Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

De directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) behartigt de verschillende aspecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. DGD valt onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

In het kader van de modernisering van de federale overheid werd in 2002 de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) geïntegreerd in de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De FOD kreeg uitdrukkelijk de opdracht om de ontwikkelingssamenwerking te organiseren en uit te werken in overeenstemming met het wettelijke en reglementaire kader.

DGD bestaat uit vier directies en de Dienst van de speciale gezant asiel en migratie:

De geografische directie DGeo is een gloednieuwe directie die is voortgekomen uit de fusie van de directies die belast zijn met de gouvernementele en niet-gouvernementele samenwerking. Ze is gestructureerd op een geografische basis zodat elke landenmanager, in samenwerking met de posten, een overzicht kan hebben en een constructieve dialoog kan voeren met de verschillende actoren op het terrein die partners zijn in de Belgische samenwerking en die aanwezig zijn in een bepaald land. Het doel is om in elk land een strategische aanpak van de samenwerking te ontwikkelen, zodat elke speler op het terrein zijn toegevoegde waarde optimaal kan benutten en de minister, de FOD, de posten en de partners in dit opzicht kan adviseren.

 • DGeo.0 – Ondersteunende dienst
 • DGeo.1 – Wereldburgerschap
 • DGeo.2 – Noord-Afrika, Sahel en Arabische wereld
 • DGeo.3 – West-Afrika
 • DGeo.4 – Centraal-Afrika
 • DGeo.5 – Zuid- en Oost-Afrika
 • DGeo.6 – Latijns-Amerika en Azië

De thematische directie D2 is verantwoordelijk voor de strategische definitie, het gebruik en de monitoring van de Belgische thematische ontwikkelingsinstrumenten voor het bereiken van ontwikkelingsresultaten.

 • D2.1 – VN-Ontwikkelingssysteem
 • D2.2 – Ontwikkelingsbanken
 • D2.3 – Europese partnerschappen
 • D2.4 – Privésector
 • D2.5 – Maatschappijopbouw en sociale ontwikkeling

De directie Organisatiebeheer D4 staat in voor de ondersteuning van de strategische opdracht van de DGD met het oog op een betere organisatiebeheersing, capaciteitsontwikkeling en transparantie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ze is verantwoordelijk voor de communicatie van de DGD en coördineert het integriteitsbeleid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. D4 is eveneens verantwoordelijk voor de financiële controle van het gebruik van een deel van de door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking toegekende subsidies.

 • D4.1 – Algemeen Beheer
 • D4.2 – Databeheer en Transparantie
 • D4.3 - Organisatiebeheersing en Communicatie
 • D4.4 - Controle van Subsidies

De directie humanitaire hulp en transitie D5 is verantwoordelijk voor de humanitaire actie en overgangsontwikkeling. Het beoogt knowhow en instrumenten voor transitiesituaties op een coherente manier samen te brengen.

 • D5.1 – Humanitaire hulp
 • D5.2 – Fragiliteit en Nexus

Met deze vier directies wordt een Strategisch Comité gevormd, dat belast is met het bevorderen van de interne coherentie van het Belgische ontwikkelingsbeleid, met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen aan de minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking en met de dialoog met de verschillende partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.