Energiehandvestverdrag: Lidstaten ondertekenen verklaring en paraferen Inter Se-overeenkomst ter verduidelijking van de niet-toepasbaarheid van ECT-arbitragebepalingen intra-EU

Op 25 juni 2024 gingen 26 lidstaten tijdens de Raad Algemene Zaken akkoord dat de Europese Unie een ECT Inter Se-verklaring zou ondertekenen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Samenvatting


Op 25 juni 2024 gingen 26 lidstaten tijdens de Raad Algemene Zaken akkoord dat de Europese Unie een ECT Inter Se-verklaring zou ondertekenen. Deze verklaring is een aanvulling op een Inter Se-overeenkomst, die gevolg geeft aan het Komstroy-arrest van het Europees Hof van Justitie (C-741/19) met betrekking tot de niet-toepasbaarheid van de ECT-arbitragebepalingen intra-EU. Op 26 juni ondertekenden 26 lidstaten en de Unie de verklaring. Op diezelfde dag werden de lidstaten ook gevraagd om de overeenkomst te paraferen waarvan de tekst identiek is aan de verklaring.
 

Tekst


Zowel de overeenkomst alsook de verklaring zijn belangrijk om de Lidstaten, de EU en Euratom te beschermen wanneer zij te maken hebben met intra-EU-arbitrageprocedures en handhavingsmaatregelen tegenover rechtbanken van derde landen. De overeenkomst en de verklaring zorgen voor de effectieve implementatie van het Komstroy-arrest van het Hof van Justitie, waaruit volgt dat het Energiehandvestverdrag moet worden uitgelegd in die zin dat het niet van toepassing is op geschillen tussen een lidstaat en een investeerder uit een andere lidstaat over een investering die deze investeerder heeft gedaan in eerstgenoemde lidstaat. De ondertekening van de politieke verklaring vond plaats in de marge van de informele COREPER II-vergadering op 26 juni 2024.
 

Volgende stappen


Met de parafering van de Inter Se-overeenkomst lanceren de lidstaten hun interne goedkeuringsproces van de overeenkomst. Voor de potentiële toetreding van de EU en Euratom tot de overeenkomst, zal de Europese Commissie binnenkort een voorstel van Raadbesluit indienen dat de bespreking ervan binnen de Raad mogelijk maakt.

De verklaring zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad en op de website van de Commissie, en vervolgens gecirculeerd aan de Conferentie van het Handvest.
 

Achtergrond


Op de Energie-Raad van 30 mei 2024 werden de beslissingen goedgekeurd die ervoor zorgen dat de EU en Euratom zich uit het Energiehandvestverdrag zullen terugtrekken, gekoppeld aan de mogelijkheid voor de lidstaten om de modernisering van het ECT-verdrag goed te keuren. De afgelopen twee jaar vonden eveneens de onderhandelingen plaats inzake een Inter Se-overeenkomst. Deze werd aangevuld met de verklaring. Het doel van de verklaring is dat het als instrument meteen effect heeft, in tegenstelling tot het akkoord, waarvan het ratificatieproces langer duurt.
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen