Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie-generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM)

De directie-generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM) bevordert en verdedigt het buitenlands beleid van België voor de multilaterale thema’s en het GBVB.
  1. Laatst bijgewerkt op

Opdracht

Binnen de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is het de taak van de directie-generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM) het buitenlands beleid van België te bevorderen en te verdedigen met betrekking tot de multilaterale thema’s en het GBVB.

Structuur

Vanwege de aantal en de diversiteit van voornoemde thema's wordt de DGM, die kan steunen op de multilaterale actie van onze permanente vertegenwoordigingen en onze bilaterale posten, onderverdeeld in 8 bevoegdheidsdomeinen. Zij worden elk door een directie beheerd, op basis van de volgende taakverdeling.

De directie Veiligheidspolitiek (M1) zorgt voor het beheer, de behartiging, de ontwikkeling en de coördinatie van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB). De directie is ook belast met de internationale veiligheid in de brede betekenis en neemt vanuit deze opdracht deel aan alle aspecten van het besluitvormingsproces binnen internationale organisaties zoals de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). M1 verzorgt het beheer, de behartiging, de ontwikkeling en de coördinatie van het thema “hybride bedreigingen en desinformatie”.

De directie Verenigde Naties en OIF (M2) staat in voor de bevordering en ontwikkeling van de mondiale internationale samenwerking in het kader van de Verenigde Naties, zoals de Algemene Vergadering en haar commissies, de Veiligheidsraad, vredesoperaties, sancties, de Economische en Sociale Raad en zijn functionele commissies, de Grote Conferenties, de gespecialiseerde instellingen en de budgettaire bijdragen, en het kandidaturenbeleid in de VN. Daarnaast is zij ook bevoegd voor de Internationale Organisatie voor de Francofonie (OIF). 

De directie Mensenrechten (M3) heeft als taak het luik mensenrechten en democratieopbouw in ons buitenlands beleid gestalte te geven en ten uitvoer te leggen, zowel op bilateraal vlak als in het kader van internationale en regionale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie, en de Raad van Europa.

De directie Internationale governance (M4) legt zich toe op het beheer, de bevordering en de coördinatie van het Belgisch beleid in de volgende domeinen:

  • de internationale economische en financiële samenwerking;
  • de strijd tegen de internationaal georganiseerde financiële misdaad;
  • cyberspace;
  • de ruimte; 
  • de rechtsstaat, zoals bestrijding van corruptie, witwassen en georganiseerde misdaad.

De directie Ontwapening en non-proliferatie (M5) is bevoegd voor het beheer en de coördinatie van het Belgisch beleid inzake ontwapening en non-proliferatie.

De directie Externe relaties van de EU (ME6) zorgt voor de opvolging van het geheel van het extern beleid van de EU (communautair en GBVB), onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de DGM en de DGE (directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie).

De directie Counter Terrorism - Countering Violence Extremism (M7) zorgt voor het beheer en de coördinatie van het buitenlands beleid op het gebied bestrijding en preventie van terrorisme, gewelddadig extremisme en radicalisering.

De directie Milieu en Klimaat (MD8) beheert, ontwikkelt en coördineert het buitenlands beleid op het stuk van milieu en duurzame ontwikkeling, en valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de DGM en de DGD.

Daarnaast zijn er nog twee horizontale diensten werkzaam binnen de DGM. De dienst Transversale multilaterale thema’s en CoorMulti (M0.1) is een permanente coördinatie- en overlegstructuur voor multilaterale thema's die onder meer het beleid rond Sancties beheert en coördineert, en de coherentie van het Belgische beleid verzekert. Met dat doel voor ogen houdt de CoorMulti zich binnen de FOD bezig met overleg en informatie-uitwisseling met andere federale overheidsdiensten, de gemeenschappen en de gewesten en de organisaties van de civiele maatschappij. Tot slot staat de dienst M0.0 in voor het beheer en de kwaliteitscontrole van de directie-generaal.