Twintig kaarsjes voor Protocollen ter bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en gewapende conflicten

Verklaring van Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van twee Protocollen bij het VN-Kinderrechtenverdrag, 25 mei 2020:

Vandaag markeert de 20ste verjaardag van twee Facultatieve Protocollen bij het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Deze internationale teksten breiden de bescherming voor kinderen gevoelig uit. Het eerste is het Facultatief Protocol inzake verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Het vraagt de verdragspartijen om de rechten en belangen van kinderen te beschermen die slachtoffer werden van kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie, alsook de ergste vormen van kinderarbeid. Het tweede betreft het Facultatief Protocol inzake kinderen en gewapende conflicten. Dit protocol verbiedt verdragspartijen om een dienstplicht op te leggen voor kinderen onder 18 jaar oud, en legt belangrijke restricties op voor vrijwillige rekrutering door strijdkrachten onder de leeftijd van 18 jaar.

In hun twintigjarig bestaan hebben beide protocollen landen in de hele wereld ertoe aangezet om beschermingsmaatregelen te nemen, preventie te verbeteren, juridische capaciteit voor vervolging op te bouwen en hervormingen ten voordele van kinderen door te voeren. België, zelf verdragspartij bij de twee protocollen, blijft niet alleen ijveren voor universele ratificatie van deze protocollen, maar ook voor de uitvoering ervan op het terrein. Ons land draagt zo bij tot een betere bescherming van kinderen wereldwijd. Ook in het kader van zijn mandaat in de Veiligheidsraad, maakt ons land van kinderrechten in conflictsituaties een prioriteit.

Maar er is nog heel wat werk voor de boeg. Bovendien brengt de COVID19-pandemie nieuwe uitdagingen met zich mee voor de kinderrechten die de Protocollen onder de aandacht brengen. Naast het recht op onderwijs en recht op voedsel die onder druk komen te staan, komt ook de veiligheid van heel wat kinderen door het virus in het gedrang. Het risico op misbruik en uitbuiting van kinderen neemt omwille van de invoering van de coronamaatregelen toe. Dit geldt zeker voor de meest kwetsbare kinderen, zoals de naar schatting 42 tot 66 miljoen kinderen die zich in een precaire socio-economische situatie bevinden. De nood voor snelle en responsieve kinderbeschermingsmaatregelen, zoals de uitbreiding van hulplijnen, opvanghuizen/plaatsen, niet-discriminatoire kinderbeschermingssystemen, blijft in deze uitzonderlijke omstandigheden hoog. Ook kinderen die zich in een conflictsituatie bevinden, lijden disproportioneel.

Ik treed de VN-Secretaris-Generaal dan ook bij in zijn recente verklaring over kinderrechten en in zijn oproep tot een globale wapenstilstand in deze uitzonderlijke tijden. Met kinderen die niet naar school gaan, hun gemeenschappen in lockdown en een wereldwijde recessie die dieper snijdt, nemen de gezinsstressniveaus toe. Kinderen zijn zowel slachtoffer als getuige van huiselijk geweld en misbruik. Nu vele scholen gesloten zijn, ontbreekt een belangrijk mechanisme voor detectie en ‘early warning’. Verder mogen we ook niet voorbijgaan aan de groeiende risico's die kinderen lopen door online geweld, misbruik en uitbuiting. Socialemediabedrijven hebben een speciale verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen.

De 20ste verjaardag van de Facultatieve Protocollen herinnert eraan dat kinderrechtenschendingen het gevolg zijn van beslissingen door volwassenen, met vaak vernietigende gevolgen voor het leven, de ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Daarom blijven instrumenten ter bescherming van hun rechten, zoals de Protocollen belangrijk en essentieel. België zal zich blijven inzetten om kinderrechten te bevorderen en beschermen, zowel in bilaterale relaties, via de EU als in multilaterale fora.