Goedkeuring van conclusies van de Raad om de relaties tussen de EU en Afrika te actualiseren

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin verwelkomt de nieuwe conclusies van de Raad van de Europese Unie over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Afrika, het die op dinsdag 30 juni 2020 aangenomen werden en waaraan België actief heeft bijgedragen en die als basis zullen dienen voor de discussies om de relatie met onze Afrikaanse partners te herdefiniëren.

De EU en haar lidstaten zijn de belangrijkste partners van Afrika voor handel en investeringen, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire steun. Met het “Team Europe”-initiatief heeft de EU als doel om alle externe acties te combineren om haar partners te helpen de coronacrisis te boven te komen. Dat heeft een duidelijke invloed op de relaties tussen de EU en Afrika.

Door die conclusies aan te nemen is de Raad van de Europese Unie vastbesloten zijn betrekkingen met Afrikaanse staten (in al hun diversiteit) en met de Afrikaanse Unie te versterken om een sterker politiek partnerschap op te bouwen, gebaseerd op dialoog en op wederzijdse belangen en toezeggingen, met een hogere mate van wederkerigheid, gedeelde verantwoordelijkheid en gemeenschappelijk optreden, terwijl zowel de Europese als de Afrikaanse bekommernissen in acht worden genomen.

Tijdens de besprekingen verdedigde België de volgende prioriteiten die men in de conclusies aantreft:

  • Bevordering van effectief multilateralisme gebaseerd op een internationale rechtsorde en sterke internationale instellingen;
  • Democratie, goed bestuur, de rechtsstaat, mensenrechten en gendergelijkheid. België heeft bijzondere aandacht besteed aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Om de ontwikkeling van inclusieve en participatieve samenlevingen te bevorderen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bestrijding van alle vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat of onverdraagzaamheid.
  • De bevordering van vrede, veiligheid en stabiliteit, door het voorkomen en oplossen van conflicten, via de inwerkingtreding van een “geïntegreerde benadering” (defensie, diplomatie, ontwikkeling, humanitaire actie) zijn ook prioriteiten. België pleit voor een Europese strategie voor de Grote Meren en voor een belangrijkere rol voor de EU bij de hervorming van de veiligheidssector (SSR), in goede samenwerking met de Verenigde Naties en actoren van de regio, ten voordele van de bevolking van de Grote Meren regio. België blijft ook aanwezig in de Sahel, onder meer via Europese missies, en verdedigt een nauwere samenwerking tussen de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de Europese Unie.
  • België ondersteunt duurzame groei en het creëren van goede jobs, zowel door de mobilisatie van de privésector als door ontwikkelingssamenwerking. Zowel de groei van de intra-Afrikaanse handel als de effectieve inwerkingtreding van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AfCFTA) zullen essentieel zijn in de commerciële relatie tussen de twee continenten. België ondersteunt ook de Europese prioriteiten van digitale transformatie, meer bepaald “Digital for Development”, evenals groene transitie, en transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen.
  • Het zoeken naar evenwichtige antwoorden op de complexe en prangende vragen van migratie en mobiliteit zal onvermijdelijk centraal staan in toekomstige discussies. De taal van die conclusies is vanuit dat perspectief een interessant uitgangspunt.
  • De diaspora van Europa en Afrika zullen ongetwijfeld een sleutelrol spelen in dat partnerschap.

Op de kortere termijn kijkt België uit naar de mededeling van de prioriteiten en verwachtingen van Afrikaanse zijde en verheugt het zich om de volgende EU-AU-top in Brussel te organiseren. België roept ook op tot de snelle sluiting van een nieuw ambitieuze partnerschapsovereenkomst tussen de EU- en de ACS-landen (Afrika, het Caribisch gebied, de Stille Oceaan). De EU moet haar verschillende bestaande en toekomstige instrumenten (NDICI, Europese vredesfaciliteit,…) op een effectieve en coherente manier hanteren als ze in haar relatie met Afrika een stap verder wil zetten.