Directie Pers en Communicatie (P&C)

Opdracht

De directie Pers & Communicatie streeft ernaar het imago van onze FOD, en bij uitbreiding dat van België, uit te dragen. Ze omvat de diensten die de "klanten" van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te woord staan, hun informatie over de activiteiten van de FOD verschaffen of hun toegang verlenen tot de informatiebronnen waarover de FOD beschikt.


Archief (P&C1)

De archiefdienst bewaart, inventariseert en valoriseert sinds 1830 zowat 15 km aan Belgische diplomatieke archiefstukken en sinds 1885, toen de Onafhankelijke Congostaat werd opgericht, aan koloniale archiefstukken.

Alle afdelingen samen, namelijk het diplomatiek archief, het Afrikaans archief en de historische dienst, maken van de archiefdienst een belangrijke documentatiecentrum, zowel voor de diensten van het hoofdbestuur als voor onze diplomatieke posten.

De archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken trekt ook een omvangrijk publiek aan van onderzoekers uit België en uit de hele wereld.


Bibliotheken (P&C2)

De bibliotheek heeft als algemene opdracht het bewaren, ontsluiten, valoriseren en verspreiden van documentatie en informatie ten behoeve van de diensten van het hoofdbestuur, de posten en het publiek.

De bibliotheek zorgt ervoor dat de meest relevante tijdschriften en boeken die er verschijnen over diplomatie, internationaal recht, ontwikkelingssamenwerking en Afrika ter beschikking kunnen gesteld worden van de diensten of de posten.

De leeszaal van de bibliotheek is voor iedereen toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.

Inlichtingen vragen en documenten reserveren kan via het mailadres biblio@diplobel.fed.be.


Media & Communicatie (P&C3)

De dienst Media & Communicatie verzamelt en verspreidt informatie over alle bevoegdheden van de FOD. Hij helpt eveneens de andere directies van de FOD en de posten in het buitenland met hun communicatieopdracht.

De dienst voert de interne en externe communicatie. In zijn externe communicatie richt de FOD zich tot de burger maar ook tot allerlei beroepsgroepen, met name journalisten, academici … terwijl via zijn interne communicatie het departement het personeel op het hoofdbestuur of op post wil informeren over de uiteenlopende activiteiten van de FOD.

De dienst wordt geleid door de woordvoerder en zijn adjunct. Het team is belast met:

 • de relaties met de pers

  * onderhoudt en begeleidt de relaties met de Belgische en buitenlandse media, ontvangt, accrediteert en begeleidt de perslui;
  * begeleidt de bezoeken van buitenlandse prominenten aan België en de reizen van leden van de federale regering naar het buitenland;
   
 • de mediamonitoring: informeert België en het buitenland over het buitenlands beleid van ons land, via overzichten van de Belgische en internationale pers (RSS-feeds);
 • de sociale media: strategie en beheer van Facebook-, Twitter-, Vimeo- en Flickr-accounts;
 • de audiovisuele media: fotografie, video, beeldschermcommunicatie;
 • het webteam: beheert de sites van de FOD en van de posten in het buitenland;
 • de interne communicatie: centraliseert en verspreidt de informatie op het departement in Brussel en de posten in het buitenland via de interne nieuwsbrief;
 • de publieke diplomatie: ontwikkelt een beleid dat het Belgische imago promoot in België én in het buitenland.


Vertalingen (P&C5)

De vertaaldienst behandelt de meest uiteenlopende documenten die verband houden met het werkterrein en de werking van de FOD: onder andere de verdediging van de belangen van de Belgische staat, bestekken, rapporten voor internationale organisaties of voor het parlement, politieke nota’s, managementplannen, personeelszaken en externe communicatie.

De belangrijkste werktalen zijn Nederlands en Frans. De dienst vertaalt eveneens naar het Duits, vooral teksten over consulaire aangelegenheden. Zo nodig wordt de dienst ook verzocht te vertalen uit het Engels, Duits en Spaans. De meeste vertalingen naar het Engels worden door een extern bureau uitgevoerd.


Kennisbeheer (P&C6)

De opdracht van de dienst Kennisbeheer bestaat erin ertoe bij te dragen dat de FOD Buitenlandse Zaken op een systematische en methodische manier de kennis die nodig is voor het behalen van zijn doelstellingen verzamelt, organiseert, bewaart en deelt met alle bevoegde personeelsleden. De dienst houdt zich in het bijzonder bezig met de organisatie en het beheer van het intranet et het documentenbeheersysteem, alsook met activiteiten die de kennisoverdracht regelen binnen de organisatie. 


 Organogram Directie Pers en Communicatie (P&C) (PDF, 559.97 KB)