België onderlijnt het blijvende belang, ook na 75 jaar, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  1. Laatst bijgewerkt op

Zondag 10 december is de internationale dag van de Rechten van de Mens. Precies 75 jaar geleden, op 10 december 1948, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. België was een van de 48 VN-lidstaten (op een totaal van toen 58 lidstaten) die voor de Universele Verklaring stemde.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een van de meest vertaalde documenten uit de geschiedenis. Ze telt slechts 30 artikelen maar bestrijkt een breed spectrum van rechten en vrijheden, gaande van het recht op leven en persoonlijke vrijheid, over gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting en vergadering en recht op privacy, tot het recht op onderwijs, het recht op sociale zekerheid en eerlijke verloning – en nog veel meer.

Er is de voorbije 75 jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van mensenrechten. Maar voor velen blijven de rechten en vrijheden uit de Universele Verklaring buiten bereik. Precies daarom blijft België zich inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen, zonder onderscheid. Menselijke waardigheid en gelijke rechten voor alle mensen vormen de grondslag voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. Het zijn de kernwaarden van het buitenlands beleid van Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken Hadja Lahbib en van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez.

België vertaalt dit principiële kader in concrete actie door een niet aflatend engagement voor mensenrechten op bilateraal niveau en in multilaterale fora, zoals de VN, de Raad van Europa en de Europese Unie. Zo is ons land sinds 1 januari 2023 en dat nog tot eind 2025 lid van de VN-Mensenrechtenraad. Heel concreet zet België zich als lid van de VN-Mensenrechtenraad in voor het belang van verantwoordingsplicht (accountability) voor de meest ernstige misdaden; de versterking van het maatschappelijk middenveld en de bescherming van mensenrechtenverdedigers; gelijkheid en de strijd tegen discriminatie, met bijzondere aandacht voor vrouwen en meisjes; en de bevordering van alle mensenrechten, zowel burgerrechten en politieke rechten als economische, sociale en culturele rechten in hun ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid.

Ons land hecht groot belang aan de coherentie tussen ons binnenlands en buitenlands beleid. Daarom heeft België positief geantwoord op de oproep van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten om nationale engagementen te nemen ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring. Concreet heeft ons land beloofd om de nodige institutionele stappen te nemen opdat België het Facultatief Protocol bij het Folterverdrag kan ratificeren; een tweede nationaal actieplan inzake ondernemingen en mensenrechten aan te nemen; en lid te worden van de Coalitie inzake Mediavrijheid.

De belangrijke verworvenheden op het vlak van mensenrechten en democratie van de voorbije decennia staan wereldwijd onder druk door autoritaire regimes, oorlog, geweld, armoede, klimaatverandering en andere factoren. België vindt het daarom cruciaal om de blijvende relevantie te benadrukken van de 75 jaar oude Universele verklaring van de Rechten van de Mens, maar niet alleen dat: we moeten ook vooruitblikken en een positief engagement voor de toekomst tonen.
 

  1. Nieuwstype