In het buitenland werken als expert civiel crisisbeheer

 
Aanleggen van een reservepool ‘contractueel expert civiel crisisbeheer’ - oproep tot kandidaten

 
 
Context

België hecht in zijn buitenlands beleid veel belang aan het beheersen van externe crisissen met civiele middelen. Civiel crisisbeheer is het stabiliseren en/of niet verder laten escaleren van een conflict of crisissituatie door middel van niet-militaire acties.

Concreet betekent dit dat België voor een maximumtermijn van 2 jaar experten detacheert, die op basis van hun vakkennis en ervaring in staat zijn een bijdrage te leveren aan dergelijke missies in vaak complexe gebieden. Zo leveren we een bijdrage aan deze landen in crisis of post-conflict opdat ze in staat zijn om in de toekomst dergelijke crisissen zelfstandig aan te pakken. Terzelfdertijd levert België ook een bijdrage aan de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en veiligheid.

De inzet in deze missies varieert van bijdragen aan civiele missies onder de vlag van de EU- of OVSE- tot NAVO- en VN-missies en experten kunnen werkzaam zijn op een breed scala van expertisegebieden zoals conflictpreventie en -beheersing, rechtstaatopbouw en overgangsjustitie, terrorismebestrijding, grensbeheer, gender of mensenrechten.

Experten voor dergelijke missies komen enerzijds uit relevante overheidsdiensten zoals de FOD Justitie, de Federale Politie, Douane en de FOD Buitenlandse zaken. Daarnaast kan Buitenlandse Zaken ook ‘externe’ experten detacheren. Dit zijn experten met een relevant profiel die geen deel uit maken van een overheidsdienst.

Om als externe persoon deel te kunnen uitmaken van deze expertenpool, moet u deelnemen aan een specifieke selectieprocedure georganiseerd door SELOR. Wie slaagt voor deze procedure, komt op de reservelijst ‘contractueel expert civiel crisisbeheer’ terecht en kan worden uitgenodigd om de voorbereidende, generieke opleiding civiel crisisbeheer te volgen.

 
Gezochte profielen

We zijn op zoek naar experten met een educatieve en professionele achtergrond die geschikt is voor de uitvoering van het mandaat van civiele crisisbeheersmissies zoals:

 • Opbouw van de rechtsstaat, overgangsjustitie, hervorming gerechtelijke sector
 • Hervorming van de veiligheidssector
 • Monitoren (van een bestand, vredesakkoord,…)
 • Gendermainstreaming/AVVN Resolutie 1325 betreffende vrouwen, vrede en veiligheid
 • Bemiddeling/mediation
 • Terrorismebestrijding
 • Strategische communicatie
 • Migratie (grensbeheer, mensenhandel)
 • Cyberveiligheid en/of cybercriminaliteit
 • Politiekbestuurlijke processen (good governance)
 • Mensenrechten
 • Gevangeniswezen
 • Geïntegreerd grensbeheer
 • Politieke raadgevers

Daarnaast zoeken we ook meer algemene profielen zoals:

 • Projectbeheer
 • Planning en evaluatie
 • Verslaggeving/reporting
 • Communicatie
 • Analisten
 • Beveiliging
 • Human resources beheer van de missie
 • Logistieke organisatie
 • Aankoop/procurement

 
Algemene vereisten

Een detachering in het kader van civiel crisisbeheer is voor een minimumtermijn van 1 jaar. Kandidaten moeten dus bereid zijn om voor minstens 1 jaar ontplooid te worden in een non-family missie. U zal werken in een crisisgebied dat een hoog veiligheidsrisico en/of moeilijke leefomstandigheden kan inhouden. Een goede fysieke en mentale gezondheid zijn dan ook essentieel.

Alle missies hanteren Engels als missietaal. Een goede kennis van de Engelse taal is een vereiste. In sommige missies in Franstalig Afrika geldt dit eveneens voor de kennis van het Frans.

Daarnaast is kennis van Arabisch of Russisch voor bepaalde missies een troef.

Diplomavereiste:

 • diploma van licentiaat erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Ervaring

Minimaal 3 jaar ervaring in een van de hierboven vermelde relevante werkgebieden onder de hoofding ‘gezochte profielen’.

 
Solliciteren

Als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het SELOR-selectie examen voor het aanleggen van een reservepool van ‘contractuele experten civiel crisisbeheer’.

Solliciteren is niet meer mogelijk.

 
Selectieprocedure

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Indien meer dan 30 kandidaten voldoen aan de voorwaarden zal het selectiegesprek worden voorafgegaan door een computergestuurde test. Enkel de 30 best gerangschikten zullen voor een gesprek worden uitgenodigd. Wie het selectiegesprek met positief resultaat afrondt, zal worden toegelaten tot de reservepool.

Let wel: om effectief voorgedragen te kunnen worden voor een functie moet u eerst nog een generieke vorming civiel crisisbeheer volgen. In functie van de beschikbare plaatsen in de vorming en de mogelijkheid tot ontplooiing op korte termijn, zal u voor deze vorming worden ingeschreven.