwisseling tussen lidstaten zal verbeteren. Verder gaat ook meer aandacht naar corruptie en gender gerelateerd geweld. Ons land stelde bovendien strengere beoordelingscriteria voor mensenrechten voor, en over de afwending van wapens van kopers die te goeder trouw zijn naar ongeoorloofde gebruikers. Hierover bleek binnen de EU echter geen consensus mogelijk.

De herziening van het Gemeenschappelijk Standpunt werd voorbereid in de Europese Raadswerkgroep over Export van Conventionele Wapens (COARM). Daarin zitten voor ons land zowel vertegenwoordigers van de gewesten als van de federale overheid.

België speelde een voortrekkersrol in het herzieningsproces en zal deze actieve en constructieve rol ook in de toekomst blijven vervullen, met het oog op een verdere versterking van het Europees regelgevend kader voor de uitvoer van conventionele wapens.