België verkozen voor een termijn in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2023-2025)

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib verwelkomt de verkiezing van België in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor de periode 2023-2025.

  1. Laatst bijgewerkt op

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib verwelkomt de verkiezing van België in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor de periode 2023-2025. Het is de derde keer dat ons land in deze raad te Genève zal zetelen. De stemming van de Algemene Vergadering van de VN vond vanmiddag plaats in New York en het uitstekende resultaat van deze stemming is een herbevestiging van het internationale vertrouwen in de expertise en ervaring van de Belgische diplomatie bij de VN en elders.

België hecht bijzondere waarde aan de bevordering en de bescherming van de mensenrechten, die een essentiële voorwaarde vormen om vrede, veiligheid en ontwikkeling te bewerkstelligen. Ons land heeft dan ook sterk ingezet op dit thema tijdens haar recente termijn 2019-2020 bij de VN-Veiligheidsraad. Het buitenlands beleid van België is gericht op het versterken van de positieve interactie tussen de drie pijlers van het VN-Handvest: vrede en veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten. Deze pijlers zijn onderling nauw verbonden en moeten elkaar versterken.

Minister Hadja Lahbib: "Iedere dag zien we beelden van mensen die de straat op gaan en eisen dat hun fundamentele rechten worden gewaarborgd. We horen en begrijpen deze mensen en steunen hun legitieme eis. Dit spoort ons ertoe aan te werken aan een efficënte en daadkrachtige Mensenrechtenraad. Meer dan ooit moeten we duidelijk stellen dat mensenrechten geen gunst zijn vanwege Staten. Ze zijn een verplichting, voor iedereen en altijd. Ten opzichte van de meest kwetsbaren. Zij die zich kritisch opstellen. En zij die anders lijken te zijn.”

Tijdens zijn mandaat van drie jaar in Genève zal België vooreerst alle mensenrechten blijven uitdragen, zowel de burgerlijke en politieke rechten als de economische, sociale en culturele rechten, in hun ondeelbaarheid en met hun onderlinge afhankelijkheid. Ons land zal werken aan de Rechtsstaat en aan prioritaire dossiers zoals het afdwingen van accountability voor de meest ernstige misdrijven. Voorts ijvert België al vele jaren voor de afschaffing van de doodstraf, dit is dan ook een belangrijk punt dat hoog op de agenda van de Mensenrechtenraad moet blijven staan. Ook hecht België groot belang aan het beschermen van de burgerlijke ruimte en mensenrechtenverdedigers, er kan immers helemaal geen sprake zijn van rechten zonder ruimte waarbinnen deze kunnen worden verdedigd. Een bijzondere prioriteit voor ons land, zowel intern als extern, is het streven naar gendergelijkheid en de strijd tegen discriminatie, met bijzondere focus op vrouwen en meisjes. Tot slot staat België bekend om zijn engagement inzake gezamenlijk optreden van de EU-lidstaten, ons land zal dan ook blijven ijveren voor de uitvoering van een Europese mensenrechtendiplomatie.

 

  1. Nieuwstype