Internationale vrouwendag – meer dan ooit nodig

  1. Laatst bijgewerkt op

In 2024 herdenken we de 45ste verjaardag van het VN Verdrag inzake de eliminatie van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) en de 25ste verjaardag van het Facultatief Protocol bij dit Verdrag. De relevantie van dit Verdrag als instrument tegen discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes kan niet onderschat worden, zeker niet in de huidige context waarin vrouwenrechten wereldwijd onder druk staan. Hoewel 189 staten het Verdrag hebben geratificeerd, blijft de uitvoering ervan achterop hinken. Geen enkel land ter wereld is erin geslaagd om alle vormen van discriminatie tegenover vrouwen uit te bannen of om volledige gendergelijkheid te bereiken.

Ondanks de vooruitgang van de laatste decennia, staan vrouwenrechten wereldwijd onder druk. Vandaag, op 8 maart, vindt Internationale vrouwenrechtendag opnieuw plaats in een context van geopolitieke conflicten, klimaatverandering en andere complexe crisissen. Hoewel deze iedereen in meerdere of mindere mate treffen, zetten deze crisissen extra druk op bestaande ongelijkheden, alsook de mensenrechten van vrouwen en meisjes.

Trieste voorbeelden zijn de onderdrukking van vrouwenrechten in Iran, de quasi volledige uitsluiting van vrouwen en meisjes uit het openbare leven in Afghanistan en de impact van conflicten in Oekraïne, Gaza en andere oorlogen op vrouwen en meisjes. Maar ook in Europa en België is er nog een lange weg af te leggen voor de volledige realisatie van vrouwenrechten, bijvoorbeeld inzake gender-gerelateerd geweld, de loonkloof, of de gevolgen van de wereldwijde onderinvestering in de gezondheid van vrouwen en meisjes.

De minister van Buitenlandse Zaken bevestigt: “Op 8 maart zetten we de bijdrage van vrouwen en meisjes extra in de verf en vragen we aandacht voor het belang van vrouwenrechten wereldwijd. Gelijkheid in het openbare leven, bij beslissingen, in alles wat we doen –we nemen dit mee in elk aspect van ons buitenlands beleid. Maar laten we duidelijk zijn: voor de Belgische diplomatie is het elke dag Vrouwendag. Gendergelijkheid staat altijd op onze agenda.”

Gendergelijkheid is sinds lang een prioriteit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking, binnen het kader van zowel bilaterale, niet-gouvernementele als multilaterale samenwerking. Met een tweeledige aanpak die zowel transversale genderintegratie als specifieke acties combineert, blijft onze internationale samenwerking vrouwen en meisjes ondersteunen in de partnerlanden. Door te werken op verschillende interventiedomeinen - zoals participatie door vrouwen, de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld, het stimuleren van economisch empowerment, focus op sociale normen en genderstereotypen of ook op een universele toegang tot gezondheidszorg en seksuele en reproductieve rechten - draagt de Belgische internationale samenwerking bij tot het verwezenlijken van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nr. 5.

De minister van Ontwikkelingssamenwerking : “Gelijke rechten voor vrouwen en mannen is een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030. Maar aan het huidige tempo van vooruitgang zal het nog zo’n 131 jaar duren voor gendergelijkheid werkelijkheid wordt. Wereldwijd zien we zelfs dat vrouwenrechten steeds meer onder druk komen te staan. Daarom is een dag als Internationale Vrouwendag nog altijd zo belangrijk. Om ons eraan te herinneren dat het werk niet af is. Dat verworven rechten kunnen ingeperkt worden. Daarom moeten we blijven strijden. Gendergelijkheid is dan ook een van de kernwaarden van de Belgische Internationale Solidariteit. Want waar vrouwen en meisjes gelijke kansen krijgen, naar school gaan en hun eigen keuzes maken, gaat de hele samenleving erop vooruit.”

De Belgische diplomatie zal zich ook in 2024 blijven mobiliseren voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, zowel tijdens bilaterale contacten, in multilaterale fora en binnen de Europese Unie, ook tijdens het huidige Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU.
 

  1. Nieuwstype