Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie-generaal Juridische Zaken (DGJ)

De directie-generaal Juridische Zaken (DGJ) heeft een algemeen adviserende en raadgevende functie voor alle gebieden van het recht die verband houden met het werkterrein van de FOD Buitenlandse Zaken.
  1. Laatst bijgewerkt op

Opdracht

De DGJ heeft een algemeen adviserende en raadgevende functie voor alle gebieden van het recht die verband houden met het werkterrein van de FOD Buitenlandse Zaken, zoals internationaal publiekrecht, Europees recht, consulair recht, administratief recht, arbeidsovereenkomstenrecht, verdragenrecht, enzovoort.

De DGJ verzorgt ook de verdediging van België voor internationale rechtbanken, de jurisdicties van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, evenals de Belgische rechtbanken, in geschillen waarbij de FOD Buitenlandse Zaken partij is.

Tot slot vervult de DGJ een sleutelfunctie bij de ondertekening, goedkeuring en ratificatie van de verdragen die België sluit.

Structuur

Het takenpakket van de DGJ is verdeeld over vier directies:

  • intern recht; 
  • Europees recht; 
  • internationaal publiekrecht; 
  • verdragen.

De directie intern recht adviseert de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over onderwerpen die te maken hebben met Belgisch recht. Ze werkt samen met de advocaten die het departement aanstelt om België te verdedigen in geschillen voor Belgische en buitenlandse hoven en rechtbanken. De geschillen hebben in hoofdzaak betrekking op consulaire en fiscale zaken, ambtenarenrecht, ontwikkelingssamenwerking en overheidsopdrachten.

De directie Europees recht vertegenwoordigt België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie in Luxemburg, zowel tijdens de schriftelijke als tijdens de mondelinge fase van procedures. Klik hier voor meer informatie over de werking van de directie Europees Recht.

De directie Internationaal publiekrecht vertegenwoordigt België bij internationale instanties waar vraagstukken van internationaal publiekrecht aan bod komen. De directie geeft niet alleen advies over vraagstukken van algemeen internationaal publiekrecht, maar ook over kwesties in verband met voorrechten en immuniteiten, zetelakkoorden, zeerecht, internationaal humanitair recht en internationale strafrechtbanken. De directie behandelt ook collectieve klachten voor het Comité voor sociale rechten van de Raad van Europa. Ten slotte volgt zij de dossiers over ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, zowel voor Belgische en internationale strafhoven, als voor andere tribunalen of hybride mechanismen die in het kader van specifieke situaties zijn opgericht.

Daarnaast verzorgt de directie internationaal publiekrecht het secretariaat van de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht (of ICHR). De Commissie, opgericht in 1987, ressorteert onder de minister van Buitenlandse Zaken. De Commissie heeft als taak:

  • nationale maatregelen voor de tenuitvoerlegging van het internationaal humanitair recht vaststellen en analyseren;
  • voorstellen doen aan de bevoegde autoriteiten voor beslissingen daarover;
  • zorgen voor de coördinatie en de follow-up van de genomen maatregelen.

Het fungeert ook als adviesorgaan voor de regering in alle aangelegenheden die verband houden met het internationaal humanitair recht.

De directie Verdragen ziet toe op het correcte verloop van de procedure voor de opneming van deze verdragen in de interne juridische orde vanaf het ogenblik van de ondertekening tot de bekrachtiging. Sinds de grondwetsherziening van 1993 zijn de gemeenschappen en de gewesten (de gefedereerde entiteiten) gemachtigd verdragen te sluiten voor de materies waarvoor zij bevoegd zijn. Wat de gemengde verdragen betreft, draagt de directie Verdragen bij tot de coördinatie tussen de verschillende betrokken instanties en zorgt ervoor dat de ratificatieprocedure tot een goed einde gebracht wordt.Tot slot bewaart de directie ook de originele exemplaren van de verdragen en treedt zij op als depositaris van een aantal multilaterale conventies. Ga voor meer informatie over de manier waarop verdragen tot stand komen, naar de depositaristaken en de databank van verdragen sinds 1987.