Generation Equality Forum: S. Wilmès en M. Kitir hernieuwen Belgisch engagement voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma.

België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. Minister Wilmès: “Meer dan vijfentwintig jaar geleden hebben we ons in Beijing geëngageerd om doortastende maatregelen te nemen voor de realisatie van gendergelijkheid. Hoewel we sindsdien ongetwijfeld vooruitgang hebben geboekt, is geen enkel land er tot nog toe in geslaagd het Actieprogramma van Beijing volledig te verwezenlijken. Het is dan ook van groot belang om bijkomende maatregelen te nemen en te blijven streven naar de realisatie van gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes.”

Op zoek naar een nieuw elan om grenzen te verleggen voor gendergelijkheid, organiseert UN Women, in samenwerking met Frankrijk en Mexico, het Generation Equality Forum om de realisatie van gendergelijkheid de komende vijf jaar in een stroomversnelling te brengen. In maart 2021 kwam Generation Equality al een eerste keer virtueel samen in Mexico, waarbij vooral het middenveld een voortrekkersrol kon spelen. De zes gekozen thematische actiecoalities werden er concreet vormgegeven: gendergerelateerd geweld, klimaatverandering, lichamelijke autonomie, economische systemen, digitalisering en feministische bewegingen.

Deze week (30 juni-2 juli), vindt de tweede grote - hybride - bijeenkomst van het Generation Equality Forum plaats in Parijs en per VTC. Doorheen een goedgevuld programma krijgen alle betrokkenen de gelegenheid formeel hun engagementen kenbaar te maken, waarmee ze actief zullen bijdragen tot blijvende en transformerende vooruitgang op vlak van vrouwen- en meisjesrechten.

Als Commitment Maker zal ons land zijn schouders zetten onder zowel de actiecoalitie inzake gendergerelateerd geweld als deze inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (lichamelijke autonomie). België kan in beide domeinen bogen op jarenlange expertise, die ons toelaat ook internationaal een katalyserende rol op te nemen.

De engagementen die ons land opneemt, zullen zowel het Belgisch binnenlands als buitenlands beleid versterken. Vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zullen ons land via VTC vertegenwoordigen.

Minister Wilmès: “Geen wet, geen traditie, geen gewoonte of cultuur kan discriminatie op grond van geslacht ooit rechtvaardigen. Vrouwenrechten zijn mensenrechten, en dus bij uitstek universeel. België is altijd een voortrekker geweest van mensenrechten in het algemeen en vrouwenrechten in het bijzonder, en van de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ons land kaart het thema standaard aan in multilaterale fora en in bilaterale besprekingen en uiteraard engageren we ons ook in eigen land. We blijven alle vormen van gendergerelateerd geweld bestrijden via een geïntegreerde aanpak met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, onder meer door de uitvoering van nationale actieplannen. Zo wordt een 6e nationaal actieplan inzake gendergerelateerd geweld ontwikkeld en uitgevoerd, en een 4e nationaal actieplan inzake "Vrouwen, vrede en veiligheid".

Minister Kitir: “Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder respect voor de mensenrechten en dus voor vrouwenrechten. De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling kan niet worden verwezenlijkt zonder gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Vrouwen en meisjes zijn immers motoren van verandering’. Meryame Kitir vult aan: “Dankzij onze steun kunnen we vrouwen en meisjes mee helpen versterken. België zal zijn engagementen verder zetten door financiering van essentiële partners in de strijd voor gendergelijkheid, tegen gendergerelateerd geweld en voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met name UN Women, UNFPA en UNICEF. Ons land kijkt ernaar uit de komende jaren verder intensief samen te werken met deze organisaties en met gelijkgezinde landen om bakens te verzetten voor de realisatie van gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes".