De ministerraad keurt de Sahelstrategie van de Belgische regering goed

  1. Laatst bijgewerkt op

Op voorstel van ministers Dedonder, Lahbib en Gennez heeft de ministerraad op vrijdag 7 juli officieel de geïntegreerde strategie voor de Sahelregio goedgekeurd, waarmee de prioriteit die deze regio voor België vertegenwoordigt, opnieuw wordt bevestigd. Deze strategie, het resultaat van een diepgaand en inclusief overlegproces, toont het engagement van België om al zijn actoren op het gebied van buitenlands beleid in de regio te mobiliseren, zoals Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, alsook het Egmontinstituut.

De Sahelstrategie weerspiegelt de globale aanpak van België en legt de nadruk op de coördinatie en samenhang van de acties van alle betrokken actoren. Met dit in het achterhoofd werden de Belgische niet-gouvernementele samenwerkingsactoren die betrokken zijn bij de regio bevraagd over hun prioriteiten op dit gebied. Deze strategie belichaamt een gedeelde visie die gericht is op de bevordering van een veilig en stabiel Europees nabuurschap, menselijke veiligheid en de verdediging van de mensenrechten, de rechtsstaat en goed bestuur, economische veiligheid en duurzame welvaart, alsook op de instandhouding van een ondersteunend en betrouwbaar partnerschap in de Sahel. Deze vijf gemeenschappelijke doelstellingen vormen de kern van deze strategie, die ook nauw verbonden is met de Nationale Veiligheidsstrategie van België.

Gezien de nauwe betrekkingen tussen de landen van de Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad) en hun buurlanden, in het bijzonder de kuststaten van de Golf van Guinee en de Maghreb-landen, wordt het concept van de Sahelregio ruim gedefinieerd en in overeenstemming met de concepten die zijn ontwikkeld door de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie.

De actoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze strategie zullen zich laten leiden door aantal richtinggevende beginselen, met name de globale aanpak (die nu verder gaat dan de oude 3D voor "Defence, Diplomacy, Development"), de voortdurende en gezamenlijke analyse van risico's en context, het streven naar duurzaamheid en lokale inbreng en conflictgevoeligheid. Ook moet worden benadrukt hoe belangrijk het is om bij de uitvoering van deze strategie naar lokale partners te luisteren. Hun betrokkenheid is essentieel om de doeltreffendheid en relevantie van de Belgische acties in de Sahel te garanderen.

Met deze nationale strategie wil België ook bijdragen tot de uitvoering van de geïntegreerde strategie van de Europese Unie voor de Sahel, en zich afstemmen op de doelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: "Defensie heeft al meer dan 50 jaar een samenwerking met de Sahel. Het was voor mij dus een evidentie om onze acties te coördineren met onze partners van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, en zo onze globale aanpak ten volle mee te implementeren. Door op de drie domeinen samen te werken, is de impact van het geheel veel groter dan de mogelijke impact van elk domein op zichzelf. Een veilige omgeving is de basis voor vertrouwen in de overheid en voor de verdere ontwikkeling van de samenleving. Onze globale aanpak is een voorbeeld voor andere landen, die met zeer veel interesse naar onze unieke projecten kijken."

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib: "Voor het eerst omvat deze strategie een globale aanpak van de complexe verbanden tussen klimaat, veiligheid en vrede. Diplomatie, defensie en ontwikkeling zullen samenwerken om het beste antwoord op deze uitdagingen te bieden, elk met zijn eigen expertise en ervaring in de richting van een gemeenschappelijk doel: het voorkomen van conflicten, het opbouwen van vrede en het bevorderen van de veerkracht van lokale gemeenschappen. Een aanpak die ook collaboratief is."

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez: "Met deze nieuwe, geïntegreerde strategie pakken we de problemen in de Sahel ten gronde aan. Geen vooruitgang en ontwikkeling zonder veiligheid, maar ook geen veiligheid zonder ontwikkeling. Dat is ons uitgangspunt. We kunnen scholen blijven bouwen, maar dat levert te weinig op als de kinderen zich niet in alle veiligheid kunnen verplaatsen. En leger en politie kunnen moeilijk hun werk doen als er geen degelijke huisvesting of omkadering is."
 

Lees de geïntegreerde strategie van België voor de Sahelregio.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen