Internationale dag van de Rechten van de Mens: België blijft zich inzetten voor menselijke waardigheid, vrijheid, gelijke rechten en rechtvaardigheid voor alle mensen

Ter gelegenheid van de internationale dag van de Rechten van de Mens herhaalt Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen, zonder onderscheid.

  1. Laatst bijgewerkt op

Ter gelegenheid van de internationale dag van de Rechten van de Mens herhaalt Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen, zonder onderscheid.

Naar aanleiding van de 74ste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens sluit Minister Lahbib zich aan bij de verklaring van VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk: “De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – opgesteld door vertegenwoordigers van de hele wereld – belichaamt een gemeenschappelijke taal van onze gedeelde menselijkheid, een verenigende kracht die ten grondslag ligt aan de menselijke waardigheid en de zorgplicht die we elkaar als mensen verschuldigd zijn”.

Mensenrechten en democratie staan wereldwijd meer dan ooit zwaar onder druk. De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen zoals de klimaatcrisis, toenemende conflicten en oorlogen, een aanslepende COVID-19-pandemie, economische instabiliteit en desinformatie.

De mensenrechten van vrouwen worden op veel plaatsen geviseerd. “De bevordering en bescherming van de mensenrechten van vrouwen is een prioriteit voor België, centraal bij de uitvoering van mijn functie. In sommige landen is genderdiscriminatie, maar al te vaak, diep verankerd in wetgeving, beleidskeuzes en sociale structuren. Het veranderen van deze praktijken is een langdurig proces dat vaak begint met een open en constructief dialoog, zonder taboes. Het heeft bijna 200 jaar geduurd, maar België heeft vandaag een perfect genderevenwicht in de regering. Het heeft ook jaren geduurd voordat de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken er was. Op internationale fora kom ik heel vaak namens België tussen om vrouwen te steunen in hun strijd voor gelijke rechten en om het geweld waaraan zij in bepaalde landen worden onderworpen scherp te veroordelen - zonder het geweld tegen mannen die schouder aan schouder met hen staan te vergeten”, aldus Minister Lahbib. Een recent voorbeeld van steun is de Belgische bijdrage van 350.000 euro aan het Women’s Peace and Humanitarian Fund ter ondersteuning van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in Afghanistan. In Oekraïne gaat het om een bijdrage van een half miljoen euro aan hetzelfde VN-fonds, ter ondersteuning van de strijd tegen conflict-gerelateerd seksueel geweld en de uitvoering van de belangrijke agenda inzake ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’.

Menselijke waardigheid en gelijke rechten voor alle mensen is de grondslag voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. Op 1 januari 2023 neemt België zijn zetel in de VN-Mensenrechtenraad op waarvoor het in oktober door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een grote meerderheid van de stemmen werd verkozen. Minister Lahbib: “Meer dan ooit moeten de mensenrechten een fundamentele waarde zijn en geen gunst die door staten worden verleend. Het is een engagement dat de hele maatschappij moet aangaan. Het Belgisch lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad is de gelegenheid voor België om zich verder in te zetten voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten als essentiële voorwaarden voor vrede, veiligheid en ontwikkeling.” Ons land heeft dan sterk ingezet op de positieve interactie tussen de drie pijlers tijdens zijn recente termijn 2019-2020 bij de VN-Veiligheidsraad.

Vier thematische prioriteiten zullen de leidraad vormen van ons lidmaatschap van de Mensenrechtenraad: het belang van verantwoordingsplicht (accountability) voor de meeste ernstige misdaden; de versterking van de maatschappelijke middenveld en de bescherming van mensenrechtenverdedigers; gelijkheid en de strijd tegen discriminatie, met bijzondere aandacht voor vrouwen en meisjes; en de bevordering van alle mensenrechten, zowel burgerrechten en politieke rechten als economische, sociale en culturele rechten in hun ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid.

Niet alleen in de VN-Mensenrechtenraad maar ook op bilateraal niveau, in EU-verband en in andere internationale fora komt België op voor de mensenrechten. “Mijn volledig engagement is gebaseerd op de verdediging van de inherente rechten van iedereen, ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, taal of religie. België, met een zetel in de Mensenrechtenraad, zal zijn stem laten horen, met de tekst en de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als kompas. Na bijna 75 jaar heeft deze nog niets aan kracht en relevantie ingeboet, integendeel. Menselijke waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid zijn kernwaarden van mijn buitenlands beleid, omdat ik overtuigd ben van hun universaliteit en omdat ze de best mogelijke garantie voor vrede vormen”, besluit Minister Lahbib.

 

  1. Nieuwstype