Directie-Generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM)

Opdracht

Binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is het de taak van de Directie-generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM) het buitenlands beleid van België te bevorderen en te verdedigen met betrekking tot de multilaterale thema’s en het GBVB.


Structuur

Vanwege de veelheid en de diversiteit van voornoemde thema's wordt de DGM, die kan steunen op de multilaterale actie van onze Permanente Vertegenwoordigingen en onze bilaterale posten, grosso modo onderverdeeld in 7 bevoegdheidsdomeinen. Zij worden elk door een directie beheerd, op basis van de volgende taakverdeling:

De Directie Veiligheidsbeleid zorgt voor het beheer, de behartiging, de ontwikkeling en de coördinatie van het  Europees Veiligheids- en Defensiebeleid - (EVDB). De directie is eveneens belast met de internationale veiligheid in de brede betekenis en neemt vanuit deze opdracht deel aan alle aspecten van het besluitvormingsproces binnen internationale organisaties zoals de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De Directie is ook bevoegd voor het beheer en de coördinatie van het Belgisch beleid inzake non-proliferatie en ontwapening  en ook voor het beheer en de coördinatie van het buitenlands beleid op het gebied van terrorismebestrijding.

De Directie Verenigde Naties staat in voor de bevordering en ontwikkeling van de mondiale internationale samenwerking in het kader van de Verenigde Naties: de Algemene Vergadering en haar commissies, de Veiligheidsraad, vredesoperaties, sancties, de Economische en Sociale Raad en zijn functionele commissies, de Grote Conferenties, de gespecialiseerde instellingen en de budgettaire bijdragen.

De Directie Mensenrechten heeft als taak het luik Mensenrechten in ons buitenlands beleid gestalte te geven en ten uitvoer te leggen, zowel op bilateraal vlak als in het kader van regionale en internationale organisaties zoals de Raad van Europa, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de OVSE (humanitaire dimensie).

De Directie Mondiale Economie legt zich toe op het beheer, de bevordering en de coördinatie van het Belgisch beleid in de volgende domeinen:

  • de internationale economische en financiële samenwerking
  • de strijd tegen de internationaal georganiseerde financiële misdaad

De Directie Externe betrekkingen van de EU zorgt voor de opvolging van het geheel van het extern beleid van de EU (communautair en GBVB), onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de DGM en de DGE.

De Directie CoorMulti draagt bij aan het bewaren van de coherentie van het Belgische beleid. Met dat doel voor ogen houdt de directie zich binnen de FOD bezig met de coördinatie en met het overleg met andere FODs, de Gemeenschappen en de Gewesten en de organisaties van de civiele samenleving.

De Directie Duurzame Ontwikkeling beheert, ontwikkelt en coördineert het buitenlands beleid op het stuk van milieu en duurzame ontwikkeling.


 Organogram Directie-Generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM) (PDF, 117.47 KB)